منو
 کاربر Online
494 کاربر online
 : خلاقیت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه خلاقيت ارسال ها: 224   در :  سه شنبه 13 بهمن 1388 [05:02 ]
  رابطه خلاقیت با عواطف
 

حالات خلقی می توانند بر سراسر زندگی ما به ویژه در دوره های کوتاه اثر مثبت یا بالعکس منفی و گاه حالت خنثی داشته باشند و بدین ترتیب حالت های سلامت و بیماری را دامن زده و در تدام حالت های بهنجار و نابهنجار آدمی موثر هستند .خلق
(mood) یک حالت هیجانی مستمر با دوره های متناوب و متغییری است که اغلب نیمه هشیار هستند مردم در توصیف حالات خود یا احساسات درونی خویش ، آن را تجربه می کنند ، گاه خوشحال و گاه غمناک و بیزارند . در دوره هایی سرد و افسرده و در پاره ای از موارد سرخوش یا هراسان ، خود بزرگ بین و مغروز یا افسرده و کم اعتماد جلوه می نمایند . آثار خلقی م یتوانند بر ارزیابی افراد از دیگران یا محیط بیرونی حتی اگر جاندار هم نباشد تاثیر بگذارند . خلق بر تمامی نظرات افراد می تواند منجر به نتایج مثبت یا منفی شود و در قضاوت آنها سایه افکند . میزان سلامت یا بیمار بودن افراد در حالات خلقی ایشان کاملاً نمایان می شود .حالات خلقی ، واکنش هایی در برابر هیجانات افراد هستند که گاهی اختصاصی هستند و گاه بعضی از این واکنش ها در همه ی هیجان ها عمومیت می یابد .قرار گرفتن در حالت هیجانی می تواند تعیین کند که به چه چیزی توجه کنیم و چه چیزی بیاموزیم و این که چه قضاوت و ارزشیابی درباره ی جهان داشته باشیم . خلق یک حالت هیجانی پایدار است و ما معمولاً به حوادثی بیشتر توجه داریم که با خلق ما هم خوان باشند و به سبب چنین ارتباطی درباره حوادث و رویدادهای هم خوان با خلق خود، مطالب بیشتری می آموزیم . به طور مثال اگر خلق شادی داشته باشید ، با خواندن یک داستان شاد یا دیدن یک فیلم مسرت بخش ، با شخصیت شاد داستان همانند سازی بیشتری خواهید داشت . خلق بر قضاوت آدمی از مخاطرات دنیای خویش خیلی موثر است .به طور مثال خلق بد ، خطرات را در نظر شخص محتمل تر و خلق خوش خطرات را نامتحمل نشان می دهد .
افرادی مه خلق عصبانی و پرخاشگرایانه تری دارند ، در ارزیابی خود، اغلب دیگران را مقصر می دانند ولی خلق افسرده به علل به علل بیرونی بیشتری توجه دارد مثلاً بدشانسی در ذهن آن ها یا موقعیت های ناکام کننده در نظر آنها بیشتر به چشم
می خورد .
هنگامی که خلق از حالت عادی خارج می شود و توان سازگاری را از دست می دهد ، بامرزهای سلامت و بیماری مواجه می شویم که بین خلق و سلامت بیماری ، یک رابطه یپسخوراندی وجود دارد که می تواند موجبتداوم هر یک از آنها شود وفردی که در خلق منفی قرار گرفته و یک بار اضافی را تحمل می کند ، به گونه ای گرفتار تنش و استرس حاصله شده و ممکن است که به واسطه ی روش های مقابله ی غلط ، به طرز واقعی تری ، گرفتار ناهنجاری و عدم سلامت روانی و بیماری شود . حالات خلقی مثبت و سازنده ، سازگارانه و سلامت محور ،طبعاً شرایط خود شکوفایی و توانمندی ذهنی را مقدور تر می سازند.

  امتیاز: 0.00