منو
 کاربر Online
835 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه پزشکی 3 ستاره ها ارسال ها: 1819   در :  سه شنبه 28 خرداد 1392 [20:42 ]
  مكانيك كوانتومي به زبان ساده
 

مكانيك كوانتومي به زبان ساده

مي دانيم كه شدت نور يا با مربع قدرت ميدان الكتريكي متناسب است يا با مربع قدرت ميدان مغناطيسي موج. در مقايسه با مورد امواج ذره، احتمال با بزرگي ψ (حرف يوناني سای) موج متناسب است. ψ به تابع موج ذره اشاره دارد.

در سال 1925 اروين شرودينگر (1961ـ1887) فيزيكدان اتريشي و ورنر هايزنبرگ (1976ـ1901) فيزيكدان آلماني مستقل از هم چارچوبي نظري را براي تعيين تابع موج توسعه دادند.

براي اين كار، آنها شاخۀ جديد از فيزيك را به نام مكانيك كوانتومي بنياد نهادند. واژۀ «كوانتومي» به اين واقعيت اشاره دارد كه در دنياي اتم كه امواج ماده بايد در نظر گرفته شوند انرژي ذره كوانتيده است و از اين رو فقط انرژي هاي معيني مجازند.

براي درك ساختار اتم و پديده هاي مربوط به آن، مكانيك كوانتومي از ضرورت برخوردار است و معادلة شرودينگر براي محاسبة تابع موج امروزه به طور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد. در فيزيك اتمي نشان مي دهيم كه ساختار اتم بر پاية مكانيك كوانتومي قرار دارد.


مرجع:
Physics- 9edition - 2012-Cutnell
ترجمه: خلیلی بروجنی

  امتیاز: 0.00