منو
 کاربر Online
1361 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه پزشکی 3 ستاره ها ارسال ها: 1819   در :  سه شنبه 10 مرداد 1391 [17:41 ]
  ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻨﮓ ﻭ اندازه ﺧال از ﻋﻠائم ﻭ ﻧﺸانه ﻫای ﻫﺸدار دهنده اﺴﺖ.
 

ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻨﮓ ﻭ اندازه ﺧال از ﻋﻠائم ﻭ ﻧﺸانه ﻫای ﻫﺸدار دهنده اﺴﺖ.

ﺳرﻄاﻦ ﭘوﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﺶ اﺰ ﺣﺪ ﻭ ﻏﻴرﻘاﺒﻞ ﻛﻨﺘرﻞ ﺳﻠوﻠﻬاﻲ ﭘوﺴﺖاست.
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺮ اﻨدازه ﻭ ﺷﮑﻞ ﺧاﻞ ﻫﺎ، دارا ﺑودﻦ ﺣاﺸﻴﻪ ی ﻧاﻤﻨﻈﻢ، ﺧوﻨرﯿزﯽ اﺰ ﺧال، اﺤﺴاﺲ ﺧارﺶ، ﺳﻔﺖ ﺷدﻦ، ﻣﺘورﻢ ﺷدﻦ دﺮ ﻫرﻨوع ﺿاﻴﻌﻪ ﭘوﺴﺘﻲ اﺰ ﻋﻠاﺌﻢ ﻭ ﻧﺸاﻨﻪ ﻫاﻲ ﻫﺸداردهنده اﺴﺖ. پس از مشاهده ی این علائم حتما به متخصص پوست مراجعه کنید.
ﻣﻬﻤﺘرﻴﻦ ﻋاﻤﻞ اﻴﺠاد ﻜﻨﻨده دﺮ ﺳرﻄاﻦ ﻫاﻲ ﭘوﺴﺖ، ﺗﻤاﺲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻧورﺨورﺸﻴﺪ ﻭ آﻔﺘاﺐ اﺴﺖ .
ﻋواﻤﻠﻲ ﻫﻤﭽون؛ ژﻨﺘﻴﻚ ، ﺗﻤاﺲ ﺑﺎ ﻣوادﺸﻴﻤﻴاﻴﻲ اﺰ دﻴﮕﺮ ﻋواﻤﻞ ﻣﺴﺘﻌد ﻜﻨﻨده ﺳرﻄاﻦ ﭘوﺴﺖ است.

  امتیاز: 0.00