منو
 کاربر Online
805 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 15 آبان 1384 [09:19 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : مطلب برای انجمن فیزیک (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:ناهید مستقیم

خطاهای اندازه گیری

اندازه ای که از سنجش ( اندازه گیری ) یک کمیت به دست می آید ، به علت عدم دقت کافی که در وسایل اندازه گیری و مشاهده موجود است ، مقدار واقعی آن کمیت نیست ولی ، بسته به دقت اسباب سنجش ، کم و بیش به مقدار واقعی نزدیک است . با توجه به مطالب و تعاریف زیر می توان حدود اندازه واقعی کمیت را تعیین نمود .
الف- خطای سیستماتیک
ب – خطاهای اتفاقی
ج – خطای مطلق
د – خطای نسبی
ه – انحراف متوسط
و – انحراف از میانگین
ز – انحراف استاندارد
ح – ارقام معنی دار
ط – برآورد خطا در اندازه گیری غیر مستقیم
الف – خطای سیستماتیک : خطاهایی که به علل مشخصی همواره به طور یکسان در اندازه گیری وارد می شوند خطاهای سیستماتیک می نامیم .این نوع خطا معمولا به علت عیب ساختاری اسباب اندازه گیری ، تنظیم نادرست آنها و یا آشفتگی های دائمی موجود در محیط پدیدار شده و بر روی نتایج اندازه گیری در یک جهت به طور ثابت اثر می گذارند .مانند کار با ترازوی شاهین دار که تعادل ظاهری دارد در حالی که در واقع این گونه نیست برای کاهش چنین اثراتی می توان روش اندازه گیری را تغییر داد و یا با برآورد چنین خطاهایی و سپس کالیبره کردن دستگاه ، نتایج را تصحیح کرد تا همه خطاها و یا حداقل قسمتی از آنها را حذف کرد .
ب – خطاهای اتفاقی : به خطاهایی که از یک اندازه گیری به اندازه گیری دیگر تغییر می کنند خطاهای اتفاقی می گویند ، این خطاها معمولا به سبب محدود بودن امکانات اسباب های اندازه گیری یا به علت عدم مهارت و یا عدم توجه اندازه گیرنده پیش می آید .
ج – خطای مطلق : اختلاف بین اندازه واقعی کمیت و مقداری که از سنجش آن کمیت به دست می آید خطای مطلق نامیده می شود .اما اندازه واقعی کمیت مشخص نیست وگرنه آن را اندازه گیری نمی کردیم . رسم بر این است که برای اطمینان از مقدار به دست آمده اندازه گیری با همان شرایط چندین بار تکرار شود در آن صورت مشاهده خواهیم کرد نتایج با یکدیگر متفاوت خواهند بود این مطلب نشاندهنده خطاست به این ترتیب به جای اندازه واقعی از اندازه میانگین حسابی می توان استفاده کرد قدر مطلق خطای مطلق دقت اندازه گیری را نشان می دهد هر چه مقدار خطا کوچکتر باشد مفهوم آن این است که دقت بیشتر است .
و در واقع ما می توانیم محدوده مقدار واقعی را مشخص کنیم نه دقیقا خود مقدار را .بنابراین هنگام گزارش مقدار اندازه گیری شده می نویسیم .
،
= اندازه واقعی ، = میانگین اندازه گیری ها ، = خطای مطلق ، = مقدار حاصل از هر اندازه گیری
یاد آوری : کمترین مقداری را که یک وسیله می تواند اندازه گیری کند دقت وسیله می نامیم که در واقع نشان دهنده خطای حاصل از ابزار است مانند مترهای نواری خیاطی که فاصله دو درجه متوالی آن برابر یک میلی متر است در نتیجه خطا ( همین طور دقت ) آن یک میلی متر است در بیان نتایج اندازه گیری این خطا نیز باید اضافه شود .
مثال : طول مدادی را با یک متر نواری اندازه گیری می کنیم و نزدیکترین عدد به اندازه مداد را می خوانیم که به این ترتیب اندازه آن 15 سانتی متر به دست می آید . در هنگام گزارش عدد باید عدد گزارش شده ، نشان دهنده دقت وسیله نیز باشد بنابراین می نویسیم .
د – خطای نسبی : نسبت خطای مطلق به کمیت اندازه گرفته شده را خطای نسبی می گوییم . از خطای نسبی برای مقایسه دو اندازه گیری در دو آزمایش مجزا استفاده می شود که شرایط متفاوتی دارند هر کدام که خطای نسبی کمتری داشت ، از دقت بیشتری برخوردار است .از آن جایی که خطای نسبی نسبت دو کمیت از یک جنس است یکا ندارد و عدد مطلق است اگر خطای نسبی را در عدد 100 ضرب کنیم درصد خطای نسبی به دست می آید .
= خطای نسبی ، = در صد خطای نسبی
مثال : در اندازه گیری طولی برابر 400 سانتی متر( 4 متر )خطایی برابر 2 سانتی متر روی داده است اگر همین مقدار خطای مطلق نیز در طولی مساوی 100 سانتی متر روی دهد بدیهی است که این مقدار خطا نسبت به اندازه طول زیادتر از حالت قبل است خطای نسبی اولی برابر 005/0 متر ( 5 میلی متر ) در هر متر و دومی 02/0 متر ( 2 سانتیمتر ) در هر متر است یعنی در هر یک متر اندازه گیری اولی فقط 5 میلی متر اشتباه رخ داده در صورتی که در یک متر دومی 2 سانتی متر اشتباه شده است


  امتیاز: 0.00