منو
 کاربر Online
772 کاربر online
 : پرسش و پاسخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline نبی پور 1 ستاره ها ارسال ها: 3   در :  شنبه 08 بهمن 1384 [20:33 ]
  تأملی بر اندیشه های سبز 2 (از طریق تماس با ما)
 

در مبحث قبل گفتیم که مد یران باید طوری عمل نمایند که کارکنان سازمان را از آن خود بدانند و خود را از آن سازمان. اعتماد وجود داشته باشد ، رضایت از شغل وکار موجود باشد که مهم ترین عوامل مؤثر در افزایش بهره وری است . من اعتماد را بعنوان مهم ترین گام و اولین قدم حرکت برگزیدم چرا که به گفته فرزانه ای ! کسی که به من اعتماد می کند از کسی که مرا دوست دارد ، گامی فرا تر نهاده است .
اعتماد یعنی دیدگاه مثبت به طرف مقابل داشتن، یعنی هر گونه ظن وگمان بد را از ذهن دور کردن ، یعنی نسبت به همکاران حسن نیت داشتن طرفداران نظریه x در مد یریت اعتقاد دارندکه همه افراد از قبول مسئولیت گریزان می باشندو در مقابل طرفداران نظریه y معتقدند انسانها طالب مسئولیت می باشند ، از مسئولیت گریزان نمی باشند و این یعنی مثبت دیدن ، مثبت فکر کردن و اعتماد داشتن به انسانها ! در دنیای امروز تأ کید مد یریت آنست که : یک مد یر زمانی موفق وکار آمد می باشد که بتواند مجموعه همکاران را با خود همراه نماید. در تعریفی از مد یریت آمده است که مد یریت یعنی انجام دادن کارها بوسیله دیگران . بحث اینجاست که آیا در دنیای امروز به هر شیوه ای می توان کار را انجام داد . آیا زور وفشار می تواندزمینه ساز انجام کارها بوسیله همکاران باشد و یا اگر به فرض محال ممکن باشد . با چه قیمتی ؟ کیفیتی و...تا چه مدتی ؟
لذا مهم ترین کاری که مد یران امروز باید انجام دهند همراه کردن مجموعه همکاران با خودشان در رسیدن به هدف می باشد واین همراهی حاصل نخواهد شد مگر از طریق ایجاد اعتماد . نه اعتمادی یک طرفه از سوی همکاران به مد یر ، بلکه اعتماد متقابل و این رمز پویایی سازمان وموفقیت مد یران است . ایجاد جو اعتماد میان معلم ومد یر ، فرزندان با اولیاء وکارفرما با کارگر نیازمند توجه ، دقت زمان و ممارست فراوان است . زیرا این اعتماد اساس موفقیت کارها خواهد بود . زمانی که مد یر به معلم اعتماد داشته باشد ، نظراتش مورد توجه قرار گیرد و شخصیت او مورد احترام باشد ، در کارها بعنوان یک عضو مؤثر مجموعه و بطور واقعی مشارکت داده شود یقیناًاعتماد متقابل به مد یریت ایجاد خواهد شد وتمامی تلاش وهمت در راه دستیابی به اهداف وتحقق برنامه ها مصروف می گردد ونهایتاً این اعتماد به دانش آموزان منتقل خواهد شد.

درس معلم اَر بودزمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

وما شاهد مدرسه ای پویا وزنده ، خواهیم بود که در آن ترس دانش آموز از معلم ، نفرت او از کلاس ودرس ، بهانه او برای گریز از مدرسه ، بد بینی او به مدیر ونگاههای مرموز ومشکوک او به معاون مدرسه جای خود را به اعتماد می دهد . مشروط بر آنکه من مدیر یا معلم در خود این اعتقاد را ایجاد کردهباشم . و اما چه کنیم که این جو اعتماد توسعه یابد ونهادینه رفتار وبر خوردهای ما باشد ؟ تأ کید بر موارد مثبت ! یعنی کردار نیک ، رفتار نیک وگفتار نیک ! یعنی ما باید بر رفتار مثبت همکاران ودانش آموزان تأکید کنیم نه منفی ! مثلاً زمانی که ما از همکارمان کاری را می خواهیم ، انجام می دهد ویا کاری را صحیح انجام می دهد به او توجه زیاد بکنیم واگر احیاناً کار اشتباهی انجام داد او را نادیده گرفته و بلافاصله رفتارش را به مسیری دیگر هدایت نماییم.
آیا ما چنین می کنیم ؟ اگر یکی از معلمان کاری را بد انجام دهد یا دانش آموز درسش را بلد نباشد یا فرزندی خواهرش را در منزل اذیت کند ! مطمئناً ما نمی توانیم اینها را نادیده بگیریم وقتی توجه زیادی نسبت به آنها می کنیم . وحداقل آنست که بگوئیم از کاری که انجام داده اید راضی نیستیم ! وبه آنها تذکر داده واخطار دهیم و سرسختانه اعتقاد داریم که مدیر ، معلم یا پدر ومادر مسئول کنترل این اعمال هستند ! ولی آیا واقعاً راه ایجاد یک محیط قابل اعتماد در محل کار ودر خانه همین است ؟ اینها که بیشتر شبیه تأکید بر کارهای منفی است تا مثبت ! همیشه به یاد داشته باشیم :
هرچه بیشتر به یک رفتار توجه کنیم ، بیشتر تکرار می شود !
منظور از تأکید بر موارد مثبت تنها این نیست که دیگران کاری را که ما می خواهیم انجام دهند ، ما آن را انجام دهیم ، چون کار درست آنست . ما با همکاران ، دانش آموزان وفرزندانمان باید مانند افرادی رفتار کنیم که ظرفیت های نامحدودی برای بالندگی وانجام کارها شگرف دارند.
باید سعی کنیم و از هیچ تلاشی فرو گذار نکنیم تا دیگران ما را به عنوان دوستانشان نگاه کنند . وبعد از ایجاد دوستی سعی کنیم نسبت به ایجاد اعتماد گام برداریم . یک معلم باید سعی کند بعد از ایجاد محیط دوستانه در کلاس مباحث آموزشی خود را بصورت ملموس ، ساده و حتی الامکان بصورت بازی و تفریح به دانش آموزان منتقل کند. اینها یعنی تأکید بر موارد مثبت !
پس مثبت دیدن باید سر مشق کار ورفتار ما باشد وسعی کنیم با تمرین وممارست این خصیصه را در خود نهادینه سازیم در اینجا این سؤال پیش می آید زمانی که کار خطایی از معلم ویا دانش آموز سر می زند مد یر یا معلم چه باید بکنند ؟
چه برخوردی با او داشته باشند که این موضوع بحث آینده ما خواهد بود انشاءا...


ادامه دارد .  امتیاز: 0.00