آرگون


Chlorine - آرگون
Ne
Ar
Kr

img/daneshnameh_up/e/e3/Ar_TableImage.png
جدول کامل
عمومی
نام ، علامت اختصاری ، شمارهArgon, Ar, 18
گروه شیمیایی گاز کامل
گروه ، تناوب ، بلوک18 «VIIIA) ، 3 ، p
جرم حجمی ، سختی 1.784 kg/m3 (273 K), NA
رنگ بی‌رنگ
img/daneshnameh_up/3/3f/125pxAr2C18.jpg
خواص اتمی
وزن اتمی 39.948 amu
شعاع اتمی)) (calc.) اطلاعات موجود نیست (71) pm
شعاع کووالانسی 97 pm
شعاع واندروالس 188 pm
ساختار الکترونی Ne]3s2 3p6]
-e بازای هر سطح انرژی 2, 8, 8
درجه اکسیداسیون (اکسید) 0 (ناشناخته)
ساختار کریستالی مکعبی face centered
خواص فیزیکی
حالت ماده گاز (غیر مغناطیسی)
نقطه ذوب 83.8 K (-308.7 °F)
نقطه جوش 87.3 K (-302.4 °F)
حجم مولی 22.56 ש»10-6 ««متر مکعب بر مول
گرمای تبخیر 6.447 kJ/mol
گرمای هم‌جوشی 1.188 kJ/mol
فشار بخار NA
سرعت صوت 319 m/s at 293.15 K
متفرقه
الکترونگاتیویته اطلاعات موجود نیست (درجه پاولینگ)
ظرفیت گرمایی ویژه 520 J/«kg*K)
رسانائی الکتریکی اطلاعات موجود نیست
رسانائی گرمایی 0.01772 W/«m*K)
1st پتانسیل یونیزاسیون 1520.6 kJ/mol
2nd پتانسیل یونیزاسیون 2665.8 kJ/mol
3rd پتانسیل یونیزاسیون 3931 kJ/mol
4th پتانسیل یونیزاسیون 5771 kJ/mol
5th پتانسیل یونیزاسیون 7238 kJ/mol
6th پتانسیل یونیزاسیون 8781 kJ/mol
7th پتانسیل یونیزاسیون 11995 kJ/mol
8th پتانسیل یونیزاسیون 13842 kJ/mol
پایدارترین ایزوتوپها
isoNAنیمه عمر DMDE MeVDP
36Ar0.336%Ar با 18 نوترون پایدار است
38Ar0.063%Ar با 20 نوترون پایدار است
39Ar{syn.}269 yBeta-0.56539K
40Ar99.6%Ar با 22 نوترون پایدار است
42Ar{syn}32.9 yBeta-0.60042K

اطلاعات اولیه

عنصر آرگون در جدول تناوبی با نشان Ar و عدد اتمی 18 قرار گرفته است . آرگون که سومین گاز بی‌اثر در گروه 8 است تقریبا 1% اتمسفر زمین را تشکیل می‌دهد.

تاریخچه

آرگون از واژه یونانی به معنی تنبل گرفته شده است. "هنری کاوندیش" در سال 1785 تصور می‌کرد که آرگون در هوا وجود دارد؛ اما سال 1894 ، "لرد ریلی" و "ویلیام رامسی" این حقیقت را کشف کردند.

پیدایش

این گاز از طرِیق تجزیه هوای مایع جدا می‌شود، چون اتمسفر ، حاوی تنها 94% آرگون است.

ویژگیهای قابل توجه

آرگون 2,5 مرتبه حل شدنی‌تر از نیتروژن در آب است و تقریبا قابلیت حل شدن آن شبیه اکسیژن است. این عنصر شیمیایی ساکن ، در هر دو حالت گاز و مایع خود بی‌اثر است. هیچگونه ترکیب واقعی که شامل آرگون باشد، شناخته نشده است.

کاربردها

چون آرگون با افروزه داخل لامپ حتی در حرات بالا واکنش نشان نمی‌دهد، از آن ، در لامپ روشنایی استفاده می‌شود و در موارد دیگری که از نیتروژن دو اتمی بعنوان گازی نیمه ساکن نمی‌توان استفاده کرد.

سایر کاربردها

ایزوتوپها

اصلی‌ترین ایزوتوپهای آرگون که در زمین یافت می‌شوند، Ar-40 ، Ar-36 ، Ar-38 هستند. k -40 با نیمه عمر 10*250/1 سال بوسیله جذب الکترون و ارسال الکترون مثبت بطور طبیعی به شکل Ar-40 پایدار و با ارسال الکترون منفی به حالت Ca-40 پایدار متلاشی می‌گردد. این ویژگی‌ها و نسبتها برای تعیین عمر سنگها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در جو زمین Ar-39 بوسیله فعالیت اشعه کیهانی و اصولا با Ar-40 ساخته می‌شود. ولی در محیطهای زیر زمین بوسیله جذب نوترون ساخته می‌شود که این مساله از طریق K-39 یا ارسال آلفا توسط کلسیم انجام می‌پذیرد. آرگون37 از متلاشی شدن کلسیم 40 بوجود می‌آید (نتیجه انفجارات هسته‌ای زیرزمین) و دارای نیمه عمر 35 روز است.

منابع

اتصالات خارجیتعداد بازدید ها: 117739