منو
 کاربر Online
989 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 21 آذر 1384 [11:02 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : تفاوت پارانشیم تک لپه با دو لپه (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:سمانه رضائی  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  یکشنبه 27 آذر 1384 [11:25 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : تفاوت پارانشیم تک لپه با دو لپه (از طریق تماس با ما)
 

بافت پارانشیم بافت زمینه‌ای گیاهان است که در درون آن سایر بافتها بخصوص بافتهای آوندی فرو رفته‌اند. سلولهای توانایی تقسیم دارند. در نتیجه این بافت در ترمیم اندامها و جوش خوردن پیوندها و تشکیل اندامهای نابجا مشارکت دارند.

بافت پارانشیم را بر حسب گیاهان تک لپه و دو لپه تقسیم بندی نمی‌کنند بلکه بر اساس ساختار سیتولوژیکی آنها و عملکرد آنها در پیکر گیاه به انواع زیر تقسیم می‌شوند.

  • پارانشیم کلروفیلی یا کلرانشیم: این نوع پارانشیم در فتوسنتز نقش دارد.

  • پارانشیم ذخیره‌ای: این پارانشیمها در ذخیره مواد گوناگون نقش دارند. یک نوع پارانشیم ، پارانشیم آبدار است که در ذخیره آب نقش دارد.

  • پارانشیم هوادار: این نوع پارانشیم در گیاهان آبزی و گیاهان مناطق مرطوب دیده می‌شود. بیشتر گیاهان آبزی در گروه تک لپه‌ها قرار دارند.


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 06 دی 1384 [12:12 ]
  > انتقال یافته از پرسش و پاسخ : تفاوت پارانشیم تک لپه با دو لپه (از طریق تماس با ما)
 

قارچی را که هورمون ترشح میکند را بگویید.

  امتیاز: 0.00