منو
 کاربر Online
992 کاربر online
 : زیست شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 30 خرداد 1384 [14:19 ]
  انتقال یافته از پرسش و پاسخ : بررسی سرمی آنتی بادیهای توکسوپلاسما گوندی در اردبیل، ایران: (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:علی رضا تیموری دانشجوی علوم آزمایشگاهی


بررسی سرمی آنتی بادیهای توکسوپلاسما گوندی در اردبیل، ایران:

خلاصه
توکسوپلاسموزیس اغلب یک عفونت انگلی شایع در انسان و احشام است.انتقال آن به انسان معمولاً بطور واضع از خوردن گوشتهای کم پخته شده یا خام از عفونت احشام انجام می گیرد.نرخ عفونت توکسوپلاسموزیس در احشام یک پیشگو کننده ی مهمی از خطر بیماری انسان است.در اردبیل ایران بیان شده که یک عفونت ازتوکسوپلاسموزیس ،با نرخ بالایی در بین احشام وجود دارد. نمونه های سرم ازگاوها ، بزها ، گوسفندان و جوجه ها در یک ناحیه برای آنتی بادی IgG توکسوپلاسما گوندی بوسیله ی سنجش جذب ایمنی پیوند آنزیمی مورد آزمایش قرار گرفته بودند(ELISA ).آنتی بادیهای توکسوپلاسما گوندی در 30% از گوسفندان ، 15% از بزغاله ها و 9% از گاوها پیدا شدند.نمونه های غیر مثبت در جوجه ها مشخص شده بود.نرخ عفونت در آزمایشات حیوانات میتواند نشان دهنده ی روشهای اداره ای احشام ، ترجیعاً نسبت به اختلاف تمرینات تغذیه ای باشد.گسترش روشهای اداره ای احشام می تواند باعث کاهش نرخ عفونتها شود.

مقدمه:
عفونت بوسیله ی انگل تک یاخته ای توکسوپلاسما گوندی در انسان و تعدادی از حیوانات خونگرم گسترش پیدا می کند.اگرچه مسیر بیماری عموماً خوش خیم است اما میتواند،ایجاد ناخوشی و مرگ و میری را در جنین توسعه دهد وهمچنین درافراد با نقص ایمنی که شامل افراد مبتلا به ایدز یا آنهایی که درمان دارویی سرطان را تحمل می کنند.
در میان احشام ،گوسفندان و بزها نسبت به جوجه ها و گاوها بیشتر به توکسوپلاسما گوندی مبتلا می شوند .این انگل عامل مهمی در سقط جنین بویژه، فقدان اقتصادی مهمی در پروراندن گوسفند و بز است.عفونت معمولاً باعث ایجاد نشانه های بالینی در گاوها و جوجه ها نمی شود.
مطالعات جدید نشان داده که یک درصد از افراد تحت تاثیر عفونت توکسوپلاسما گوندی در زهدان هستند اما اکثریت افراد بوسیله ی خوردن گوشتهای نپخته یا خام که حاوی بافت کیست دار می باشند یا با وارد کردن اووسیتها به معده از طریق عفونت گربه ها یا از طریق نوشیدن آبهای آلوده یا مصرف سبزیجات تازه در معرض توکسوپلاسما گوندی قرار گرفتند.در ایران توکسوپلاسما گوندی در گوشتهای گوسفند ، بز ،آهو و جوجه کشف شده اند. اگرچه توکسوپلاسما گوندی در بیشتر بخش های جهان یافت می شود در این جا وجود عفونت توکسوپلاسما گوندی در نشخوار کنندگان کوچک مثل احشام و جوجه ها در ایران گزارش شده است .
همه گیر شناسی همواره ، بااهمیت سودمندی بیشتر از راه تشخیص نسبی منابع مختلف توکسوپلاسما گوندی در انسان باقی می ماند.از آنجاییکه آلودگی گوشت یک منبع مهمی از عفونت در انسان است ، نظارت مداوم در مراقبت از شیوع توکسوپلاسما گوندی درگونه های حیوانی که مورد مصرف انسان هستند دارای اهمیت ویژه ای است.

اصول و روشها:
نمونه های سرم از مجموع750غذای حیوانی در استان اردبیل ایران جمع آوری شده بودند.
دویست حیوان از گله ی گاوها بودند که در بالای یک منطقه ی وسیع از زمین، این گله پرورش داده شدند (روشهای پرورش وسیع)وآنها دراردبیل کشتار می شدند.200 حیوان از گوسفندان مزارع ناحیه ی اردبیل بودندکه این گله ها در محیط خارج از خانه نگهداری می شدند(روشهای پروراندن نیمه متمرکز) دویست حیوان گوسفندان پرورش یافته در جای وسیع بودند و دراردبیل کشتار می شدند و 150 تا جوجه هایی بودند که منحصراً در خانه نگهداری می شدند(روشهای پروراندن متمرکز) دراردبیل کشتار می شدند .
نمونه های خون از گاوها، گوسفندان و جوجه ها بلافاصله بعد از کشتار جمع آوری شده بودند. خون بزغاله ها از طریق سوراخ کردن ورید جمع آوری می شد.سرمها بوسیله ی سانتریفیوژ در دور 1000 بمدت 10 دقیقه جدا شده و بوسیله ی فسفات با میانگیر گلیسرول به نسبت 1:1 ثابت شده بودند (حجم/حجم) در PH 7.2و در دمای 20- درجه ی سانتیگراد تا زمان مصرف ذخیره شدند. RH تاکی زوئیتهای توکسوپلاسما گوندی درآنتی ژن محلول نمک دچار فشار بود که از عفونت مایع صفاق موشها تهیه شده بودکه در جای دیگر توضیح داده می شود،به استثنا یک قدم اضافی وآن دفع سلول پستانداران بوسیله ی اتصال به بسته بندی استریل پایه سفادکس50 G (رادیم). آنتی ژن به میزان 1 mg protein/mL بود و در 70- درجه ی سانتیگراد تا زمان مصرف ذخیره شد. ELISA انجام شده بود که در جای دیگر توصیف می شود. همیشه تایید اجباری پروتئین بزرگ با ورقه های نازکی (سیگما) که بوسیله ی 100ML ازMg/ML 10 آنتی ژن توکسوپلاسما گوندی پوشیده شده بود.نمونه ی سرم به نسبت 1:100در فسفات با میانگر محلول نمک 0.5 MLاضافه 20 بر لیتر رقیق شده،که به هریک بخوبی اضافه شده بودند. باند IgG نمایان شده بود با گونه ی خاص آنتی IgG پراکسیداز در هم آمیخته میشوند.غلظت نوری در یک میکرو پلیت قرائت کننده شمرده می شد.کنترل مثبت در هر سنجش پلیت بود و معمولاً ازنمونه ی آزمایش حیوانات آلوده از گونه ی یکسان بدست می آمد.همه ی کنترلهای منفی و آستانه ای ، قبلاً بوسیله ی سنجش ایمنوفلورسانت غیر مستقیم تعیین شدند.کنترل آستانه از رقیق سازی سرم مثبتها با آگاهی از تیتر سنجش ایمنوفلورسانت غیر مستقیم در سرم منفی استاندارد ساخته می شد، برای تشخیص واضع نمونه های سرم واکنش دار از بدون واکنش در سنجشها پلیت مضاعف مورد استفاده بود.جذب نوری سرم آستانه بر حسب شناسایی پایین ترین تراز واکنش مثبت ،گرفته شده بود.شاخص واکنشی (RI) از نمونه ها با نسبت ،میانگین جذب نوری نمونه ها به میانگین جذب نوری سرم آستانه تعیین شده بود، زمانیکه شاخص واکنشی برابر1.0همه ی نمونه های سرم در دوبار انجام آزمایش بودند، مثبت بوجود میآمد، تست درونی و بیرونی قابلیت تکثیر بالای 99% را داربود.
نتایج :
جدول 1 نشاندهنده ی تناوبی از عفونت توکسوپلاسما گوندی در میان احشام اردبیل ایران . نرخ سرم مثبتها در گوسفندان 31% ،در بز ها 17% و در گاوها 11% بود.عفونتی در جوجه ها یافت نشد.(95% مدت اطمینان برای هر شمارش بود، که میزان مهمی در گوسفندان و بزها و گاوها داشت و در جوجه ها نبود.)مجذورآزمایشات تناوب بالایی را در گوسفندان نشان داد که در گاوها و بزها بطورمشابه تناوب متوسطی وجود داشتو در جوجه ها نرخ سرم مثبتها خیلی پایین بود.

بحث:
نتایج از این مطالعات اشاره داشت براین که نشخوار کنندگان کوچک بیشتر نقش مهمی را بعنوان منبع توکسوپلاسموزیس نسبت به گاوها بازی می کنند، که یک ملاحظه ی تایید شده بوسیله ی مطالعات گوناگون بود.در ایران ، مصرف گوشت گوسفند نسبت به مصرف گوشت آهو و بز خیلی بیشتر میباشد بنابراین گوسفندان دارای اهمیت زیادی بعنوان یک منبع محلی عفونت توکسوپلاسموزیس میباشند.
توافقات متداول از همه گیر شناسی توکسوپلاسموزیس ، ما را به این باور می رساند که عفونت حاصل از گیاهخواران بوسیله ی خوردن علفها و آبهای آلوده به اووسیتهای توکسوپلاسما گوندی توسط گربه ها وارد خون میشوند. اختلافات در نرخی از عفونت می تواند به اختلافات در روشهای پرورش احشام نسبت داده شود.چونکه گوسفندان تحت روشهای پروراندن وسیعی باید قرار بگیرند پس احتمال بیشتری است که در معرض اووسیتها توکسو پلاسما گوندی در چراگاه و در آب قرار بگیرند تا نسبت به بزغاله هایی که با آب بهتر و غذای طبیعی کارپردازی میشوند و تحت روشهای پروراندن نیمه متمرکز هستند.نرخهای پایین سرم مثبتها در گاوها با گوسفندان مقایسه می شود که ممکن است به اختلافات در قابلیت نسبت داده شود،چونکه هر دو گونه تحت مدیریت وسیعی هستند.در دسته ی دیگر، فقدان عفونت توکسوپلاسما گوندی در جوجه ها می تواند، همچنین نسبت داده شود به پرورش یافتن تحت روشهای مدیریتی شدیدی که هستند.اطلاعاتمان نشان داده که از 3 گونه آلودگی ،پایین ترین شیوع سرمی در گاوها اتفاق افتاده اما از منظر دیگر که گوشت گاو مزیت نوعی دارد (و بیشتر از مراحل مختلف تولیدات گوشت گاو استفاده میشود) پروتئین گاوی نمی تواند خارج از قاعده باشد چون یک ذخیره ی مهم برای عفونت انسانی است.بیشترین نرخ عفونت، دلالت بر گوسفندان پر انرژی محلی دارند چون در استان اردبیل و بطور کلی ایران ، گوشت گوسفند اغلب یک ذخیره ی عوام پسندی از پروتئینهای حیوانی است و بنابراین یک عامل بالقوه مهم افزایش دهنده ی ذخیرههای توکسوپلاسموزیس انسانی است.
نتیجه:
عامل احیا کننده بالای نرخ عفونت توکسوپلاسما گوندی در گوشت گوسفند، یک اثر شدیدی در سلامتی انسان دارد زیرا در ایران گوشت گوسفند اغلب یک ذخیره ی عوام پسندی از پروتئینهای حیوانی است و بنابراین یک ذخیره مهم توکسوپلاسموزیس انسانی است.اطلاعاتی که از بررسی های موجود ارائه شده ، ممکن است کاهش مهمی در خطرعفونت توکسوپلاسما گوندی با استفاده از اداره ی پرورشگاههای متمرکز با واحدهای کافی بهداشتی ، بستری و پیشگیری انجام شود.


REFERENCES
1. Soulsby EJ. Helminths, arthropods and protozoa of domesticated animals. London:Ballier-Tindall; 1982.
2. Smyth JD. Introduction to animal parasitology Cambridge, England: Cambridge University Press; 1994.
3. Urquhart GM, Armour J, Duncan Jl, Dunn AM, Jennings FW. Veterinary parasitology. Harlow, England: Longman Scientific & Technical; 1987.
4. Georgi JR. Parasitology for veterinarians.Philadelphia: WB Saunders; 1985.
5. Dubey JP, Beattie, CP. Toxoplasmosis of animals and man. Boca Raton, Fla: CRC Press; 1988:220.
6. Dubey JP. Persistence of encysted Toxoplasma gondii in caprine livers and public health significance of toxoplasmosis in goats. Am Vet Med Assoc. 1980;1771203–1207.
7. Kaneto CN, Costa AJ, Paulillo AC, Morales FR, Murakami O, Meireles V. Experimental toxoplasmosis in broiler chickens. Vet Parasitol.1997;69:203–210.
8. Tenter AM, Heckeroth AR, Weiss LM. Toxoplasma gondii: from animals to humans. Int J Parasitol. 2000;30:1217–1258.
9. Remington JS, Desmonts G. Toxoplasmosis. In:Remington JS, Klein JO, eds. Infectious diseasesof the fetus and newborn infant. Philadelphia:WB Saunders; 1990:89–195.
10. Hoghooghi Rad N, Afraa M. Prevalence of toxoplasmosis in humans and domestic animals in Ahwaz, capital of Khoozestan province, southwest Iran. J Trop Med Hyg. 1993;69:8–163.
11. Gorbani M, Edrissian GH, Afshar A. Serological survey of human toxoplasmosis in the northern part of Iran using indirect fluorescent antibody technique. Trans Res Soc Trop Med Hyg.1981;79:4–19.
12. Venkatesan P, Wakelin D. ELISAs for parasitologists:or lies, damned lies and ELISAs. Parasitol Today 1993;9:228–232.

  امتیاز: 0.20     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline خدیجه جفاکش 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  چهارشنبه 01 تیر 1384 [04:35 ]
  > بررسی سرمی آنتی بادیهای توکسوپلاسما گوندی در اردبیل، ایران: (از طریق تماس با ما)
 

کاربر محترم آقای علی رضا تیموری ،
با سلام مطلب مفید شما مطالعه شد امیدواریم شاهد موفقیت روز افزون شما در مقاطع بالای علمی باشیم .

با تقدیم احترام،
موفق باشید .

  امتیاز: 0.00