منو
 کاربر Online
377 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (29)

زمین شناسی اقتصادی در ایران
(دانشنامه )
زمین شناسی اقتصادی در ایران 
کانی سازی و زمان
(دانشنامه )
 
کتابهای زمین شناسی اقتصادی
(دانشنامه )
 
واژگان زمین شناسی اقتصادی
(دانشنامه )
 
زمین شناسی اقتصادی
(دانشنامه )
زمین شناسی اقتصادی 
کانسارهای اورانیوم
(دانشنامه )
 
اسکارن
(دانشنامه )
 
کانسار مس پورفیری
(دانشنامه )
 
کربناتیت
(دانشنامه )
 
معادن ایران
(دانشنامه )
 
عوامل موثر در اقتصادی شدن مواد معدنی
(دانشنامه )
عوامل موثر در اقتصادی شدن مواد معدنی 
کیمبرلیت
(دانشنامه )
 
پگماتیت
(دانشنامه )
 
اشکال ذخایر معدنی
(دانشنامه )
 
پی جویی و پتانسیل یابی منابع معدنی و مصالح مناسب در سواحل
(دانشنامه )
 
شباهت اکتشاف فلزات با اکتشاف نفت و گاز
(دانشنامه )
شباهت اکتشاف فلزات با اکتشاف نفت و گاز 
ذخایر صفحه‌ای
(دانشنامه )
 
جایگاه زمین شناسی ذخایر معدنی
(دانشنامه )
 
استخراج
(دانشنامه )
 
کانسار کانیهای رسی
(دانشنامه )
 
gold deposit
(تصویر )
 
shahab poor book
(تصویر )
 
karimpoor
(تصویر )
 
yagoobpoor
(تصویر )
 
kanihaye sanaty
(تصویر )
 
mining
(تصویر )
 
mining
(تصویر )
 
mining
(تصویر )
 
clay deposit
(تصویر )
 

صفحه: 1/1
1