منو
 کاربر Online
1233 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 08 اسفند 1392 [18:33 ]
  سیاره زمین، قسمت سوم- حرکت انتقالی زمین
 

زمین هر 365.256 روز یک بار به دور خورشید می گردد و این حرکت موجب فصول سال می شود. بسیاری از مردم تصور می کنند که فصول سال به دلیل آن است که مدار زمین بیضی شکل است و چنین استدلال می کنند که تابستان موقعی است که زمین از همه وقت به خورشید نزدیکتر است و زمستان فصلی است که زمین از خورشید دورتر است. اما چنین نیست. در واقع گرما و سرما به زاویه تابش بستگی دارد و به تغییر فاصله در حد اوج و حضیض زمین-خورشید بستگی ندارد. زمین در اوایل دیماه در نزدیکترین فاصله از خورشید قرار دارد و علت فصول چیز دیگری است. برای فهم مطلب به (شکل الف) توجه کنید. در این شکل دیده می شود که اگر پرتو خارج شده از روزن بر صفحه ای قائم بر آن بتابد سطح کمتری را می پوشاند تا صفحه ای که نسبت به پرتو مایل است. محور زمین بر صفحه مدار آن نسبت به خورشید عمود نیست بلکه زاویه بین محور و عمود بر صفحه مدار تقریباً 23.5 درجه است. در تیر ماه چنانکه در (شکل ب) دیده می شود قطب شمال زمین به طرف خورشید است و نیمکره شمالی را تقریباً در امتدادی نزدیکتر به قائم دریافت می کند. در حالیکه در زمستان در دیماه پرتوی که بر نیمکره شمالی می تابد مایل است، بنابر این گرما و انرژیی که در واحد سطح در تابستان دریافت می کند بیشتر از گرما و انرژیی است که در زمستان دریافت می کند. در نیمکره جنوبی وضع عکس این است، یعنی وقتی در نیمکره شمالی تابستان است در نیمکره جنوبی زمستان خواهد بود.


تصویر

  امتیاز: 0.00