منو
 کاربر Online
1336 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 14 شهریور 1388 [06:31 ]
  جشن هاي ايرانيان باستان
 

ازجشن هاي بزرگ ايرانيان مي توان از جشن نوروز ، جشن سده وجشن مهرگان را نام برد . البته ايرانيان جشن هاي بسياري دارند كه از ميان آ ن ها ما فقط ازاين سه جشن يا دمي كنيم .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 14 شهریور 1388 [06:32 ]
  جشن نوروز
 

به عقيده زرتشيان اورمزد روز ( روزيكم فروردين ) رابايد به عنوان آغاز سال جشن گرفت . نوروز از نخستين روزهاي بهار كه اعتدال ربيعي ( اعتدال بهاري ) است آغاز مي شود . اين روز رابه عنوان زنده شدن طبيعت جشن مي گيرند . بنياد آن را جمشيد پيشدادي گذاشته است . گويند كه به روزگاراو سرما وطفان بزرگ « ايرانويچ »‌(سرزمين ايران ) رافراگرفت ودرپايان سه سال درآغاز بهار ، سرما وطوفان به پايان مي رسد وبه شادي آن جشن بزرگي برپا مي شود كه نوروز ناميدند . حكيم عمر خيام درنوروزنامه درباره اين جشن مي نويسد :‌بعداز 365 شبانه روز كه زمين مصادف با برج حمل گرديد ، آ» روز را نوروز نام نهاد وجشن بزرگي برپا كرد ومردم نيز ازاو پيروي كردند.
فردوسي در شاهنامه دراين باره مي گويد :‌
سه سال نو هرمز وفرودين برآسوده از رنج تن دل زكين
به جمشيد برگوهر افشاندند مرآن روز كه روز نوخواندند
چنين جشن فرخ از آن روزگار بمانده از آ» خسروان يادگار
نوروز به روايت مورخين دوره اسلامي ،‌جشن نوزائي طبيعت است ومردمان نيز به نشانه هم آهنگي با طبيعت لباس نو مي پوشند

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 14 شهریور 1388 [06:34 ]
  جشن مهرگان
 

روزمهر ازماه مهر ( دهم ماه خورشيدي)
درايران باستان هنگامي كه گرماي سوزان تابستان سپري مي شد وهواي معتدل پائيزي آغاز مي گرديد ،‌مردم جشن مي گرفتند .اين جشن ها درفاصله دهم تا شانزدهم مهر ادامه داشت .درحال حاضر روز 10 مهر را جشن مي گيرند . اين جشن مربوط به فرشته مهر كه دو « اوستا»‌، « ميترا » ، به معني نورخورشيد ومهر ومحبت وعهد وپيمان مي باشد ناميده مي شود .روايت است كه فريدون پادشاه پيشدادي دراين روز به رهبري كاوه آهنگر برضحاك ستمگر چيره شد وضحاك را دردماوند كوه حبس كردند .

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 14 شهریور 1388 [06:37 ]
  جشن سده
 

روزدهم بهمن خورشيدي : درقديم بين دهم تا شانزدهم بهمن را مي توانستند جشن بگيرند جشن سده از زمان هاي بسيار دور به يادگارمانده وگويند كه هوشنگ براي نخستين بار اين جشن رابرپاي داشت .روايت آن درشاهنامه فردوسي چنين آمد ه است . روزي هوشنگ پادشاه پيشدادي به همراهي ياران خود به كوه مي رود ودرراه به مارتنومندي برخورد مي كند وباسنگ بزرگي به جنگ او مي شتابد . سنگ را پرتاب مي كند وآن سنگ به سنگ ديگري برخورد مي كند وآتش فروزان پديدار مي گردد وازآن پس جشن سده برقرار مي شود .ازآن جهت واژه سده به كارمي رود كه معني آن « صد »‌مي باشد . بنابرتقسيم فصلي ايران باستان آغاز فروردين تا پايان مهرماه تابستان بزرگ وازاول آبان تا پايان اسفند رازمستان مي ناميدند .سده هنگامي است كه صد روزاززمستان مي گذشت وبه روايت امروزه پنجاه شب وپنجاه روز به جشن نوروز مانده است .دراين روز آتش مي افروزند .

  امتیاز: 0.00