منو
 صفحه های تصادفی
تبدیل نوع شرکت تضامنی
معانی پلورالیسم
تغییر شار مغناطیسی و نیروی محرکه القایی
وضعیت اجتماعی – سیاسی مرحله سوم ومیزان نفوذ و قدرت زمان حرفش و دربار در حکومت صفوی
متوکل خلیفه عباسی
معاینه قلب
باکتریهای مغناطیسی
جایگاه اهل بیت علیهم السلام پیش از خلقت
نجد
عمل و حکومت شاه عباس دوم-رابط شاه با اقلیتهای مذهبی
 کاربر Online
824 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 19 فروردین 1390 [04:11 ]
  جهان در فضايي فرا ابعادي
 

ه) يكي از عملي ترين كاربردهاي ممكن اين نظريه، نجات حيات هوشمند و از جمله نجات حيات خود ما ازمرگ جهان باشد.
علاوه برنياز فيزيكدانان به نظريه اي فرا ابعادي مانند تئوري ابر فضا براي توصيف درست قوانين و نيروهاي طبيعت، به نظر مي رسد يكي از عملي ترين كاربردهاي ممكن اين نظريه نجات حيات هوشمند و از جمله نجات حيات خود ما ازمرگ جهان باشد. دانشمندان در سراسر دنيا بر اين باورند كه در نهايت، جهان محكوم به مرگ است و همراه با مرگ آن تمامي حياتي كه طي ميلياردها سال تكامل يافته است از بين خواهد رفت. به عنوان مثال بر طبق تئوري رايجي كه انفجار بزرگ ناميده مي شود، يك انفجار كيهاني بين 15 تا 20 ميليارد سال قبل آغازگر انبساط جهان شده و ستارگان و كهكشان ها را با سرعت هاي بسيار زياد به نواحي دور از ما پرتاب مي كند. اما، اگر روزي جهان انبساط خود را متوقف ساخته وشروع به انقباض كند، در نهايت با حادثه عظيم و ملتهبي موسوم به مچالگي بزرگ در هم فرو مي ريزد و هر گونه حيات هوشمند بر اثر گرماي فوق العاده زياد تبخير مي شود. با اين وجود عده اي از فيزيكدانها بر اين گمان هستند كه تئوري ابر فضا ممكن است در صورت اين رخداد، پناه حيات هوشمند باشد. اما چگونه ؟
دقت كنيد: با استناد به تئوري ابر فضا، قبل از انفجار بزرگ، كيهان ما يك جهان كامل ده بعدي بوده است، جهاني كه در آن مسافرت هاي درون بعدي امكان پذير بود. با اين همه، اين دنياي ده بعدي، ناپايداربود و درنهايت به دو قسمت شكافته شد و باعث خلق دو جهان مجزا، يك جهان چهار بعدي و يك جهان شش بعدي گرديد. جهاني كه ما در آن زندگي مي كنيم يا جهان چهار بعدي، در جريان اين دگرگوني شديد كيهاني متولد شد. جهان چهار بعدي به صورت انفجاري، شروع به انبساط نمود، در حالي كه جهان شش بعدي دوقلوي ما شديدا انقباض پيدا كرده و تا حد بينهايت كوچكي جمع شد. بنابراين، اين تئوري پيشگويي مي كند كه جهان ما داراي يك جهان دوقلوي كوچك، يك جهان همزاد است كه در حد يك كره شش بعدي فوق العاده كوچك جمع شده و خيلي ريزتر از آن حدي است كه بتوان مشاهده نمود.اين جهان شش بعدي، چيزي زايد و بي استفاده نمي باشد، بلكه ممكن است در آخرين ثانيه هاي مرگ جهان ما، جهان دوقلويمان دگر باره سر برآورده و حيات هوشمند با سفر درون بعدي به آن، خود را از فروپاشي برهاند.

  امتیاز: 0.00