منو
 صفحه های تصادفی
آنژین صدری
طب سوزنی
مناجات امام حسین در آخرین لحظات زندگی
این ورزش‌ها برای همه سودمند است«2»
چرخه سلول
لباس خوب
قانون جاذبه نیوتن
لاف زن مردابی
کارشناس جمع آوری اطلاعات
اسپینوزا
 کاربر Online
1018 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  یکشنبه 03 آبان 1388 [12:26 ]
  قهرمانی و دلاوری آرش چه نتیجه‌ای برای ایران داشت؟
 

درمیان سپاهیان منوچهرتیرانداز ورزیده ای به نام آرش معروف به «کمانگیر» وجودداشت که اورا« شواتیر » می نامیدند یعنی کسی که تیرش می پرد . طبق روایات آثار الباقیه ، مجمل التواریخ والفصص ، تاریخ طبری به ویژه ابوریحان بیرونی خلاصه داستان آرش چنین است .آرش را که طبری « آرشش پاتیر»‌ودرکتاب مجمل التاریخ والقصص «‌آرشش شوایتر» نامیده اند ، ارشش درمنابع دیگر به صورت آرش درآمده است .به گفته ابوریحان بیرونی آرش برهنه شد وتن خودرابه مردم نشان داد وگفت که : «ببینید که تن من عاری از هرنوع جراحت وبیماریست . امّا بعدازاین تیراندازی نابود خواهم شد .»‌آرش با تمام قوا زه را کشید وتیرراپرتاب کرد واین تیرازرویان وطبرستان گذشت وبه امراهورامزدا فرشته بادحرکت این تیررا سرعت بخشید تا درکنارجیحون به تنه درخت گردوئی برخورد کرد وآن جا مرزایران وتوران شد . درمحل پرتاب تیرنیز بین مورخین اسلامی اختلاف است طبری ، مقدسی ، ابن اثیر هریک چیزی گفته اند ابوریحان بیرونی وگردیزی ازقلعه آمل ودرمجمل التواریخ ازساری و دیگران از البرزکوه به ویژه ازفراز دماوند نوشته اند . ابوریحان بیرونی درآثارالباقیه این واقعه را درجشن تیرگان ( سیزدهم تیر) ثبت کرده است .بعد از این تیراندازی که آرش جان خودرابرسرآن گذاشت ، دو ملت ایران وتوران درصلح به سربردند. دوران سلطنت منوچهر به آرامی سپری شد واوبه عدل وداد رفتارکرد ومظلومان را دادرسی نمود وظالمان راکیفرداده در زمینه عمران وآبادی ایران زمین دستورداد تامجرای رو دررو« فراست » راحفرکرده وبرای آبیاری مناطق دیگر شعبه‌هائی ازفرات را ایجاد کرد وآب دجله رابه مسیر جدیدی روانه رد تازمین های بیشتری آبیاری شود . حتی انشعاباتی دررودسند ایجاد کرد .اواولین کسی بود که باغ و بوستان تأسیس کرد و پرورش درختان میوه را به مردم آموخت .

  امتیاز: 0.00