منو
 صفحه های تصادفی
چرا خداشناسی
اتصال کوتاه
احساس کلی سطح در عکاسی
ابو طاهر فیروز شاه دیلمی
سس بیور بلنک
سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا
تیره آکتینیدیاسه
تشکیل کمیته انقلاب ملی در مشروطه
افتتاح مجلس شورای ملی ایران
سایر سیستم های کنترل رونویسی
 کاربر Online
1177 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 18 آذر 1393 [13:26 ]
  مقارنه و مقابله
 

از آن جا که خورشید در مرکز منظومه شمسی واقع شده و زمین نیز سومین سیاره از نظر فاصله از خورشید می باشد، پیکر بندی های متفاوتی در زمان های مختلف بین این اجرام روی می دهد. گاهی زمین بین سیارات و خورشید قرار می گیرد و گاهی بر عکس.
مقارنه: هر گاه یک سیاره به همراه خورشید در خطی قرار گیرند که از روی زمین در يك جهت دیده شوند، مقارنه اتفاق می افتد که بر دو نوع است:
1- مقارنه سفلی (داخلی) 2- مقارنه علیا(خارجی)
مقارنه سفلی: اگر یک سیاره داخلی (عطارد و زهره) بین زمین و خورشید قرار بگیرد به گونه ای که دقیقا هر سه در یک خط باشند می گوییم سیاره به مقارنه داخلی یا سفلی رسیده است. در این حالت اگر سایه سیاره بر روی خورشید دیده شود پدیده عبور یا گذر رخ می دهد.


تصویر


مقارنه علیا: اگر یک سیاره(داخلی یا خارجی) به گونه ای با زمین و خورشید هم خط گردد که خورشید بین سیاره و زمین قرار گیرد مقارنه علیا رخ می دهد.


مقابله: اگر یک سیاره بیرونی با زمین و خورشید در یک خط قرار گیرد آن گونه که زمین میان آن دو قرار گیرد مقابله رخ می دهد که این زمان بهترین زمان رصد سیاره می باشد. چرا که سیاه در کمترین فاصله از زمین بوده و در تمام طول شب در آسمان قابل روئیت می باشد.


تصویر

  امتیاز: 0.00