زمین شناسی
توجه: متن مقاله زمین شناسی را در علم زمین شناسی دنبال کنید.

آنچه در زمین شناسی می خوانیم!


مبانی زمین شناسی علوم کاربردی گرایش ها موضوعات ویژه علوم مرتبط
آب شناسی زمین شناسی کاربردی گرایش تکتونیک اکتشاف معدن فیزیک
آتشفشان شناسی زمین شناسی ساختمانی گرایش آب شناسی بلور شناسی شیمی
اقیانوس شناسی فتوژئولوژی گرایش زمین شناسی نفت ترکیب بندی طبقات زمین زیست شناسی
پالئواکولوژی زمین شناسی نفت گرایش چینه و فسیل پترولوژی آمار
پالئو بوتانی آب شناسی کاربردی گرایش پترولوژی پرتو گیری از منابع طبیعی پرتوزا هواشناسی
پالئو‌ژئوگرافی دور سنجی گرایش زمین شناسی مهندسی پلیت تکتونیک زلزله شناسی
چینه‌ شناسی زمین شناسی پزشکی گرایش زمین شناسی اقتصادی تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی جغرافیا
رسوب شناسی ژئو فیزیک گرایش رسوب شناسی زمین لغزش مکانیک
زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی محیط زیست گرایش ژئوفیزیک زهکشی عمران
زمین شناسی تاریخی زلزله‌شناسی کاربردی گرایش هواشناسی زمین لرزه ریاضیات
زمین شناسی فیزیکی هواشناسی گرایش زمین شناسی محیط زیست ساختمانهای زمین شناسی نجوم
زمین شناسی ساختمانی زمین شناسی اقتصادی گرایش ژئوشیمی سایزمو تکتونیک نقشه برداری
زلزله‌ شناسی هیدرو ژئوشیمی شناخت آبهای معدنی کشاورزی
زمین شناسی مهندسی مکانیک خاک مکانیک خاک اقتصاد
ژئو شیمی مکانیک سنگ مکانیک سنگ معدن
ژئو فیزیک مینرالوگرافی معادن ایران رایانه
ژئومورفولوژی میکروفاسیس فرآیندهای تکتونیکی آمار و احتمال
سنگ شناسی آذرین خاک شناسی فیزیک سنگ ترمودینامیک
سنگ شناسی دگرگونی زمین شناسی زغال سنگ نقشه برداری
سنگ شناسی رسوبی رسوب شناسی کاربردی نقشه‌های زمین شناسی
هواشناسی زمین شناسی مواد انرژی‌زا کانه آرایی
کانی شناسی زمین شناسی دریایی گوهر شناسی
بلور شناسی زمین شناسی زیرزمینی عکسهای هوایی
فتوژئولوژی محیطهای رسوبی
دیرینه شناسی تسونامی
زلزله در تهران
گسل تبریز

تعداد بازدید ها: 871591