منو
 کاربر Online
1595 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 23 آبان 1389 [08:00 ]
  نظم و بی نظمی
 

نظم و بی نظمی

متخصص ترمودینامیک به نظم و بی نظمی ، یا آنتروپی ، به صورت آرایش اتم ها و مولکول ها در داخل ماده می اندیشد . چگونگی منظم شدن مولکول ها و اتم ها نسبت به یکدیگر بستگی به این دارد که ماده در حالت جامد ، مایع ، یا گاز باشد . در جامدهای بلورین ، اتم ها و مولکول ها همواره به صورت منظم قرار می گیرند . به ترتیب مولکول ها در بلور توجه کنید . ترتیب منظمی مانند این ، مشخصۀ ماده در حالت جامد است . مولکول ها دارای آزادی حرکت هستند ، اما به هم بسیار نزدیک اند . و نیروهای قوی آن ها را در جای خود نگه می دارد ، آزادی حرکت آن ها بسیار محدود است . مولکول ها می توانند در محورهای خود بچرخند ، و می توانند در فاصله های کم در اطراف نقطۀ میانی « قفس » کوچک خود در شبکۀ بلور به ارتعاش در آیند ، اما نمی توانند به سراسر توده ماده کوچ کنند . به عبارت دیگر ، نظم قابل ملاحظه ای وجود دارد یا می توان گفت که آنتروپی این دستگاه بسیار کم است .

در مایع ها و گاز ها ، فاصلۀ بین مولکول ها بیشتر و نیروی بین آنها ضعیف تر از جامدات است . مولکول ها می توانند به سراسر توده ماده کوچ کنند . بی نظمی موجود در مایع ها و مخصوصاً گاز ها بیشتر از جامد هاست در نتیجه ، این حالت های ماده آنتروپی بیشتر دارند .

در هر یک از این سه حالت ، اتم های درون هر مولکول می توانند نسبت به یکدیگر حرکت کنند این حرکت نیز سبب بی نظمی می شود . به عبارت دیگر ، این حرکت هم آنتروپی ماده را افزایش می دهد .

مواد مختلف دارای آنتروپی متفاوت هستند . مواد سخت ، چون الماس ، انتروپی کمتری از پلاتین و سرب دارند . یعنی الماس ها دارای ساختاری صلب تر و منظم تر از پلاتین و سرب هستند اتم ها ومولکول های الماس کمتر می تواند این طرف و آن طرف برود . البته ، آنتروپی همۀ این مواد – الماس ها ، پلاتین و سرب _ در مقایسه با آنتروپی دی اکسید کربن ، بخار آب و سایر گاز ها بسیار کم است .

  امتیاز: 0.00