منو
 صفحه های تصادفی
امام زمان در قرآن - مائده : 3
تاثیر تکنولوژی اطلاعات برمدیریت مجموعه
فتوحات شاه اسماعیل یکم صفوی
اورانیوم آری سلاح نه!
جو ـ خواص داروئی
جایگاه ملک اشرف و رابطه با شیخ صدر الدین
دسترسی سریع به گزینه های Control Panel
Boron
ابو امیه حذیفه بن مغیره مخزومی
امام صادق علیه‌السلام و گروهی از متصوفه
 کاربر Online
173 کاربر online
 : باشگاه دانش آموزی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline علیرضا-میزانیان 2 ستاره ها ارسال ها: 38   در :  سه شنبه 23 آبان 1385 [03:12 ]
  سؤالات چهار گزینه ای عربی اول راهنمایی
 

معرفی کتاب گنجینه سؤالات چهار گزینه ای عربی اول راهنمایی
این کتاب با طرح پرسش های چهار گزینه ای (تستی) به بررسی قواعد کتاب عربی اول راهنمایی به این شرح می پردازد:
درس اول
اسم های مذکر و مؤنث - تفاوت اسم های مذکر و مؤنث - علامت و نشانه ی اسم مؤنث «تای گرد» «ة» - حروف الفبای زبان عربی «حروف هجاء» - تفاوت و اختلاف الفبای فارسی و عربی
درس دوم
اسم های اشاره «هذا» و «هذه» - کاربرد این اسم های اشاره برای مذکر و مؤنث - تلفظ حروف الفبای عربی - تفاوت تلفظ حروف فارسی و عربی در چند حرف
درس سوم
کاربرد «ما هذا؟» و «ما هذه؟» - سؤال کردن با «هل» - پاسخ دادن با «نعم» و «لا» - حرکات : فتحه ، کسره ، ضمه ، زبر ، زیر ، پیش - سکون ، جزم - تنوین
درس چهارم
اسم های اشاره «ذلک» و «تلک» - اختلاف اسم های اشاره «هذا» و «هذه» با اسم های اشاره «ذلک» و «تلک» -
اشاره به نزدیک و دور - کاربرد «ما ذلک؟» و «ما تلک؟» - حروف شمسی و قمری
درس پنجم
سؤال در مورد اشخاص با «من» - سؤال با «من هو؟» و «من هی؟»
درس ششم
سؤال در مورد مکان چیزی یا کسی با «أین» - پاسخ به «أین» با«أمام ، خلف ، تحت ، فوق ، عند ، فی ، جنب ، علی»
درس هفتم
«ما ، هل ، من ، هذا ، هذه ، ذلک ، تلک ، أین»
درس هشتم
علامت ها و نشانه های اسم مثنی (تثنیه) «ان» ، «ین» - اسم های اشاره ی مثنی: هذان ، هذین ، هاتان ، هاتین
درس نهم
جمع سالم - جمع مذکر سالم : ون ، ین - جمع مؤنث سالم : ات - اسم های اشاره ی جمع برای اشخاص : هؤلاء ، أولئک
درس دهم
جمع مکسر - ساختن جمع مکسر قاعده ی خاصی ندارد
درس یازدهم
انواع و اقسام کلمه در عربی : اسم ، فعل ، حرف - علامت های اسم : تنوین ، ال - تعریف اسم ، فعل ، حرف
درس دوازدهم
تشخیص اسم و فعل و حرف - پاسخ دادن به «أین ، هل ، ماذا» - اسم های اشاره - مفرد، مثنی، جمع

برای دریافت این کتاب به صورت رایگان به این آدرس مراجعه کنید:

http://www.golha.net/alirezamizanian

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline علیرضا-میزانیان 2 ستاره ها ارسال ها: 38   در :  سه شنبه 07 آذر 1385 [05:09 ]
  سوالات تستی 4 درس اول
 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم
گنجینه ی
سؤالات
چهارگزینه ای
عربی اوّل راهنمایى


http://www.golha.net/alirezamizanian


ISBN 964-7031-07-6گنجینه ی سؤالات چهارگزینه ای عربی اوّل راهنمایى
اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ
1 – کدام کلمه با کلمات دیگر تفاوت دارد؟
الف) کَنْز ب) مَلِک ج) سَفینَة د) باب
2 – کدام کلمه به معنی « پنجره » است؟
الف) باب ب) جِدار ج) سَفینَة د) نافِذَة
3 - کدام کلمه با کلمات دیگر تفاوت دارد؟
الف) نافِذَة ب) ساعَة ج) قَلَم د) قَرْیَة
4 – کدام کلمه به معنی « پادشاه » است؟
الف) مَلِک ب) مَلَک ج) مِلْک د) مُلْک
5 - کدام کلمه با کلمات دیگر تفاوت دارد؟
الف) قَرْیَة ب) جِدار ج) صَخْرَة د) مَدینَة
6 – کدام کلمه غلط معنی شده است؟
الف) باب = در ب) بَحْر = دریا
ج) صَخْرَة = دیوار د) مَدینَة = شهراَلدَّرْسُ الثّانی
1 – اسم اشاره ی « هذِهِ » برای کدام گزینه به کار می رود؟
الف) کِتاب ب) قَلَم ج) صورَة د) جِدار
2 – اسم اشاره ی « هذا » برای کدام گزینه به کار می رود؟
الف) صورَة ب) ساعَة ج) شَجَرَة د) بَحْر
3 – کدام گزینه غلط معنی شده است؟
الف) ثَوْب = لباس ب) حَدیقَة = درخت
ج) بَیْت = خانه د) صَلاة = نماز
4 – کلمه ی « اِمْرَأَة » به چه معنی است؟
الف) زن ب) جامعه ج) آب د) مادر
5 - کلمه ی « جَبَل » به چه معنی است؟
الف) خانه ب) کوه ج) باغ د) مَرد
6 - کلمه ی « حَمامَة » به چه معنی است؟
الف) پرنده ب) پنجره ج) کبوتر د) باغ
7 - کدام گزینه غلط معنی شده است؟
الف) سَیّارَة = اتومبیل ب) نَجْمَة = ستاره
ج) رَجُل = کوه د) هذا ، هذِهِ = این
8 – کدام جمله صحیح است؟
الف) هذِهِ بابٌ. ب) هذا مَدْرَسَةٌ.
ج) هذِهِ جِدارٌ. د) هذِهِ حَمامَةٌ.
9 – کدام جمله صحیح است؟
الف) هذا ثَوْبٌ. ب) هذِهِ رَجُلٌ.
ج) هذا اِمْرَأَةٌ. د) هذا صَخْرَةٌ.
10 – کدام جمله غلط است؟
الف) هذِهِ صورَةٌ. ب) هذا بَیْتٌ.
ج) هذا ساعَةٌ. د) هذا بَحْرٌ.
11 - کدام جمله غلط است؟
الف) هذا بابٌ. ب) هذا ثَوْبٌ.
ج) هذِهِ صَخْرَةٌ. د) هذا سَفینَةٌ.
12 - کدام جمله غلط است؟
الف) هذِهِ بَیْتٌ. ب) هذِهِ اِمْرَأَةٌ.
ج) هذا بَحْرٌ. د) هذِهِ سَفینَةٌ.
13 – کدام جمله صحیح است؟
الف) هذا طالِبَةٌ. ب) هذِهِ مُعَلِّمٌ.
ج) هذِهِ مَوْعِظَةٌ. د) هذا أُمَّةٌ.

اَلدَّرْسُ الثّالِثُ
1 – ترجمه ی دقیق جمله ی « لا ، هذا رَجُلٌ. » کدام گزینه است؟
الف) نه ، این مرد نیست. ب) نه ، این کوه نیست.
ج) نه ، آن مرد است. د) نه ، این مرد است.
2 – کدام کلمه به معنی « مورچه » است؟
الف) فَراشَة ب) نَحْلَة ج) نَمْلَة د) وَرْدَة
3 – نام این علامت ـَـ چیست؟
الف) تنوین نصب ب) فتحه ج) کسره د) جزم
4 – کدام گزینه غلط است؟
الف) ما هذا؟ هذا وَرَقٌ. ب) ما هذِهِ؟ هذِهِ فَراشَةٌ.
ج) ما هذا؟ هذا وَرْدَةٌ. د) ما هذِهِ؟ هذِهِ بِرْکَةٌ.
5 – کدام کلمه غلط معنی شده است؟
الف) لُؤْلُؤ = مروارید ب) ما = چه چیزى
ج) نَحْلَة = مورچه د) وَرْدَة = گُل
6 - کدام کلمه به معنی « ماه » است؟
الف) واسِع ب) وَرَق ج) وَرْدَة د) قَمَر
7 - کدام کلمه غلط معنی شده است؟
الف) تَسْأَلُ = پرسید ب) عَمود = ستون
ج) عِنَب = انگور د) فَراشَة = پروانه
8 – کدام گزینه ، پاسخ مناسبی برای سؤال « هَلْ هذا عِنَبٌ؟ » است؟
الف) نَعَمْ ، هذِهِ عِنَبٌ. ب) لا ، هذا عِنَبٌ.
ج) نَعَمْ ، هذا عِنَبٌ. د) لا ، هذِهِ لُؤْلُؤٌ.
9 – نام این علامت ـٌـ چیست؟
الف) تنوین نصب ب) تنوین رفع ج) جزم د) تنوین جرّ
10 – نام این علامت ـًـ چیست؟
الف) تنوین جرّ ب) تنوین نصب ج) تنوین رفع د) فتحه
11 – نام این علامت ـِـ چیست؟
الف) کسره ب) فتحه ج) ضمّه د) سکون
12 – جمله ی « . . . هذا؟ هَلْ هذا سَقْفٌ؟ » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هَلْ ب) ما ج) مَنْ د) أَیْنَ
13 - جمله ی « . . . هذِهِ شَجَرَةٌ؟ » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) مَنْ ب) هَلْ ج) أَیْنَ د) ما
14 – کدام عبارت غلط است؟
الف) « هذِهِ » برای اشاره به دور به کار می رود.
ب) « هذا » برای اشاره به نزدیک به کار می رود.
ج) « ذلِکَ » برای اشاره به دور به کار می رود.
د) « تِلْکَ » برای اشاره به دور به کار می رود.
15 – نام این علامت ـٍـ چیست؟
الف) کسره ب) تنوین نصب ج) تنوین جرّ د) تنوین رفع
16 – نام این علامت ـُـ چیست؟
الف) جزم ب) تنوین رفع ج) ضمّه د) تنوین نصب
17 – جمله ی « هَلْ هذِهِ نَحْلَةٌ؟ . . . ، هذِهِ نَمْلَةٌ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هَلْ ب) نَعَمْ ج) ما د) لا
18 – کدام کلمه به معنی « ستون » است؟
الف) عِنَب ب) فَراشَة ج) عَمود د) صَغیرَة
19 - کدام کلمه به معنی « آبگیر » است؟
الف) بَرَکَة ب) مَحْفَظَة ج) ماء د) بِرْکَة
اَلدَّرْسُ الرّابِعُ
1 – کدام کلمه از نظر « ال » غلط نوشته شده است؟
الف) اَلْمائِدَة ب) اَلْطَعام ج) اَلْفاکِهَة د) اَللَّحْم
2 – کدام گزینه درست است؟
الف) هَلْ هذا نَحْلَةٌ؟ نَعَمْ ، هذا نَحْلَةٌ.
ب) هَلْ هذِهِ مَحْفَظَةٌ؟ نَعَمْ ، تِلْکَ مَحْفَظَةٌ.
ج) هَلْ تِلْکَ جِدارٌ؟ نَعَمْ ، تِلْکَ جِدارٌ.
د) هَلْ تِلْکَ فاکِهَةٌ؟ نَعَمْ ، ذلِکَ فاکِهَةٌ.
3 – کدام گزینه غلط است؟
الف) هَلْ تِلْکَ فَراشَةٌ؟ لا ، تِلْکَ حَمامَةٌ.
ب) هَلْ هذِهِ نَحْلَةٌ؟ نَعَمْ ، تِلْکَ نَحْلَةٌ.
ج) هَلْ ذلِکَ بَیْتٌ؟ لا ، ذلِکَ جِدارٌ.
د) هَلْ ذلِکَ کَنْزٌ؟ لا ، تِلْکَ بَیْتٌ.
4 – کدام کلمه از نظر « ال » درست نوشته شده است؟
الف) اَلشمس ب) القَمَر ج) اَلمتّقین د) اَلثَّمرات
5 – کدام عبارت ، غلط است؟
الف) « هذا » و « هذِهِ » برای اشاره به نزدیک به کار می رود.
ب) « هذا » و « ذلِکَ » برای اشاره به دور به کار می رود.
ج) « تِلْکَ » و « هذِهِ » همراه با کلماتی می آیند که در آخر آن ها « ة » باشد.
د) « هذا » و « هذه » به معنی « این » هستند.
6 – کدام گزینه ، صحیح است؟
الف) ذلِکَ شَجَرَةٌ. ب) تِلْکَ طَعامٌ.
ج) تِلْکَ عِنَبٌ. د) هذِهِ فاکِهَةٌ.
7 – کدام کلمه به معنی « مائِدَة » است؟
الف) میوه ب) سفره ج) انار د) سیب
8 – جمله ی « . . . وَعْدٌ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) تِلْکَ ب) ذلِکَ ج) هذِهِ د) ذلِکَ – تِلْکَ
9 – ترکیب « والِدُهُ » به چه معنی است؟
الف) مادر ب) پدر ج) مادرش د) پدرش
10 – کدام گزینه ، غلط است؟
الف) هَلْ تِلْکَ فاکِهَةٌ؟ نَعَمْ ، ذلِکَ رُمّانٌ.
ب) هَلْ ذلِکَ تُفّاحٌ؟ نَعَمْ ، هذا تُفّاحٌ.
ج) هَلْ هذا لُؤْلُؤٌ؟ لا ، ذلِکَ عِنَبٌ.
د) ما تِلْکَ؟ تِلْکَ إِناءُ الْماءِ.
11 – هر گاه « ال » بر سر یکی از حروف شمسی درآید چه حالتی پیش می آید؟
الف) لام آن ، تلفّظ می گردد و آن حرف شمسی با تشدید خوانده می شود.
ب) لام آن ، تلفّظ می گردد و هیچ تغییری در خواندن حرف شمسی ایجاد نمی شود.
ج) لام آن ، در تلفّظ حذف می گردد و هیچ تغییری در خواندن حرف شمسی ایجاد نمی شود.
د) لام آن ، در تلفّظ حذف می گردد و آن حرف شمسی با تشدید خوانده می شود.
12 – کدام گزینه ، غلط است؟
الف) تِلْکَ ثَوْبٌ. ب) ذلِکَ بَیْتٌ.
ج) ذلِکَ رُمّانٌ. د) تِلْکَ نَحْلَةٌ.
13 – کدام کلمه غلط معنی شده است؟
الف) عَلی = بر ب) قَوْم = گروه
ج) طَعام = گوشت د) جَمیل = زیبا


14 - کدام کلمه غلط معنی شده است؟
الف) فاکِهَة = انار ب) نَهْر = رودخانه
ج) إِناء = ظرف د) والِدَة = مادر
15 - کدام کلمه غلط معنی شده است؟
الف) طَیْر = پرنده ب) لَحْم = سفره
ج) تُفّاح = سیب د) ذلِکَ = آن

برای دریافت کامل کتاب به آدرس
www.golha.net/alirezamizanian
مراجعه کنید

  امتیاز: 0.00