منو
 صفحه های تصادفی
مدلهای کیهانشناسی
حرکت سلولی
عمارت عالی قاپو
دانشکده دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی
بحث کاربر:رحمت الله محرابی
تدابیر بازی
علاقه امام رضا به امام جواد علیه السلام
بیومکانیک تنیس
زمین شناسی منابع انرژِی
ضرورت عقلی وجود امام
 کاربر Online
635 کاربر online
 : ریاضی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه ریاضی 3 ستاره ها ارسال ها: 953   در :  چهارشنبه 08 مهر 1388 [17:23 ]
  بارم بندی درس ریاضیات ( 2)
 

razz
بارم بندی درس ریاضیات ( 2)
فصل عناوین مطالب پایانی نوبت اول پایانی نوبت دوم شهریور
اول دنباله ها 2 1 2
تقریبات اعشاری 1
ریشه گیری وبه توان رسانی اعداد 2
دوم رابطه وتابع - دامنه وبرد 2 1 3
توابع خطی 1
وارون یک رابطه - توابع یک به یک 5/1
بازه ومقدار تابع 5/1
سوم توبع خاص 1 5/2 4
رسم نمودار برخی از توابع درجه دوم به کمک انتقال تابع2 f(x) = x 1
توابع گویا و رادیکالی 1
نامعادله و تعیین علامت 2
تعیین علامت چند جمله ای درجه دوم 2
چهارم توابع نمایی 2 5/0 3
لگاریتم و تابع لگاریتمی - 1
محاسبه لگاریتم یک عدد - 1
قوانین لگاریتم ها وحل معادلات لگاریتمی - 1
پنجم زاویه و اندازه زوایا- واحد دیگری برای اندازه گیری زاویه - 1 4
شناخت دایره مثلثاتی وتعیین مقادیرآن - 1
تابع مثلثاتی- منحنی توابع مثلثاتی - 2
رابطه بین منحنی سینوسی و دایره مثلثاتی- کاربردهایی از مثلثات - 2
ششم تساوی و جمع دو ماتریس- ضرب عدد در ماتریس- قرینه ی ماتریس - 5/1 2
ضرب ماتریس ها- حل دستگاه دو معادله دو مجهولی با استفاده از ماتریس - 5/1
هفتم شمارش- اصل ضرب - 1 2
جایگشت - 1
ترکیب - 1
جمع 20 20 20

  امتیاز: 0.00