منو
 کاربر Online
482 کاربر online
تاریخچه ی: زمین شناسی

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-244Lines: 1-252
-V{maketoc}

__توجه:__
متن مقاله زمین شناسی را در __((علم زمین شناسی))__ دنبال کنید.
+

able dir align=center border=4 bgcolor=#cccccff>
>
::@#20:((خانه زمین شناسی))#@::::@#20:((واژه‌نامه زمین شناسی))#@::::@#20:((کتابهای زمین شناسی))#@::::@#20:((اسامی کانیها))#@::


>
__توجه:__ متن مقاله زمین شناسی را در __((علم زمین شناسی))__ دنبال کنید.
 ! آنچه در زمین شناسی می خوانیم!  ! آنچه در زمین شناسی می خوانیم!
-lightyellow>
+#ccffff>

-
+ bgcolor=#cccccc>
 __مبانی زمین شناسی__ __مبانی زمین شناسی__
 __علوم کاربردی__ __علوم کاربردی__
 __گرایش ها__ __گرایش ها__
 __موضوعات ویژه__ __موضوعات ویژه__
 __علوم مرتبط__ __علوم مرتبط__
 
 
 
 
 ((آب شناسی)) ((آب شناسی))
 ((زمین شناسی کاربردی)) ((زمین شناسی کاربردی))
 ((گرایش تکتونیک)) ((گرایش تکتونیک))
 ((اکتشاف معدن)) ((اکتشاف معدن))
 ((فیزیک)) ((فیزیک))
 
 
 
 
 ((آتشفشان شناسی)) ((آتشفشان شناسی))
 ((زمین شناسی ساختمانی)) ((زمین شناسی ساختمانی))
 ((گرایش آب شناسی)) ((گرایش آب شناسی))
 ((بلور شناسی)) ((بلور شناسی))
 ((شیمی)) ((شیمی))
 
 
 
 
 ((اقیانوس شناسی)) ((اقیانوس شناسی))
 ((فتوژئولوژی)) ((فتوژئولوژی))
 ((گرایش زمین شناسی نفت)) ((گرایش زمین شناسی نفت))
 ((ترکیب بندی طبقات زمین)) ((ترکیب بندی طبقات زمین))
 ((زیست شناسی)) ((زیست شناسی))
 
 
 
 
 ((پالئواکولوژی)) ((پالئواکولوژی))
 ((زمین شناسی نفت)) ((زمین شناسی نفت))
 ((گرایش چینه و فسیل)) ((گرایش چینه و فسیل))
 ((پترولوژی)) ((پترولوژی))
 ((آمار)) ((آمار))
 
 
 
 
 ((پالئو بوتانی)) ((پالئو بوتانی))
 ((آب شناسی کاربردی)) ((آب شناسی کاربردی))
 ((گرایش پترولوژی)) ((گرایش پترولوژی))
 ((پرتو گیری از منابع طبیعی پرتوزا)) ((پرتو گیری از منابع طبیعی پرتوزا))
 ((هواشناسی)) ((هواشناسی))
 
 
 
 
 ((پالئو‌ژئوگرافی)) ((پالئو‌ژئوگرافی))
 ((دور سنجی)) ((دور سنجی))
 ((گرایش زمین شناسی مهندسی)) ((گرایش زمین شناسی مهندسی))
 ((پلیت تکتونیک)) ((پلیت تکتونیک))
 ((زلزله شناسی)) ((زلزله شناسی))
 
 
 
 
 ((چینه‌ شناسی)) ((چینه‌ شناسی))
 ((زمین شناسی پزشکی)) ((زمین شناسی پزشکی))
 ((گرایش زمین شناسی اقتصادی)) ((گرایش زمین شناسی اقتصادی))
 ((تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی)) ((تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی))
 ((جغرافیا)) ((جغرافیا))
 
 
 
 
 ((رسوب شناسی)) ((رسوب شناسی))
-((ژئوفیزیک)) +((ژئو فیزیک))
 ((گرایش رسوب شناسی)) ((گرایش رسوب شناسی))
 ((زمین لغزش)) ((زمین لغزش))
 ((مکانیک)) ((مکانیک))
 
 
 
 
 ((زمین شناسی اقتصادی)) ((زمین شناسی اقتصادی))
 ((زمین شناسی محیط زیست)) ((زمین شناسی محیط زیست))
 ((گرایش ژئوفیزیک)) ((گرایش ژئوفیزیک))
 ((زهکشی)) ((زهکشی))
 ((عمران)) ((عمران))
 
 
 
 
 ((زمین شناسی تاریخی)) ((زمین شناسی تاریخی))
 ((زلزله‌شناسی کاربردی)) ((زلزله‌شناسی کاربردی))
 ((گرایش هواشناسی)) ((گرایش هواشناسی))
 ((زمین لرزه)) ((زمین لرزه))
 ((ریاضیات)) ((ریاضیات))
 
 
 
 
 ((زمین شناسی فیزیکی)) ((زمین شناسی فیزیکی))
 ((هواشناسی)) ((هواشناسی))
 ((گرایش زمین شناسی محیط زیست)) ((گرایش زمین شناسی محیط زیست))
 ((ساختمانهای زمین شناسی)) ((ساختمانهای زمین شناسی))
 ((نجوم)) ((نجوم))
 
 
 
 
 ((زمین شناسی ساختمانی)) ((زمین شناسی ساختمانی))
 ((زمین شناسی اقتصادی)) ((زمین شناسی اقتصادی))
 ((گرایش ژئوشیمی)) ((گرایش ژئوشیمی))
 ((سایزمو تکتونیک)) ((سایزمو تکتونیک))
 ((نقشه برداری)) ((نقشه برداری))
 
 
 
 
 ((زلزله‌ شناسی)) ((زلزله‌ شناسی))
 ((هیدرو ژئوشیمی)) ((هیدرو ژئوشیمی))
  
-((شناخت آبهای معدنی)) +((آب معدنی|شناخت آبهای معدنی))
 ((کشاورزی)) ((کشاورزی))
 
 
 
 
 ((زمین شناسی مهندسی)) ((زمین شناسی مهندسی))
 ((مکانیک خاک)) ((مکانیک خاک))
  
 ((مکانیک خاک)) ((مکانیک خاک))
 ((اقتصاد)) ((اقتصاد))
 
 
 
 
-((ژئوشیمی)) +((ژئو شیمی))
 ((مکانیک سنگ)) ((مکانیک سنگ))
  
 ((مکانیک سنگ)) ((مکانیک سنگ))
 ((معدن)) ((معدن))
 
 
 
 
-((ژئوفیزیک))((میالوگرافی)) +((ژئو فیزیک))((مینالوگرافی))
  
 ((معادن ایران)) ((معادن ایران))
 ((رایانه)) ((رایانه))
 
 
 
 
 ((ژئومورفولوژی)) ((ژئومورفولوژی))
-((میکروفاسین)) +((میکروفاسیس))
  
-((فریندهای تکتونیکی)) +((فریندهای تکتونیکی))
 ((آمار و احتمال)) ((آمار و احتمال))
 
 
 
 
 ((سنگ شناسی آذرین)) ((سنگ شناسی آذرین))
 ((خاک شناسی)) ((خاک شناسی))
  
 ((فیزیک سنگ)) ((فیزیک سنگ))
 ((ترمودینامیک)) ((ترمودینامیک))
 
 
 
 
 ((سنگ شناسی دگرگونی)) ((سنگ شناسی دگرگونی))
-((زمین شناسی غال سنگ)) +((زمین شناسی غال سنگ))
  
 ((نقشه برداری)) ((نقشه برداری))
  
 
 
 
 
 ((سنگ شناسی رسوبی)) ((سنگ شناسی رسوبی))
 ((رسوب شناسی کاربردی)) ((رسوب شناسی کاربردی))
  
-((نقشه‌های زمین شناسی)) +((نقشه زمین شناسی|نقشه‌های زمین شناسی))
  
 
 
 
 
 ((هواشناسی)) ((هواشناسی))
 ((زمین شناسی مواد انرژی‌زا)) ((زمین شناسی مواد انرژی‌زا))
  
 ((کانه آرایی)) ((کانه آرایی))
  
 
 
 
 
 ((کانی شناسی)) ((کانی شناسی))
 ((زمین شناسی دریایی)) ((زمین شناسی دریایی))
  
 ((گوهر شناسی)) ((گوهر شناسی))
  
 
 
 
 
 ((بلور شناسی)) ((بلور شناسی))
 ((زمین شناسی زیرزمینی)) ((زمین شناسی زیرزمینی))
  
 ((عکسهای هوایی)) ((عکسهای هوایی))
  
 
 
 
 
 ((فتوژئولوژی)) ((فتوژئولوژی))
  
  
 ((محیطهای رسوبی)) ((محیطهای رسوبی))
  
 
 
 
 
 ((دیرینه شناسی)) ((دیرینه شناسی))
  
  
- +((تسونامی))
  
 
 
 
 
  
  
  
- +((زلزله در تهران))
  
 
 
 
 
  
  
  
- +((گسل تبریز))
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
-
 
 
 
 +*((خانه زمین شناسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 آذر 1385 [09:59 ]   13   حسین خادم      جاری 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [08:58 ]   12   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [15:41 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [15:49 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [16:36 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [13:07 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 25 دی 1383 [11:41 ]   7   احمد شکیب      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [11:23 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [14:37 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [14:36 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [14:34 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [15:18 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [08:09 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..