منو
 کاربر Online
516 کاربر online
 : پرسش و پاسخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 03 اردیبهشت 1386 [08:09 ]
  چگونه یک قرار داد رسمی ببندیم؟
 

من با یکی میخواهم یک قرار داد ببندم
کار از منه و سرمایه از اون
درواقع رو من سرمایه گزاری کرده و من باید طی دو سال اگر پروژه جواب ندهد پولش رو بر گردونم
حالا قرار داد رو چه جوری باید بنویسم؟
اصلا قرار داد رسمی که وجهات قانونی داشته باشه چه جوریه؟
مهر و امضای طرف رو میخواهد؟
کاغذ میخواهد
اصلا چه جوری باید باهاش قرار داد ببندم و ضمانت کنم؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه عمومی 2 ستاره ها ارسال ها: 54   در :  دوشنبه 03 اردیبهشت 1386 [14:09 ]
  مبانی حقوقی قرارداد
 

مبانی حقوقی قرارداد

الف : قانون مدنی جلد اول از ماده 11 الی 824 و مشخصاً مواد 10 – 183 – 190

تعریف قراردادها:
ماده 10 قانون مدنی : قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف قانون نباشد نافذ است .

ماده 183 عقود و معاملات و الزامات آن
عقد عبادت است از اینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

ماده 190 شرایط اساسی برای صحت معامله
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1 – تعهد طرفین و رضای آنها
2 – اهلیت طرفین
3 – موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت معامله

ماده 210 برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
معامله با اشخاصیکه بالغ یاعاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است

انواع قراردادها:

- قراردادهای حقوق عمومی :مثل پیمان و شرایط عمومی پیمان – سایر قراردادهای دولتی که براساس مصوبه هاو دستورالعملها و قوانین مربوط منعقد میشود.

- قراردادهای حقوق خصوصی : بسیار متنوع و به تعداد عقود مختلف که وجود دارد و صرفاً تابع ماده 10 قانون مدنی و شرایط حاکم بر قرارداد

تفاوتها قراردادهای حقوق عمومی وحقوق خصوصی
- حقوق مدنی حاکم بر قراردادهای خصوصی وحقوق اداری حاکم برقراردادهای ادرای است – اشخاص حقوقی متفاوتند – در قراردادهای اداری بعضی از موراد قرارد یکطرفه تحمیل میشود – تساوی اراده یا توافق اراده طرفین وجود ندارد- برتری یک اراده بر اراده دیگر- تضمین ها – حکمیت و داروی با شرایط خاص – زمان قرارداد سال مالی – قوانین مالی معاملاتی و مالیاتی حاکم برآن

عنوان قرارداد – الف- عقود معین – ب – تاثیر عنوان برنوع قرارداد – ج - قراردادهای مشتمل برعقود متعدد- د – ترجیح استفاده از عناوین کلی

ارکان قرارداد با استانداردهای آن
الف : طرفین - موضوع – مدت – مبلغ- تعهدات طرفین و شروط قرارداد- تضمین ها ( حسن انجام کار وتعهدات ) – داوری – شرایط فسخ – زمان انعقاد وفسخ قراردادو شرایط غیر مترقبه – کسور قانونی خاتمه قرارداد وضمائم و امضاء و تاریخ آن

طرفین قرارداد: – شخص حقیقی یا حقوقی و احراز هویت اشخاص – بررسی امکانات – بررسی صلاحیت – درمورد اشخاص حقوقی – اساسنامه – نسبت شرکت و اعضاء وهیات مدیره ودارندگان امضاء مجاز – آدرس دقیق وبررسی شده.

موضوع قرارداد: معلوم و معین باشد – قابل نقل وانتقال – موجود باشد – مشروع باشد- شفاف و روشن باشد – واحدها مشخص باشد

مدت قرارداد مشخص و معین و تاریخ شروع و خاتمه آن نیز مشخص شده باشد ودرصورت قابل تمدید بودن نیز مشخص گردد

مبلغ قرارداد ونحوه پرداخت آن در مراحل مختلف و چگونگی پیش پرداخت واخذ ضمانت لازم دراین مورد

تعهدات طرفین و شروط قرارداد
انواع شروط از نظرصحت – مثل شرط باطل انواع شروط از نظرماهیت - سایر تعهدات و نحوه اجرا

جبران خسارت ناشی از عدم تعهد و روشهای آن
- مسائل غیر مترقبه ( فورس ماژور) مثل زلزله - سیل...
- تمدید قرارداد به لحاظ عدم اتمام کار
- نوسانات اقتصادی
- تغییر شرایط
- خسارت تاخیر

تضمین ها
- تضمین حسن انجام کار
- تضمین پیش پرداخت

فسخ قرارداد و حل اختلاف
- انتخاب داور
- شرایط داوری
- ملاحظاتی در مورد داوری
- اصل 139 قانون اساسی
- کسانی که نمیتوانند داوری کنند

قانون منع و مداخله کارکنان دولت در قراردادهای دولتی

خاتمه قرارداد – تاریخ امضاء – نسخ قرارداد- ضمائم قرارداد – ( از قبیل نقشه – مشخصات فنی و .....)


نمونه یک قرارداد پژوهشی

  امتیاز: 0.00