منو
 کاربر Online
482 کاربر online
 : زمین شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline اصغر نامور 3 ستاره ها ارسال ها: 290   در :  چهارشنبه 16 اسفند 1385 [21:23 ]
  انتقال اطلاعات جدید زمین شناسى
 

طرح بازنگرى چهارگوش هاى زمین شناسى در مقیاس 1:250000 به منظور انتقال اطلاعات جدید زمین شناسى که در دو دهه گذشته به عرصه دانش زمین شناسى ایران افزوده شده است، اجرا مى شود.
دکتر محمدرضا شیخ الاسلامى مدیر گروه زمین ساخت سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنی گفت: هدف اصلى از طرح بازنگرى، تهیه نقشه یکپارچه ایران با مقیاس 1:250000 و انعکاس پژوهش هاى نوین و تلفیق آنها با اطلاعات مندرج روى نقشه هاى چاپ شده پیشین به شکلى همگون و یکپارچه است.
وى بیان کرد: مرحله اولیه این طرح شامل تهیه راهنما براى هر پهنه ساختارى، رسوبى در ایران است که بر مبناى اطلاعات موجود صورت مى پذیرد.
شیخ الاسلامى ادامه داد: در اجراى این، راهنما چینه شناسى پهنه زاگرس در شرف اتمام است و تهیه راهنماى چینه شناسى عمومى البرز به نیمه رسیده است.
وى در زمینه ویژگى هاى نقشه هاى زمین شناسى با این مقیاس بیان کرد: چهارگوش هاى زمین شناسى 1:250000 مدرکی تفسیرى حاصل تلفیق مشاهدات صحرایى ثبت شده، مطالعات دفترى و آزمایشگاهى انجام شده و فرضیاتى هستند که زمین شناس براى ارتباط بین مشاهدات در مقیاس ناحیه اى در نظر مى گیرد.
وى گفت: این نقشه ها دربرگیرنده 24 برگ نقشه توپوگرافى با مقیاس 1:50000 منطبق با استانداردهاى نقشه هاى توپوگرافى سازمان جغرافیایى هستند که سطح کشور توسط 117 برگ چهارگوش زمین شناسى با مقیاس 1:250000 پوشش داده مى شود که از این تعداد، 22 برگ از سوى شرکت ملى نفت ایران منتشر شده و بقیه 95 برگ از سوى سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور تهیه شده است.
شیخ الاسلامى در زمینه ى ضرورت بازنگرى نقشه هاى زمین شناسى بیان کرد: بازنگرى نقشه هاى زمین شناسى 1:250000 به انسجام در دانش زمین شناسى ایران، منجر خواهد شد و بازنگرى این دسته از نقشه ها، فرآیندى است که با دید تخصصى زمین شناسى مجرب اجرا و با امکانات فنى و نرم افزارى تکمیل خواهدشد.
وى در پایان بیان کرد: تلفیق دانش زمین شناسى و بازوى فناورى نه تنها مى تواند در پیشبرد دانش زمین شناسى و معدن در سازمان زمین شناسى که متولى امور زمین شناسى و اکتشافات است، باشد.

  امتیاز: 0.00