منو
 کاربر Online
1082 کاربر online
 : باشگاه دانش آموزی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline علیرضا-میزانیان 2 ستاره ها ارسال ها: 38   در :  سه شنبه 12 دی 1385 [04:58 ]
  سؤالات تستی عربی سوم دبیرستان
 

معرفی کتاب گنجینه سؤالات چهار گزینه ای عربی سوم دبیرستان
این کتاب با طرح پرسش های چهار گزینه ای (تستی) به بررسی قواعد کتاب عربی سوم دبیرستان به این شرح می پردازد:
درس اول
فعل معتل ، مثال ، اجوف ، لم ، مجزوم ، نحو ، بلاغت
درس دوم
فعل معتل ، ناقص ، صحیح ، مجزوم ، مسند ، مسند الیه
درس سوم
مفعول به ، مفعول فیه ، جار و مجرور ، مفعول مطلق ، مصدر ، منصوب ، تأکیدی ، نوعی ، بیانی ، مصادر منصوب ، ظرف ، اسماء شرط و استفهام
درس چهارم
حال ، صاحب حال ، ذوالحال ، مفرد ، واو حالیه ، جمله ی حالیه ، ماضی بعید ، ماضی استمراری ، حذف مفعول به ، مقتضای حال
درس پنجم
تمییز ، اسم تفضیل ، تقدیم و تأخیر ، حصر ، اختصاص
درس ششم
استثنا ، مستثنی منه ، ادات استثنا ، إلا ، مفرّغ ، ادات نفی ، اسالیب حصر
درس هفتم
ادوات ندا ، اعراب منادی ، اسلوب ندا ، مضاف ، نکره مقصوده ، فصل ، وصل ، انشائیه ، خبریه


برای دریافت کامل این کتاب به صورت رایگان به این آدرس ها مراجعه کنید:

http://www.golha.net/alirezamizanian
http://arabicebook.persiangig.com

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline علیرضا-میزانیان 2 ستاره ها ارسال ها: 38   در :  سه شنبه 12 دی 1385 [05:03 ]
  سؤالات تستی درس 1 - 2 - 3
 

اَلدَّرْسُ الْاوّل
1 – فعل «قالَ» با کدام گزینه هماهنگ است؟
الف) سَمِعَ ب) کَتَبَ ج) قَرُبَ د) عَلَّمَ
2 - فعل «یَبیعُ» با کدام گزینه هماهنگ است؟
الف) یَکْتُبُ ب) یَسْمَعُ ج) یَجْلِسُ د) یَنْظُرُ
3 - فعل «اُدْعُ» با کدام گزینه هماهنگ است؟
الف) اُشْکُرْ ب) اِحْمِلْ ج) اِذْهَبْ د) أَرْسِلْ
4 – کدام مورد در زبان عربی به کار نمی رود؟
الف) دو حرف ساکن در کنار هم ب) ابتدا به ساکن
ج) قرار گرفتن «و - ی» متحرّک پس از سکون د) هیچ کدام در عربی کاربرد ندارد.
5 – در فعل «وَعَدَ» چه اعلالی انجام شده است؟
الف) حرف علّه حذف شده است. ب) حرف علّه تغییر یافته است.
ب) حرف علّه در وَعَدَ وجود ندارد. د) هیچ اعلالی انجام نشده است.
6 – مضارع فعل «وَعَدَ ـِـ» کدام گزینه است؟
الف) یَعِدُ ب) یَوْعِدُ ج) یَعَدُ د) یَوْعَدُ
7 - مضارع فعل «وَدَعَ ـَـ» کدام گزینه است؟
الف) یَدُعُ ب) یَدَعُ ج) یَوْدَعُ د) یَدِعُ
8 – فعل امر از «تَعِدانِ» کدام گزینه است؟
الف) اِعْدا ب) اِعِدا ج) عِدا د) اَعِدْ
9 - فعل امر از «تَعِدْنَ» کدام گزینه است؟
الف) اِعِدْنَ ب) اَعِدْنَ ج) اَعِدْ د) عِدْنَ
10 - فعل امر از «تَعِدینَ» کدام گزینه است؟
الف) اَعِدْینَ ب) عِدینَ ج) عِدی د) تَعِدی
11 – حروف اصلی فعل «یَدَعونَ» کدام گزینه است؟
الف) «و د ع» ب) «د ع و» ج) «ی د ع» د) «ی د و»
12 - حروف اصلی فعل «تَصِفْنَ» کدام گزینه است؟
الف) «ص ف ن» ب) «و ص ف» ج) «ص ف ی» د) «ت ص ف»
13 – کدام فعل ، اجوف نیست؟
الف) فُزْتُ ب) کانوا ج) سارَ د) تَهَبونَ
14 – فعل ماضی جمع مؤنّث غایب از «قالَ» کدام گزینه است؟
الف) قالْنَ ب) قَوَلْنَ ج) قُلْنَ د) قَلْنَ
15 - فعل ماضی جمع مؤنّث غایب از «باعَ» کدام گزینه است؟
الف) بِعْنَ ب) باعْنَ ج) بَعْنَ د) بَیَعْنَ
16 – جمله ی «أَنْتِ ... .» (سارَ) با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) سارْتِ ب) سَیَرْتِ ج) سِرْتِ د) سَرْتِ
17 - جمله ی «هیَ ... .» (عادَ) با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) عادَتْ ب) عِدَتْ ج) عَدَتْ د) عَوَدَتْ
18 - جمله ی «أَنَا ... .» (باعَ) با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) باعْتُ ب) بِعْتُ ج) بَعْتُ د) بَیَعْتُ
19 - جمله ی «نَحْنُ ... .» (فازَ) با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) فَوَزْنا ب) فَزْنا ج) فُزْنا د) فازْنا
20 - جمله ی «هُمْ ... .» (سارَ) با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) ساروا ب) سَیَروا ج) سیروا د) سِروا
21 – مضارع فعل «عادَ» کدام گزینه است؟
الف) یَعْوُدُ ب) یَعودُ ج) یَعادُ د) یَعْوَدُ
22 - مضارع فعل «باعَ» کدام گزینه است؟
الف) یَبیعُ ب) یَبْیِعُ ج) یَباعُ د) یَبوعُ
23 - جمله ی «هُمْ ... .» با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) یَقولُ ب) یَقولونَ ج) یَقْوُلونَ د) یَقُلْنَ
24 - مضارع فعل «عادَتْ» کدام گزینه است؟
الف) تَعیدُ ب) تَعادُ ج) تَعْوُدُ د) تََعودُ
25 – فعل مضارع ، جمع مؤنّث غایب از (قالَ) کدام گزینه است؟
الف) یَقولْنَ ب) یَقُلْنَ ج) یَقْوُلْنَ د) تَقُلْنَ
26 - فعل مضارع ، جمع مؤنّث غایب از (باعَ) کدام گزینه است؟
الف) یَبِعْنَ ب) یَبیعْنَ ج) یَبْیِعْنَ د) تَبِعْنَ
27 – فعل امر از «تَعودُ» کدام گزینه است؟
الف) اُعْوُدْ ب) عُودْ ج) عُدْ د) عِدْ
28 – کدام فعل اجوف یائی است؟
الف) قُلْ ب) کُنْ ج) فُزْ د) سِرْ
29 - کدام فعل اجوف واوی است؟
الف) فاتَ ب) سارَ ج) باعَ د) لاقَ
30 – کدام گزینه فعل امر ، مفرد مؤنّث مخاطب است؟
الف) قولوا ب) قولی ج) قُلْ د) قُلْنَ
31 - کدام گزینه فعل امر ، جمع مذکّر مخاطب است؟
الف) ساروا ب) سیروا ج) سِرْنَ سِرْتُمْ
32 – فعل مضارع مجزوم به «لم» از «عادَ» کدام گزینه است؟
الف) لَمْ یَعودُ ب) لَمْ یَعودْ ج) لَمْ یَعُدْ د) لَمْ یَعْوُدْ
33 - فعل مضارع مجزوم به «لم» از «باعَ» کدام گزینه است؟
الف) لَمْ یَبْیِعُ ب) لَمْ یَبِعْ ج) لَمْ یَبیعْ د) لَمْ یَبیعُ

34 – فعل های اجوفی که مضارع آن ها دارای «الف» است ، در امر و مضارع مجزوم ، فاء الفعل آن ها چه علامتی دارد؟
الف) فتحه ب) کسره ج) ضمّه د) سکون
35 – آیه ی ﴿... لَنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً﴾ با کدام گزینه کامل می شود؟ (امر مخاطب از وهب)
الف) اِهَبْ ب) هَبْ ج) وَهَبْ د) تَهَبُ
36 – فعل مضارع جمع مذکّر غایب از (ورث) کدام گزینه است؟
الف) یَرِثَوْنَ ب) یَرِثونَ ج) یَوْرِثون د) یَوْرَثونَ
37 - آیه ی ﴿إِنّی ... اللهَ رَبَّ الْعالَمینَ﴾ با کدام گزینه کامل می شود؟ (مضارع از خاف)
الف) أَخافَ ب) أَخْوَفُ ج) أَخَوْفُ د) أَخافُ
38 - آیه ی ﴿قُلْنا ... إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ با کدام گزینه کامل می شود؟ (مجزوم به «لا» از خاف ـَـ)
الف) لا تَخافُ ب) لا تَخْوَفْ ج) لا تَخافْ د) لا تَخَفْ
39 - فعل مضارع جمع مؤنّث مخاطب از (باعَ) کدام گزینه است؟
الف) تَبیعینَ ب) تَبیعْنَ ج) تَبْیِعْنَ د) تَبِعْنَ
40 - «قُلْنَ» چه فعلی است؟
الف) فعل ماضی جمع مؤنّث غایب ب) فعل امر جمع مؤنّث مخاطب
ج) فعل امر جمع مذکّر مخاطب د) «الف» و «ب» صحیح است.
41 - فعل مضارع جمع مؤنّث غایب از (قالَ) کدام گزینه است؟
الف) یَقولْنَ ب) یَقُلْنَ ج) یَقْوُلْنَ د) یَقولونَ
42 – جمع مذکّر غایب از (رضی) کدام گزینه است؟
الف) رَضیوا ب) رَضَوْا ج) رَضُوا د) رَضَووااَلدَّرْسُ الثّانی
1 – کدام فعل ، «مثال» است؟
الف) کُنْتُ ب) هَبْ ج) یَقولُ د) اُدْعُ
2 – کدام فعل ، «اجوف» است؟
الف) باعَ ب) عِدوا ج) وَعَدَ د) اُدْعوا
3 – کدام گزینه درباره ی «دَعا» صحیح است؟
الف) فعل ماضی مثنای مذکّر غایب ب) مصدر
ج) فعل ماضی مفرد مذکّر غایب د) فعل ماضی مفرد مذکّر غایب ، ناقص
4 – فعل ماضی مفرد مؤنّث غایب از (هَدَیَ) کدام گزینه است؟
الف) هَداتْ ب) هَدَتْ ج) هَدَیَتْ د) هَدَیْتْ
5 – فعل ماضی مثنای مؤنّث غایب از «دَعَوَ» کدام گزینه است؟
الف) دَعَتا ب) دَعَوَتا ج) دَعاتا د) دَعْوَتا
6 - فعل ماضی جمع مذکّر غایب از «هَدَیَ» کدام گزینه است؟
الف) هَدَیوا ب) هَدایو ج) هَدَووا د) هَدَوْا
7 – فعل مضارع جمع مذکّر غایب از «هَدَیَ» کدام گزینه است؟
الف) یَهْدونَ ب) یَهْدینَ ج) یَهْدَوونَ د) یَهْدیونَ
8 - فعل مضارع جمع مؤنّث غایب از «هَدَیَ» کدام گزینه است؟
الف) یَهْدَیینَ ب) یَهْدینَ ج) یَهْدونَ د) تَهْدینَ
9 – کدام گزینه درباره ی فعل «یَدْعونَ» صحیح است؟
الف) جمع مؤنّث غایب ب) جمع مذکّر غایب
ج) جمع غایب د) جمع مذکّر مخاطب
10 - فعل مضارع جمع مؤنّث غایب از «رجا» کدام گزینه است؟
الف) یَرْجُوونَ ب) یَرْجاوْنَ ج) یَرْجینَ د) یَرْجونَ
11 – جمله ی «هُمْ ... .» با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) دَعَوْا ب) دَعَوْنَ ج) دَعَوا د) دَعَتا
12 - جمله ی «... هَدَیْتُمْ.» با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هُمْ ب) أَنْتُمْ ج) هُنَّ د) أَنْتُما
13 - «اُعْفُ» چه نوع فعلی است؟
الف) مثال ب) اجوف واوی ج) اجوف یائی د) ناقص
14 - کدام گزینه درباره ی فعل «لَمْ یَهْدِ» صحیح است؟
الف) مضارع مجرور ب) مضارع مجزوم به کسره
ج) مضارع مجزوم به حذف حرف علّه د) مضارع و محلاٌ مرفوع
15 - جمله ی «... یَهْدونَ.» با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هُمْ ب) هُما ج) أَنْتُنَّ د) أَنْتُمْ

16 - جمله ی «... یَدْعونَ.» با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) أَنْتُمْ ب) هُنَّ ج) هُما د) أَنْتُنَّ
17 – فعل «یَهْدینَ» چه صیغه ای است؟
الف) مفرد مذکّر غایب ب) جمع مؤنّث غایب
ج) مفرد مؤنّث مخاطب د) جمع مذکّر غایب
18 - فعل «یَعْفونَ» چه صیغه ای است؟
الف) جمع مذکّر غایب ب) جمع مؤنّث غایب
ج) جمع غایب د) جمع مخاطب
19 - فعل «تَدْعونَ» چه صیغه ای است؟
الف) جمع مذکّر مخاطب ب) جمع مخاطب
ج) جمع مؤنّث مخاطب د) جمع غایب
20 - فعل «تَهْدینَ» چه صیغه ای است؟
الف) مفرد مؤنّث مخاطب ب) مفرد مذکّر مخاطب
ج) جمع مخاطب د) مفرد مذکّر مخاطب
21 - فعل «تَرْمینَ» چه صیغه ای است؟
الف) مفرد مذکّر مخاطب ب) جمع مخاطب
ج) جمع مذکّر مخاطب د) جمع مؤنّث مخاطب
22 - فعل «تَتْلو» چه صیغه ای است؟
الف) مفرد مذکّر مخاطب ب) مفرد مؤنّث مخاطب
ج) مفرد مخاطب د) جمع مذکّر مخاطب
23 – فعل امر از «تَتْلو» کدام گزینه است؟
الف) اُتْلوا ب) اُتْلو ج) اُتْلُ د) اُتْلْ
24 - فعل امر از «تَمْشی» کدام گزینه است؟
الف) اِمْشی ب) اِمْشِ ج) أَمْشِ د) اِمْشْ
25 – فعل «یَهْدی» در صورت مجزوم شدن به «لم» به کدام گزینه تبدیل می شود؟
الف) لَمْ یَهْدی ب) لَمْ یَهْدَ ج) لَمْ یَهْدِ د) لَمْ یَهْدْ
26 - فعل «یَرْضَى» در صورت مجزوم شدن به «لم» به کدام گزینه تبدیل می شود؟
الف) لَمْ یَرْضَ ب) لَمْ یَرْضِ ج) لَمْ یَرْضَى د) لَمْ یَرْضْ
27 – کدام گزینه درباره ی «یَرِثُ» صحیح است؟
الف) فعل مضارع ، معتل و ناقص ، متعدّی ب) فعل مضارع ، معتل و مثال ، مجهول
ج) فعل ماضی ، معتل و مثال ، معلوم د) فعل مضارع ، معتل و مثال ، معلوم
28 – در جمله ی «جَعَلْتُکَ أَمینًا عَلَى أَسْراری.» کلمه ی «أَمینًا» چه نقشی دارد؟
الف) مفعول به ب) مفعول به دوم ج) خبر افعال ناقصه د) صفت
29 - فعل مضارع جمع مذکّر مخاطب از «نَسیَ ـِـ» کدام گزینه است؟
الف) تَنْسَوْنَ ب) تَنْسَیْنَ ج) تَنْسَوونَ د) تَنْسَیونَ

اَلدَّرْسُ الثّالِثُ
1 - در جمله ی «یَجْتَهِدُ الطّالِبُ فی دُروسِهِ اِجْتِهادًا.» کلمه ی «اِجْتِهادًا» چه نقشی دارد؟
الف) مفعول به ب) مفعول به دوم ج) مفعول مطلق تأکیدی د) مصدر باب افتعال
2 - در جمله ی «نَزَّلَ اللهُ الْقُرْآنَ تَنْزیلًا.» کلمه ی «الْقُرْآن» چه نقشی دارد؟
الف) مفعول مطلق تأکیدی ب) مفعول به ج) مصدر منصوب د) فاعل
3 – کدام گزینه صحیح است؟
الف) یُحاسَبُ الْإِنْسانُ یَوْمَ الْقیامَةِ مُحاسَبَةٌ. ب) یُحاسَبُ الْإِنْسانُ یَوْمَ الْقیامَةِ مُحاسَبَةٍ.
ج) یُحاسَبُ الْإِنْسانُ یَوْمَ الْقیامَةِ مُحاسَبَةً. د) یُحاسَبُ الْإِنْسانُ یَوْمَ الْقیامَةِ مُحاسِبَةٌ.
4 - در جمله ی «یَجْتَهِدُ الطّالِبُ فی دُروسِهِ اِجْتِهادَ الْآمِلینَ.» کلمه ی «اِجْتِهادَ» چه نقشی دارد؟
الف) مفعول به ب) مفعول مطلق تأکیدی ج) مفعول مطلق نوعی د) مفعول به دوم
5 - در جمله ی «یَعْتَمِدُ الطّالِبُ عَلَى الْمُعَلِّمِ اِعْتِمادًا کامِلًا.» کلمه ی «اِعْتِمادًا» چه نقشی دارد؟
الف) مفعول به ب) مفعول مطلق نوعی
ج) مفعول مطلق تأکیدی ج) مصدر ثلاثی مزید
6 – در کدام جمله ، مفعول مطلق نوعی وجود دارد؟
الف) یُجاهِدُ الْمُؤْمِنُ فی اللهِ مُجاهَدَةً. ب) ﴿إِنّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحًا مُبینًا﴾
ج) یَسْتَغْفِرُ التّائِبُ مِنْ ذُنوبِهِ اِسْتِغْفارًا. د) تَتَوَکَّلُ الْمُؤْمِنَةُ عَلَى اللهِ تَوَکَّلًا.
7 - در کدام جمله ، مفعول مطلق تأکیدی وجود دارد؟
الف) أَنَا أَحْسَنْتُ إِلَى الْفُقَراءِ إِحْسانَ الصّادِقینَ. ب) یَسْتَغْفِرُ التّائِبُ مِنْ ذُنوبِهِ اِسْتِغْفارَ الْآمِلینَ.
ج) ﴿وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیلًا﴾ د) یُجاهِدُ الْمُؤْمِنُ فی اللهِ مُجاهَدَةً کامِلَةً.
8 - در آیه ی ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَیْکُمْ ذِکْرًا﴾ کلمه ی «ذِکْرًا» چه نقشی دارد؟
الف) مفعول مطلق تأکیدی ب) مفعول مطلق نوعی ج) مفعول به د) مفعول فیه
9 - در آیه ی ﴿وَ قَدْ آتَیْناکَ مِنْ لَدُنّا ذِکْرًا﴾ کلمه ی «ذِکْرًا» چه نقشی دارد؟
الف) مفعول مطلق تأکیدی ب) مفعول مطلق بیانی
ج) مفعول به د) مفعول به دوم
10 - در آیه ی ﴿اُذْکُروا اللهَ ذِکْرًا کَثیرًا﴾ کلمه ی «ذِکْرًا» چه نقشی دارد؟
الف) مفعول به ب) مفعول مطلق نوعى
ج) مفعول مطلق تأکیدى د) مفعول به دوم
11 – کلمه ی «شُکْرًا» از نظر ترکیبی چه نقشی دارد؟
الف) مفعول به ب) مفعول فیه ج) مفعول مطلق د) ظرف
12 – کدام کلمه ، ظرف نیست؟
الف) لَیْل ب) خَیْر ج) نَهار د) عِنْد
13 – مفعول فیه چه اعرابی دارد؟
الف) منصوب ب) مرفوع ج) مجزوم د) مجرور

14 - در آیه ی ﴿اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ﴾ کلمه ی «دین» چه نقشی دارد؟
الف) مفعول فیه ب) مفعول به ج) مفعول مطلق نوعی د) مفعول مطلق تأکیدی
15 - در آیه ی ﴿إِنّی دَعَوْتُ قَوْمی لَیْلًا وَ نَهارًا﴾ کلمه ی «لَیْلًا» چه نقشی دارد؟
الف) مفعول مطلق نوعی ب) مفعول مطلق تأکیدی
ج) مفعول به د) مفعول فیه
16 – در جمله ی «اِبْتَسَمَ لَهُمْ اِبْتِسامَةَ الْأَبِ الْحَنونِ.» کلمه ی «اِبْتِسامَة» چه نقشی دارد؟
الف) مفعول فیه ب) مفعول مطلق بیانی ج) خبر افعال ناقصه د) مفعول به
17 - در جمله ی «اَلْبِرُّ أَنْ تَعْمَلَ فی السِّرِّ عَمَلَ الْعَلانیَةِ.» کلمه ی «عَمَل» چه نقشی دارد؟
الف) مفعول به ب) مفعول فیه ج) مفعول مطلق نوعی د) مفعول مطلق تأکیدی


برای دریافت کامل این کتاب به صورت رایگان به این آدرس مراجعه کنید:

http://www.golha.net/alirezamizanian

  امتیاز: 0.00