منو
 کاربر Online
1602 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  یکشنبه 01 آبان 1384 [08:21 ]
  بحث هفتگی 3: همبستگی فیزیک و شیمی
 

دوستان مطالب خود را پیرامون موضوعات زیر و مرتبط با اینها به بحث بگذارید تا مورد استفاده مخاطبان عزیز قرار گیرد. از مخاطبان نیز انتظار میرود فقط مصرف کننده نباشند.

 • دامنه شیمی
 • دخالت فیزیک در ساختار وجودی شیمی
 • شیمی فیزیک
 • فیزیک کوانتوم یا شیمی کوانتوم
 • فیزیک هسته‌ای یا شیمی هسته‌ای
 • جدال بین فیزیک و شیمی یا همبستگی بینشان!!
 • خمیر مایه کدام قدیمیتر است فیزیک یا شیمی؟؟
 • نقش و تاثیر کدام در زندگی بیشتر است؟
 • کاربردهای صنعتی کدام یک بیشتر است؟
 • اصلا اینها یک مقوله‌اند که با دو زبان متفاوت با بومیت نزدیک به هم بیان میشوند!!!
 • ...  امتیاز: 0.20     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  دوشنبه 02 آبان 1384 [12:52 ]
  > بحث هفتگی 3: همبستگی فیزیک و شیمی
 

به این مقالات مراجعه کنید:

  امتیاز: 0.20    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  شنبه 07 آبان 1384 [12:39 ]
  > بحث هفتگی 3: همبستگی فیزیک و شیمی
 

لغات کلیدی مشترک

علم شیمی ، ماده ، نظریه اتمی دالتون ، قوانین ترکیب شیمیایی ، ورن اتمی ، اتم گرم و عدد آووگادرو ، واحدهای اندازه گیری و دستگاه متری ، انرژی ، دما ، ارقام معنی دار ، محاسبات شیمیایی

این موضوعات مشترک ، مال کدام هست؟

 • ماهیت الکتریکی ماده (تجزیه تامسون، تجزیه میلیکان)
 • ساختمان اتم (تجزیه رادرفور)
 • تابش الکترومغناطیسی ، مبدأ نظریه کوانتوم (نظریه کلاسیک تابش ، اثر فتوالکتریک ، اتم بوهر ، طیف اشعه X و عدد اتمی)
 • مکانیک کوانتومی (دوگانگی ذزه و موج ، طیف خطی ، اصل عدم قطعیت ، معادله شرودینگر ، ذره جعبه)
 • اتم هیدروژن ( اعداد کوانتومی S,N,,M,I) اتمهای با بیش از یک الکترون (ترازهای انرژی ، آرایش الکترونی ، جدول دوره‌ای ، شعاع اتم ، انرژی یونش، شعاع یونی ، الکترون خواهی)

پیوندهای شیمیایی یا فیزیکی

 • پارامترهای ساختمان مولکولی (انرژی پیوند ، کاربرد انرژی پیوند الکترونگاتیوی طول پیوند ، زاویه پیوند ، طیف بین مولکولی)
 • نظریه پیوندهای شیمیایی روش تغییر پارامترها
 • روش اوربیتال مولکولی (محاسبه انرژی مولکول و دانسیته الکترون تابع موجی مولکول هیدروژن)
 • روش پیوند والانسی، مقایسه روش پیوند والانسی با روش اوربیتال مولکولی
 • سازمان الکترونی مولکولها دو اتمی هم هسته
 • سازمان الکترونی مولکولهای دو اتمی ناهم هسته پیوند در مولکول LIF
 • نمایش نقطه‌ای ساختمان الکترون ، قاعده هشتایی ، بار قراردادی ، پیوندهای چند هسته‌ای ، پیوند فلزی

ساختمان هندسی و مولکولی

هیبریداسیون اوربیتالی و زوایای پیوندی ، نیروی دافعه الکترونی و زوایای پیوندی مقایسه روشهای هیبراسیون و دافعه الکترونی ، پیوند های کوالانسی و معان دو قطبی ، پیوند هیدروژنی رابطه خواص اجسام با ساختمان و نوع پیوند موجود در آن، انواع جامدات بلوری(بلورهای یونی ، ترکیبات مولکولی غیر قطبی، ترکیبات مولکولی قطبی ، شبکه کوالانسی در جامدات ، بلورهای فلزی) ، تقارن.

حالت گازی

خواص گازها، فشار، قانون بویل، قانون شارل، معادله گازهای کامل قانون دالتون استفاده از قوانین گازها، نظریه جنبشی گازها، دما، انرژی و ثابت گازها، دما، انرژی و ثابت گازها، جریان و انتشار (نفوذ)، توزیع سرعتهای مولکولی، گرمای ویژه گازها، گازهای غیر کامل، انحراف از قانون گازهای کامل.

ترمودینامیک

قانون ترمودینامیک، انتالپی، قانون هس و ترموشیمی، قانون دوم ترمودینامیک انرژی آزاد گیبس، اندازه گیری GوS، انرژی آزاد استاندارد، آنتروپی مطلق، تعادل و انرژی آزاد، ترمودینامیک آماری(محاسبه S در انبساط همدما- محاسبه تغییرات آنتروپی باری تغییر دمای یک گاز ایده آل در حجم ثابت)

مایعات و جامدات

نظریه جنبشی مایعاعت، تبخیر، فشار بخار، نقطه جوش، حرارت تبخیر، نقطه انجماد، نقطه ذوب، فشار بخار جامدات، تصعید، نودار فاز یا نمودار حالت جامدات، اشعهX و ساختمان مولکولی بلورها، اشعه X و دانسیته الکترونی و شبکه فضایی سیستم های بلوری، ساختمان فشرده، بلورهای یونی، انرژی شبکه یی، نقائص ساختمانی در بلورها، نیمه هادیها

محلولها

مکانیزم حل شدن، هیدراتها، غلظت محلولها، آنالیز حجمی عواملی که در حلالیت مؤثرند (اثر گرما و فشار بر حلالیت)، فشار بخار و محلولهای مایع در مایع نزول فشار بخار- تبخیر و نم کشی نقطه جوش و نقطه انجماد محلولها، تعیین نزول نقطه انجماد و صعود و نقطه جوش، فشار اسمزی، تقطیر، محلولهای الکترولیت، جاذبه بین یونی در محلولها نمودارهای فاز برای سیستم های دو جزئی کلوئیدها، پخش نور و حرکت براونی، جذب

سینتیک شیمیایی و تعادل شیمیایی

سرعت واکنش، سرعت واکنش و غلظت، واکنش های تک مرحله ای، معادلات سرعت واکنشهای تک مرحله ای، مکانیزم واکنش، معادلات سرعت و دما،ذ کاتالیزرها واکنشهای برگشت پذیر و تعادل شیمیایی، ثابت های تعادل بر حسب فشار، اصل لوشاتلیه

اسید و باز

نظریه آرنیوس، سیستم های حلال، نظریه برنستد، لوری، قدرت اسیدها و بازهای برنستد، هیدرولیز، قدرت اسیدی و ساختمان مولکولی، نظریه لوریس

این مال شیمی از فیزیک هم بیشتر میگویم.

  امتیاز: 0.20