منو
 صفحه های تصادفی
بورت
سفرهای حضرت ابراهیم
عدم نوآرایی رادیکالهای آزاد آلکانها
اوری کلسیت
آزاد نمودن بردگان
عضدالدوله دیلمی
پیتریازیس آلبا
مرزبند
زین العابدین بن شاه شجاع
شیوه ی نبرد سلاجقه
 کاربر Online
1531 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 12 شهریور 1392 [15:46 ]
  ميدان الکتریکی كره‌اي نارسانا با بار يكنواخت
 

ميدان الکتریکی كره‌اي نارسانا با بار يكنواخت

بار الكتريكي مثبت Q به‌طور يكنواخت در سرتاسر حجم كره‌ي نارسانايي به شعاع R توزيع شده است. بزرگي ميدان الكتريكي را در نقطه‌ي P به فاصله‌ي r از مركز كره در شکل زیر نشان داده شده است.

تصویر

توجه كنيد كه اگر در هر يك از دو عبارت مربوط به E قرار دهيم r=R ، نتيجه‌ي يكسان را براي بزرگي ميدان در سطح كره به‌دست مي‌آوريم. دليل آن است كه بزرگي E تابع پيوسته‌اي از r است. در مقابل بزرگي ميدان الكتريكي براي كره‌ي رساناي باردار ناپيوسته است. (از درست درون كره به درست در بيرون كره جهش مي‌كند.) به‌طور كلي هر جا كه يك ورقه‌ي بار وجود داشته باشد، به عنوان مثال در سطح يك كره‌ي رساناي باردار ، در سطح يك ورقه‌ي باردار نامتناهي ، يا در سطح يك تيغه‌ي رساناي باردار ميدان الكتريكي از نظر بزرگي، جهت يا هر دوي آن‌ها ناپيوسته است.

  امتیاز: 0.00