منو
 کاربر Online
1236 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 22 شهریور 1392 [08:34 ]
  روز
 

یکبار دوران زمین به دور خود، یک شبانه روز یا یک روز را مشخص می کند. ما که روی زمین هستیم، حرکت وضعی زمین راحس نمی کنیم. آنچه می بینیم حرکت روزانه و ظاهری خورشید و ستاره ها است. در پوشه زمان نجومی دیدیم که به کمک زاویه ساعتی یک ستاره (یا نقطه اعتدال بهاری) می توان زمان نجومی را اندازه گرفت. مدت زمانی که طول می کشد تا زاویه ساعتی یک ستاره از صفر به 24 ساعت برسد شبانه روز نجومی می نامند. حال اگر جسم مرجع بجای ستاره، خورشید باشد، زمان سنجیده شده، زمان خورشیدی نام دارد. فرض کنید خورشید در لحظه ای بر نصف النهار مکان باشد( زاویه ساعتی صفر) با گذشت زمان زاویه ساعتی خورشید افزایش می یابد. مدت زمانی که طول می کشد تا زاویه ساعتی خورشید از صفر به 24 ساعت برسد، یعنی خورشید دوباره به نصف النهار مکان برگردد یک روز خورشیدی نامیده می شود. چون منشأ همه این اندازه گیریها حرکت وضعی زمین است، ممکن است انتظاررود که روز خورشیدی برابر روز نجومی باشد. اما شکل(1) وضعیت الف، ناظر در نقطه o روی زمین ایستاده است. از نظر او خورشید و ستاره s هر دو بر نصف النهار مکان اند و زاویه ساعتی شان صفر است. فرض کنید ناظر مشکلی برای رؤیت همزمان خورشید و ستاره در آسمان ندارد. ناظر ما برای اندازه گیری شبانه روز باید صبر کند تا خورشید و ستاره دوباره به نصف النهار مکان برسند، اما در این مدت زمین در مدارش به دور خورشید جابجا شده است( وضعیت ب در شکل(1). در این وضعیت دیده می شود که ستاره( که عملاً در بینهایت است) به نصف النهار مکان رسیده است. یعنی یک شبانه روز نجومی طی شده است. اما خورشید هنوز به نصف النهار مکان نرسیده است. برای آنکه خورشید به نصف النهار مکان برسد، باید مدتی دیگر بگذرد تا ناظر به نقطه o برسد. یعنی یک روز خورشیدی از یک روز نجومی بلند تر است.علت این تفاوت در حرکت مدار زمین به دور خورشید است. به راحتی می توان زاویه OEO یا OSOرا حساب کرد. این زاویه برابراست با زاویه ای که زمین در یک روز بر گرد خورشید می پیماید. زمین هر 365 روز، 360 درجه به دور خورشید می گردد. بنابر این در یک روز تقریباً 1 درجه در مدارش جابجا می شود، که اگر برحسب زمان بیان کنیم چیزی در حدود 4 دقیقه زمانی است. پس روز خورشیدی 4 دقیقه از روز نجومی بلند تر است.


شکل شماره 1
تصویر
اختلاف روز خورشیدی و روز نجومی

  امتیاز: 0.00