منو
 کاربر Online
1757 کاربر online
 : روان شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 26 آبان 1391 [12:26 ]
  هوش چند حسی و مهارت های تفکر
 

شما دارای هوش های زیادی هستید و از قدرت کنترل تفکر برخوردارید. شما دارای هوش های زیاد و توانایی کنترل تفکرتان را دارید. در این بخش همۀ آنها را مورد را بررسی قرار می دهیم. اینها مهارت های حیاتی قرن بیست و یکم هستند.
منطقی / ریاضی: توانایی در شمارش، برنامه ریزی کردن و طبقه بندی اشیا
تجسم فضایی: توانایی در ترسیم کردن و تخمین زدن اندازه، فضا و کمیت
زبانی: توانایی در خواندن و نوشتن
خلاقیت: توانایی جتجوی ایده های جدید
درون فردی: توانایی در ارتباط برقرار کردن، بحث و عمل کردنانگیزش: توانایی در حساس شدن به فرصت ها و موقعیت ها
بین فردی: توانایی در کنترل احساسات، باور کردن و برانگیخته کردن خود
جنبشی / بدنی : توانایی در ساختن چیزها و ورزش کردن
موسیقیایی: توانایی در زبان های خارجی، موسیقی و ریتم

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 09 آذر 1391 [15:16 ]
  مهارت های تفکر
 

مهارت های عمومی تفکر
این نوع از مهارت های تفکر، انواع گوناگونی دارد که عبارتند از مثبت، منفی، خلاق، شهودی، تخیلی، جانبی، منطقی
مهارت های خاص تفکر
این نوع از مهارت های تفکر، به طور خاص به مهارت های حل مسئله اختصاص دارند که عبارتند از:
 • اولویت بندی کردن؛ تنظیم کردن دانش و اطلاعات بر پایۀ اهمیت آنها
 • مرتب و طبقه بندی کردن؛ دیدن شباهت ها در اطلاعات گوناگون
 • ارزش گذاری کردن؛ آگاهی از اهمیت اطلاعات جمع آوری شده
 • انتقال دادن؛ کاربرد دانش در موقعیت های متفاوت
 • تجزیه و تحلیل کردن؛ تشخیص و کشف الگو از میان اطلاعات جمع آوری شده
 • پیش بینی کردن؛ حدس زدن پیامدها بر پایۀ موقعیت ها
 • طراحی کردن؛ استفاده از اطلاعات به روشی منظم
 • ابداع راه حل؛ یافتن شیوه های نوین و کاربرد دانش
 • حل مسئله؛ کشف پاسخ ها و کاربرد اطلاعات جمع آوری شده
 • نقد کردن؛ تشخیص دادن موقعیت های خوب و بد

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 09 آذر 1391 [15:17 ]
  متفکران خلاق و جانبی
 

 • تمایل به تسلط بیشتر نیمکرۀ راست مغز دارند
 • راه حل های جدیدی برای مسائل پیدا می کنند
 • افکار را در یک ترتیب تصادفی با یکدیگر مرتبط می کنند
 • گاهی با اندیشه های ناشناخته و جدید ظاهر می شوند
 • در بارش فکر تبحر دارند
 • به تفکر باز گرایش دارند
 • به ایده ها و پیشنهادات فراوان نیاز دارند
 • راه حل های منطقی را جستجو می کنند
 • ارتباطات غیر منطقی را جستجو می کنند
 • ارتباطات غیر منطقی را بین اطلاعات قرار می دهند
 • از رویکرد های متفاوت به مسائل استفاده می کنند

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 09 آذر 1391 [15:18 ]
  متفکران خطی و منطقی
 

 • تمایل به تسلط بیشتر نیمکرۀ چپ مغز دارند
 • بر راه حل های بدیهی و واضح تمرکز دارند
 • به خطر کردن علاقه ندارند
 • افکارشان را به روش زنجیره ای و منطقی به یکدیگر مرتبط می کنند
 • بر روی حقایق/شواهد متمرکز می شوند
 • افرادی هستند که به طور گام به گام با مسائل برخورد می کنند
 • بر اساس تجربه ای پایا و موثق کار می کنند
 • به طور طبیعی پویندگانی شجاع و دلیر هستند

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 09 آذر 1391 [15:21 ]
  هوش زبانی
 

افراد دارای هوش زبانی درنوشتن، مهارت های خواندن، شنیدن، یادداشت برداری، دامنۀ لغات گسترده خوب هستند و از ارتباط برقرار کردن، باز ی با کلمات، بحث، مناظره، خواندن و عمل کردن کردن لذت می برند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 09 آذر 1391 [15:22 ]
  هوش ریاضی
 

افراد دارای هوش ریاضی در مهارت های مرتبط کردن توالی اعداد، ارائه راه حل مسائل به طور نظامدار، محاسبات ذهنی، جمع کردن اعداد، یافتن رابطۀ بین اعداد، تخمین کیفیت، برنامه ریزی منطقی، سازمان بندی، معماها، بازی های امتیازی، بازی های عددی خوب هستند

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 09 آذر 1391 [15:22 ]
  هوش موسیقیایی
 

افراد دارای هوش موسیقیای در خلاقیت و لذت بردن یا خواندن با آهنگ، شعر گفتن و شاعری، شنیدن صداهای کلمات، زبان های خارجه خوب هستند

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 09 آذر 1391 [15:23 ]
  هوش بدنی
 

افراد دارای هوش بدنی در دست ورزی، ساختن، حرکت کردن، ساختمان سازی، ورزش، بازی های عملی، بگو و نظایر آن ، انجام فعالیت های فیزیکی مانند کارهای بدنی، بساوایی، یادگیری به واسطۀ عمل کردن بر پایۀ نظریه خوب هستند

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 09 آذر 1391 [15:23 ]
  هوش درون فردی
 

افراد دارای هوش درون فردی در مثبت بودن، خودگویی های مثبت با حالت های گوناگون احساسی، عمل کردن، آگاهی از نقاط قوت و ضعف، توانایی کنترل ، خود اعتمادی و تصمیم گیری، استفاده کردن از تجربۀ شخصی برای یادآوری چیزهای جدید، پذیرفتن آسان تغییرات، انجام فعالیت بر پایۀ هدف، داشتن انگیزۀ لازم ، رویاپردازی خوب از انجام فعالیت ها، داشتن هدف، نگهداری یادداشت ها و داشتن حافظۀ قوی خوب هستند

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 09 آذر 1391 [15:23 ]
  هوش بین فردی
 

افراد دارای هوش بین فردی در صحبت کردن، با کسی بودن، یاری رساندن به دیگران، حل مشکلات ، اجتماعی بودن، مورد توجه قرار دادن احساسات دیگران، آگاه بودن از خلق و خوی خودشان، قوت قلب دادن، گوش دادن همدلانه، همکاری کردن، ایفای نقش کردن به عنوان عضوی از گروه، انعطاف پذیری، آموزش دادن به دیگران خوب هستند

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  پنج شنبه 09 آذر 1391 [15:24 ]
  هوش شهودی
 

افراد دارای هوش شهودی در دریافتن و درک کردن اطلاعاتی که در دسترس حواس ما قرار ندارند، حل کردن مسایل به روشی غیر معمول، داشتن حس ششم یا احساس جرات مندی، دانستن این که چرا بعضی چیزها درست یا نادرست ... اما دلایل آن را نمی دانم خوب هستند

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 17 آذر 1391 [13:01 ]
  هوش هیجانی
 

هوش هیجانی شکلی از رفتار است که شما را برای انجام کارهای مشکل آماده می کند و منجر به آسان شدن انجام آن فعالیت می شود؛ به ویژه زمانی که از هوش های بین فردی و درون فردی استفاده می کنید. به راهنمایی های زیر عمل کنید:
 • سعی کنید خودآگاهی هیجانی داشته باشید و خودتان را از نظر هیجانی بشناسید
 • هیجانات خود را به گونه ای مدیریت کنید که بر آنها کنترل داشته باشید
 • نگرش های منفی خود را از بین ببرید و نگرش های مثبت را جایگزین آنها کنید
 • بر انگیزش و انضباط شخصی خود تمرکز داشته باشید
هنگام کار کردن، هوش هیجانی به معنای توانایی درک احساسات دیگران و برقراری ارتباط مناسب با آنهاست که اغلب به آن مهارت های مردمی می گویند. یاد بگیرید ارتباط خودتان را با افرادی که دور و برتان هستند، به خوبی حفظ کنید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  جمعه 17 آذر 1391 [13:02 ]
  هوش و هوش هیجانی
 

هوش تنها یک عامل نیست؛ بلکه شامل بهرۀ هوشی و بهرۀ هیجانی است
 • توانایی یادگیری شما زمانی بیشتر می شود که از همۀ حواس و قدرت مغزتان استفاده کنید
 • امکان دارد که تاکنون متوجه شده اید که در بعضی از انواع هوش، قویتر هستید
 • باید سعی کنید هنگامی که مطالعه می کنید، از انواع توانایی های هوشی که دارید استفاده کنید. زیرا در بعضی اوقات، از تمامی آنها استفاده نمی کنید.
مغز شما با استفاده از انواع هوش، گسترش پیدا نمی کند. این حقیقت را باید بگویم که به همان اندازه که هوش مان رشد می کند، دانش ما نیز در حافظه مان رشد می کند؛ زیرا ارتباطات عصضبی قویتری در مغزمان ساخته می شوند و در نتیجه مغز ما متراکم می شود.
بنابر این، در صورت استفاده نکردن از توانایی های مغزمان، قدرت و ساختار مغز ما رو به زوال می رود. لذا، گاهی آموخته هایتان را به روش های گوناگون تکرار کنید. از این طریق، قدرت مغز شما کاهش نمی یابد.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه روان شناسی 3 ستاره ها ارسال ها: 2479   در :  شنبه 02 دی 1391 [17:36 ]
  مهارت های بی تفاوتی
 

مهارت های بی تفاوتی، بهترین توصیف از حالت ذهنی متمرکز بر موضوع همراه با آرامش است. این حالت برای انسان، همانند نیاز او به هوا، غذا و آب است . این امر می تواند باعث کاهش کارکرد فیزیکی ذهن یا امواج آلفای مغز در مدیتیشن، برنامه های استراحتی و درگیر شدن با رویای روزانه شود که تمام اینها باعث آرامش ذهن می شوند. این حالت ذهنی مزایایی دارد که عبارتند از :
 • آرام می شوید
 • مغزتان آرام می شود. حتی اگر مسئله ای وجودد داشته باشد!
 • می توانید تامل کنید، تحلیل کنید، و در افکارتان بازنگری داشته باشید
 • فشار روانی خودتان را مدیریت می کنید
 • باعث ارائه راه حل های خلاقانه می شود
 • شادی آور است

  امتیاز: 0.00