منو
 کاربر Online
580 کاربر online
تاریخچه ی: زمین شناسی

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-244Lines: 1-252
-V{maketoc}
+

able dir align=center border=4 bgcolor=#cccccff>
>
::@#20:((خانه زمین شناسی))#@::::@#20:((واژه‌نامه زمین شناسی))#@::::@#20:((کتابهای زمین شناسی))#@::::@#20:((اسامی کانیها))#@::


>
 __توجه:__ متن مقاله زمین شناسی را در __((علم زمین شناسی))__ دنبال کنید. __توجه:__ متن مقاله زمین شناسی را در __((علم زمین شناسی))__ دنبال کنید.
 ! آنچه در زمین شناسی می خوانیم!  ! آنچه در زمین شناسی می خوانیم!
-lightyellow>
+#ccffff>
-
+ bgcolor=#cccccc>
 __مبانی زمین شناسی__ __مبانی زمین شناسی__
 __علوم کاربردی__ __علوم کاربردی__
 __گرایش ها__ __گرایش ها__
 __موضوعات ویژه__ __موضوعات ویژه__
 __علوم مرتبط__ __علوم مرتبط__
 
 
 
 
-((آبشناسی)) +((آب شناسی))
 ((زمین شناسی کاربردی)) ((زمین شناسی کاربردی))
 ((گرایش تکتونیک)) ((گرایش تکتونیک))
 ((اکتشاف معدن)) ((اکتشاف معدن))
 ((فیزیک)) ((فیزیک))
 
 
 
 
-((آتشفشانشناسی)) +((آتشفشان شناسی))
 ((زمین شناسی ساختمانی)) ((زمین شناسی ساختمانی))
-((گرایش آبشناسی))((بلورشناسی)) +((گرایش آب شناسی))((بلور شناسی))
 ((شیمی)) ((شیمی))
 
 
 
 
-((اقیانوسشناسی))((فتو ژئولوژی)) +((اقیانوس شناسی))((فتوژئولوژی))
 ((گرایش زمین شناسی نفت)) ((گرایش زمین شناسی نفت))
 ((ترکیب بندی طبقات زمین)) ((ترکیب بندی طبقات زمین))
 ((زیست شناسی)) ((زیست شناسی))
 
 
 
 
-((پالئو اکولوژی)) +((پالئواکولوژی))
 ((زمین شناسی نفت)) ((زمین شناسی نفت))
 ((گرایش چینه و فسیل)) ((گرایش چینه و فسیل))
 ((پترولوژی)) ((پترولوژی))
 ((آمار)) ((آمار))
 
 
 
 
 ((پالئو بوتانی)) ((پالئو بوتانی))
-((آبشناسی کاربردی)) +((آب شناسی کاربردی))
 ((گرایش پترولوژی)) ((گرایش پترولوژی))
-((پرتوگیری از منابع طبیعی پرتوزا)) +((پرتو گیری از منابع طبیعی پرتوزا))
 ((هواشناسی)) ((هواشناسی))
 
 
 
 
-((پالئو‌ ژئوگرافی)) +((پالئو‌ژئوگرافی))
 ((دور سنجی)) ((دور سنجی))
 ((گرایش زمین شناسی مهندسی)) ((گرایش زمین شناسی مهندسی))
 ((پلیت تکتونیک)) ((پلیت تکتونیک))
 ((زلزله شناسی)) ((زلزله شناسی))
 
 
 
 
 ((چینه‌ شناسی)) ((چینه‌ شناسی))
 ((زمین شناسی پزشکی)) ((زمین شناسی پزشکی))
 ((گرایش زمین شناسی اقتصادی)) ((گرایش زمین شناسی اقتصادی))
 ((تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی)) ((تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی))
 ((جغرافیا)) ((جغرافیا))
 
 
 
 
-((رسوبشناسی)) +((رسوب شناسی))
 ((ژئو فیزیک)) ((ژئو فیزیک))
-((گرایش رسوبشناسی)) +((گرایش رسوب شناسی))
 ((زمین لغزش)) ((زمین لغزش))
 ((مکانیک)) ((مکانیک))
 
 
 
 
-((زمین شناسی اقتصادی)) +((زمین شناسی اقتصادی))
 ((زمین شناسی محیط زیست)) ((زمین شناسی محیط زیست))
-((گرایش ژئو فیزیک)) +((گرایش ژئوفیزیک))
 ((زهکشی)) ((زهکشی))
 ((عمران)) ((عمران))
 
 
 
 
 ((زمین شناسی تاریخی)) ((زمین شناسی تاریخی))
 ((زلزله‌شناسی کاربردی)) ((زلزله‌شناسی کاربردی))
 ((گرایش هواشناسی)) ((گرایش هواشناسی))
-((زلزله))((ریاضی)) +((زمین لرزه))((ریاضیات))
 
 
 
 
 ((زمین شناسی فیزیکی)) ((زمین شناسی فیزیکی))
 ((هواشناسی)) ((هواشناسی))
 ((گرایش زمین شناسی محیط زیست)) ((گرایش زمین شناسی محیط زیست))
 ((ساختمانهای زمین شناسی)) ((ساختمانهای زمین شناسی))
 ((نجوم)) ((نجوم))
 
 
 
 
 ((زمین شناسی ساختمانی)) ((زمین شناسی ساختمانی))
 ((زمین شناسی اقتصادی)) ((زمین شناسی اقتصادی))
-((گرایش ژئو شیمی)) +((گرایش ژئوشیمی))
 ((سایزمو تکتونیک)) ((سایزمو تکتونیک))
 ((نقشه برداری)) ((نقشه برداری))
 
 
 
 
 ((زلزله‌ شناسی)) ((زلزله‌ شناسی))
-((هیدرو ژئو شیمی)) +((هیدرو ژئوشیمی))
  
-((شناخت آبهای معدنی)) +((آب معدنی|شناخت آبهای معدنی))
 ((کشاورزی)) ((کشاورزی))
 
 
 
 
 ((زمین شناسی مهندسی)) ((زمین شناسی مهندسی))
 ((مکانیک خاک)) ((مکانیک خاک))
  
 ((مکانیک خاک)) ((مکانیک خاک))
 ((اقتصاد)) ((اقتصاد))
 
 
 
 
 ((ژئو شیمی)) ((ژئو شیمی))
 ((مکانیک سنگ)) ((مکانیک سنگ))
  
 ((مکانیک سنگ)) ((مکانیک سنگ))
 ((معدن)) ((معدن))
 
 
 
 
 ((ژئو فیزیک)) ((ژئو فیزیک))
-((میالوگرافی)) +((مینالوگرافی))
  
 ((معادن ایران)) ((معادن ایران))
 ((رایانه)) ((رایانه))
 
 
 
 
-((ژئو مورفولوژی))((میکروفاسین)) +((ژئومورفولوژی))((میکروفاسیس))
  
-((فریندهای تکتونیکی)) +((فریندهای تکتونیکی))
 ((آمار و احتمال)) ((آمار و احتمال))
 
 
 
 
 ((سنگ شناسی آذرین)) ((سنگ شناسی آذرین))
 ((خاک شناسی)) ((خاک شناسی))
  
 ((فیزیک سنگ)) ((فیزیک سنگ))
 ((ترمودینامیک)) ((ترمودینامیک))
 
 
 
 
 ((سنگ شناسی دگرگونی)) ((سنگ شناسی دگرگونی))
-((زمین شناسی غال سنگ)) +((زمین شناسی غال سنگ))
  
 ((نقشه برداری)) ((نقشه برداری))
  
 
 
 
 
 ((سنگ شناسی رسوبی)) ((سنگ شناسی رسوبی))
-((رسوبشناسی کاربردی)) +((رسوب شناسی کاربردی))
  
-((نقشه های زمین شناسی)) +((نقشه زمین شناسی|نقشه‌های زمین شناسی))
  
 
 
 
 
 ((هواشناسی)) ((هواشناسی))
-((زمین شناسی مواد انرژی زا)) +((زمین شناسی مواد انرژیزا))
  
 ((کانه آرایی)) ((کانه آرایی))
  
 
 
 
 
 ((کانی شناسی)) ((کانی شناسی))
-((زمین شناسی دریائی)) +((زمین شناسی دریایی))
  
-((گوهرشناسی)) +((گوهر شناسی))
  
 
 
 
 
-((بلورشناسی)) +((بلور شناسی))
 ((زمین شناسی زیرزمینی)) ((زمین شناسی زیرزمینی))
  
 ((عکسهای هوایی)) ((عکسهای هوایی))
  
 
 
 
 
 ((فتوژئولوژی)) ((فتوژئولوژی))
  
  
 ((محیطهای رسوبی)) ((محیطهای رسوبی))
  
 
 
 
 
-((دیرین شناسی)) +((دیرینه شناسی))
  
  
 +((تسونامی))
  
 
 
 
 
  
  
  
- +((زلزله در تهران))
  
 
 
 
 
  
  
  
- +((گسل تبریز))
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
-
 
 
 
 +*((خانه زمین شناسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 آذر 1385 [09:59 ]   13   حسین خادم      جاری 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [08:58 ]   12   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [15:41 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [15:49 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [16:36 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [13:07 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 25 دی 1383 [11:41 ]   7   احمد شکیب      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [11:23 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [14:37 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [14:36 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [14:34 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [15:18 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [08:09 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..