تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی


تغییر مسیر از: تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی

نمایشگاه عمومی محلی است که اشخاص به جهت تفریح و یا ورزش عامه افتتاح می نمایند مانند سینما و تئاتر و نمایشگاه نقاشی و... شرط تجارتی بودن آن قصد انتفاع است اعم از این که از تماشا کنندگان پول گرفته شود ، مانند اشخاصی که به سینما می روند و یا این که از مراجعه کنندگان پول گرفته شود، مانند اشخاصی که صنایع و یا محصول خود را در قبال پرداخت وجهی به متصدی نمایشگاه در معرض تماشای عموم قرار می دهند. بدیهی است در صورتی که کسی شغل خود را تصدی این قبیل نمایشگاه ها قرار دهد تاجر شناخته می شود.


تعداد بازدید ها: 14523