منو
 صفحه های تصادفی
موازی
امام هادی علیه السلام و خبر غیبی از درگذشت پدر
ملک‌المتکلمین
اشتیاق جابر برای ملاقات با امام باقرعلیه السلام
منیزیم
رشته مهندسی کامپیوتر
فایل
نفوذ قرآن در ادبیات فارسی
زمین شناسی اقتصادی در ایران
مدل های هسته ای
 کاربر Online
992 کاربر online
 : ریاضی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه ریاضی 3 ستاره ها ارسال ها: 953   در :  چهارشنبه 08 مهر 1388 [18:23 ]
  بارم بندی درس ریاضیات ( 2)
 

razz
بارم بندی درس ریاضیات ( 2)
فصل عناوین مطالب پایانی نوبت اول پایانی نوبت دوم شهریور
اول دنباله ها 2 1 2
تقریبات اعشاری 1
ریشه گیری وبه توان رسانی اعداد 2
دوم رابطه وتابع - دامنه وبرد 2 1 3
توابع خطی 1
وارون یک رابطه - توابع یک به یک 5/1
بازه ومقدار تابع 5/1
سوم توبع خاص 1 5/2 4
رسم نمودار برخی از توابع درجه دوم به کمک انتقال تابع2 f(x) = x 1
توابع گویا و رادیکالی 1
نامعادله و تعیین علامت 2
تعیین علامت چند جمله ای درجه دوم 2
چهارم توابع نمایی 2 5/0 3
لگاریتم و تابع لگاریتمی - 1
محاسبه لگاریتم یک عدد - 1
قوانین لگاریتم ها وحل معادلات لگاریتمی - 1
پنجم زاویه و اندازه زوایا- واحد دیگری برای اندازه گیری زاویه - 1 4
شناخت دایره مثلثاتی وتعیین مقادیرآن - 1
تابع مثلثاتی- منحنی توابع مثلثاتی - 2
رابطه بین منحنی سینوسی و دایره مثلثاتی- کاربردهایی از مثلثات - 2
ششم تساوی و جمع دو ماتریس- ضرب عدد در ماتریس- قرینه ی ماتریس - 5/1 2
ضرب ماتریس ها- حل دستگاه دو معادله دو مجهولی با استفاده از ماتریس - 5/1
هفتم شمارش- اصل ضرب - 1 2
جایگشت - 1
ترکیب - 1
جمع 20 20 20

  امتیاز: 0.00