منو
 کاربر Online
1398 کاربر online
 : پرسش و پاسخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 14 فروردین 1384 [12:06 ]
  هنر (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:

جلوه های همدلی درفرهنگ سنتی ایران
دکترعلیرضاباوندیان
عضوهیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد


یکی ازپدیده های زیباوتحسین برانگیزایرانیان باستان فرهنگ همیاری است. این ارزش والای انسانی راامروزه نیزدرجای جای سنن ایرانیان مشاهده می کنیم والبته به آن می بالیم وسخت مفتخریم.
باورودلجام گسیخته ماشین به ایران ، شیوه زندگی سنتی که برپایه همیاری استواربودتاحدودزیادی دگرگون شد ومنفعت گرایی به جای همیاری نشست.
نمونه ای ازهمیاری هایی که درفرهنگ سنتی وپرپیشینه ماایرانیان نمودهای بارزی داشته است وبنوعی درحافظه تاریخ نیزمضبوط است بدین قرارمی باشد:
واره :
همیاری زنانه که هنوزدرهمه روستاهای ایران روایی دارد؛ وآن چنان است که زنان روستاشیرهرروزه گوسفندان خودرابایک سنجش شگفت میان خودتقسیم می کنندتاهرکس چون هنگام شیربه اورسدبه اندازه ای شیرداشته باشدکه بتواندباآن ماست وکره وروغن وکشک ودوغ فراهم آورد.بااین روش اگرپیرزنی یک بزیاگوسفندهم داشته باشد، بادادن آن به " واره" ، دریک سال حداقل یک روزهست که اوباگرفتن شیرروستا( یابخشی ازشیرروستا) بتواندروزی سالانه خودراتامین کند.
درآن روزهمه دیگ ها،آبگردان هاوابزارهای همگانی روستانیزدردست آن پیرزن خواهدبودوجوانان نیزبرای گرفتن فرآورده های شیری به اویاری می رسانند.
باغ اسپار:
منظوربیل زدن باغ هامی باشدکه همچنان درهمه روستاهای ایران انجام می شود؛ چراکه تراکتوررابرای بیل زدن نمی توان به همه جای باغ گسیل داشت.دراین نوع همیاری همه جوانان روستادریک روزمعین وازقبل پیش بینی شده به بیل زدن باغ های آماده باغ اسپارمی پردازند که درنهایت دارنده باغ به پاس تشکرآنان رابه ناهارمیهمان می کند.
جوی روبی :
درهرروستا، درجوی های ازرودخانه برآمده، سالانه به اندازه گوناگون گل ولای ازباران های سیل آسلته نشین می شودومردان روستادریک یاچندروز،پیش ازآمدن نوروز، همه به یاری هم جوی رالایروبی می کنند.
لایروبی قنات
متاسفانه امروزه باحفرچاه های عمیق وبرآوردن آب باموتوربیشترکاریزهای ایران خشک شده است ؛ درحالی که پیش ازاین زمان ( ودراین زمان برای کاریزهای روان) چندروزنیزبه همیاری برای لایروبی قنات اختصاص می یافت وبعضاً می شود.
کاشت وداشت ودرو
برای زنان بی سرپرست، پیرمردان، آموزگارونیزروحانی روستا این مهم درفروغ مساعدتی مصفابه وقوع می پیوست وآن چنان بودکه روستاییان همه باهم درزمینی که به این کارویژه شده است یادرزمین ازکارافتادگان دریک روزشخم می زنندوتخم می پاشند. پسان دردردرازنای سال ، بهنگام ، هریک ازمردان روستاآن زمین راآبیاری می کند، وبه هنگام درو، همه باهم آن رادروکرده، خرمن می کنند وگندم وجوِ پاک کرده رابه خانه آن کس که برایش یاری خواسته اند، می برند.
برگزاری آیین زناشویی
درفرهنگ سنتی ایران ازگذشته چنین بوده که درمراسم پیونددوجوان بیشترین مشارکت ممکن راداشته باشند. این مهم راایرانیان برای خودشاًن گرانی می دیدندوازموهبت هاوالتفات های ویژه خداوندی می شماردند.هنوزهم درروستاهای ایران هرگاه دوجوان آهنگ پیوند می کنند، درروستاکسی نمی ماند که درحُسن برگزاری آن مراسم کاری راانجام ندهد.
میهمانان ازدیگرروستاها، آردوبرنج ونان وروغن وگوسفند باخودبه همراه می آورند؛ وافزون براین همه هرکس به قدردرآمدوبنیه مالی خودپولی می پردازدتابدرقه راه نوعروس ونودامادشودوآن دوبتواننددرمطلع زندگی مشترک ،خیالی نسبتاآسوده داشته باشند. نوعا نه تنهاباآن پول هزینه مراسم پیوندپرداخت می شودبلکه تاچندماه نیززندگی آن دوجوان بامانده آن به خوبی وخوشی می گذرد. دراین نوع مراسم همچنین هریک ازشرکت کنندگان به اندازه ای که بتواند پول به رامشگروآرایشگرودلاک ده می دهدتاهزینه مراسم برشانه عروس وداماد فشاری واردنکند.
آیین سوک
ایرانیان نه تنها درمراسم شادی بخش وسرورانگیزیکدیگربه نحووسیع وصمیمانه ای شرکت می کردند که درمصایب ورخدادهای اندوه بارهم نیزمشارکتی فعال وهمه جانبه داشتند؛ وبه اصطلاح درغم وشادی شریک ودوشادوش یکدیگربودند. این همه قطعاتظاهرات بیرونی یک اعتقاد سنتی معقول است که زندگی این جهانی رابسی گذراوتمام شدنی می داندوسخت به این نکته باوردرونی وژرف دارد که " میان تولد، که بادردآغازمی شود، تامرگ ، که انتقال وارتقاء است، یک دوره نقاهت وجوددارد به نام زندگی . این سه پنج عمرباهمه شادمانی ها واندوه هایش گذشتنی وبه اتمام رسیدنی است. سوک وسوربرای همه انسانها دراین دوروزه بی دوام رخ خواهد داد؛ پس خوشترآن باشدکه خودراازواقعیت جاری ورخ دادنی زندگی دورومهجورنسازیم وبکوشیم تافرازوفرودهای محتوم جاده زندگی رادرسایه همیاری وهمدلی باهم سپری کنیم.  امتیاز: 0.20     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline خدیجه جفاکش 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  دوشنبه 30 خرداد 1384 [07:00 ]
  > هنر (از طریق تماس با ما)
 

کاربر محترم جناب دکتر علیرضاباوندیان ،
با سلام و تشکر از ایمیل شما در تاریخ یکشنبه 14فروردین 1384 ، مطلب زیبای شما را در رابطه با جلوه های همدلی درفرهنگ سنتی ایران خواندیم امیدوارم همشه موفق و پیروز باشید .


با تقدیم احترام ،
موفق باشید .


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 30 خرداد 1384 [13:19 ]
  > هنر (از طریق تماس با ما)
 

کاربر محترم جناب دکتر علیرضاباوندیان،
با سلام و تشکر از یمیل شما در تاریخ یکشنبه 14 فروردین 1384 ، مطلب زیبای شما را در رابطه با جلوه های همدلی درفرهنگ سنتی ایران ، خواندیم . امیدواریم که همیشه موفق باشید .

با تقدیم احترام ،
شبکه رشد.

  امتیاز: 0.00