منو
 صفحه های تصادفی
تقسیم بندی درزه ها
عدد مختلط
تبدیل سهام بی نام به با نام
ساختارهای مرتبه بالاتر کروماتین
فعال غیرفعال
آزمایش رشد بدون خاک گیاهان
آخرین آیاتی که بر پیامبر نازل شد
وسایل گرم کننده الکتریکی
آیا اراده در آیه تطهیر تکوینی است؟
مدت امامت امام حسین علیه السلام
 کاربر Online
741 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  چهارشنبه 21 بهمن 1388 [08:36 ]
  ناهنجاری و بهنجاری بودن
 

اکثر آدمیان در دوره هایی از زندگی ، گرفتار احساس های گوناگونی مانند اضطراب و افسردگی ، بیاعتمادی به خویشتن و احساس بی کفایتی یا بی لیاقتی و غیره را تجربه می کنند و این سوال پیش می آید که آیا آن ها بیمار شده اند ؟ بر چه اساسی می توان گفت فردی سالم یا ناهنجار است ؟ ملاک هایی برای این امور ذکر شده اند که به اختصار به آن ها می پردازیم .

1-انحراف از هنجارهای آماری:

رفتار نتهنجار در این ملاک آماری رفتاری است که از میانگین جامعه انحراف دارد مانند قد، که معمولاً قد افراد یک حد متوسطی است و بالاتر یا پایین تر از آن از لحاظ آماری، غیر طبیعی است . یا کسانی که خیلی باهوش هستند یا خیلی شاد یا خیلی غمگین هستند و غیره ، غیر عادی محسوب می شوند.

2- انحراف از هنجارهای اجتماعی :

هر جامعه ای برای خود ، هنجار و مقرراتی دارد که انحراف از آن ناهنجار شناخته می شود که البته چون جوامع با هم فرق دارند یک رفتار در یک جامعه هنجار است و در جامعه دیگر ناهنجار از طرفی در هر جامعه ، در طی زمان های مختلف ، این تعریف دچار تغییر نیز می شود مانند مد که در یک زمان هنجار است و در دوره دیگر هنجار نیست .

3- نا انطباقی بودن رفتار :

رفتاری طبق این مدل ناهنجار است که نتایج زیانبار برای شخصی یا جامعه داشته باشد مانند یک مرد بالغ که از سوار شدن هواپیما بترسد در صورتی که هواپیما جزیی از کار او باشد یا درآن جامعه خیلی استفاده شود ، یا نوجوانی که پرخاشگری زیادی دارد و غیره .

4- پریشانی شخصی : ا

ین ملاک به پریشانی خود فرد توجه دارد تا به رفتار او مانند بیماری که درونش اضطراب یا غمگینی ... زیادی را تجربه می کند و به طور مثال ممکن است دچار بیخوابی،بی اشتهایی و انواع دردهای بدنی یا روانی باشد.
اما این بهنجاری چیست؟باید گفت که تعریف بهنجاری حتی از ناهنجاری دشوارتر است اما ملاک هایی برای آن یادآور شده اند که برای اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب روانشناسی کمال نوشته دوان شولتز مراجعه نمایید و ملاک های ذیل این گونه هستند

1-افراد بهنجار:

واقع بینی در خور توجهی برای ارزشیابی اعمال و واکنش ها و توانایی های خود و رویدادها ووقایع بیرونی دارند .آن ها خود را حقیر نمی پندارند و از کارهای دشوار شانه خالی نمی کنند و درک خوبی از دیگران و محیط دارند .

2-توان کنترل اختیاری رفتار :

این افراد اطمینان کافی دارند که می توانند رفتار خود را کنترل و مدیریت کنند .آن ها گاهی ممکن است که مطابق با هنجارها و قوانین جامعه عمل یا فکر نکنند اما این کار آن ها آزادانه و با اراده و مقصود صورت می گیرد نه تحت بی ارادگی و یا تحت تاثیر تکانش غیر قابل کنترل مانند خشم فوری و مهار نشدنی و غیره .

3-عزت نفس و پذیرش :

آ ن ها تا حد زیادی احساس می کنند که موجودی با ارزش و مورد قبول اطرافیان خود هستند و در عین حال خود را مجبور به تسلیم شدن در مقابل عقاید دیگران نمی بینند اما در افراد ناهنجار احساس بی ارزشی و طرد شدن توسط دیگران زیاد است .

4- برقراری روابط محبت آمیز با دیگران :
ا
فراد بهنجار و سالم روابط نزدیک و رضایت بخشی با دیگران و نسبت به احساس افراد حساس هستند و برای رفع نیازهای خود ، دیگران را در فشار نمی گذارند اما افراد ناهنجار محبت می طلبند و در مقابل نمی توانند محبت کنند و گاهی از روابط صمیمی می ترسند زیرا روابط گذشته ی شان تخریبی و آسیب زا بوده است .

5-باروری و سازندگی :
ا
فراد سالم و بهنجار ، توانایی های خود را د رمسیر فعالیت های بارور به کار
می اندازند .آن ها زندگی را دوستدارند و بدون آن که تقلا و سختکوشی کنند ، از پس زندگی و نیازهایشان بر می آیند اما افراد ناهنجار کم توان و بی حالی مداوم و مزمن دارند که نشانه ی حل نشدن مشکلات و تعارضات درونی شان است .

  امتیاز: 0.00