منو
 صفحه های تصادفی
آنژین صدری
سیر انسان کامل از نظر عرفا
الکترون اوژه
جعفر بن ابیطالب
اتساع زمان
گردش جهانی جو
سیستم مکان یابی جهانی یا GPS
صنایع فضایی
مونتموریونیت
آناتومی ماهی
 کاربر Online
512 کاربر online
 : زمین شناسی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline اصغر نامور 3 ستاره ها ارسال ها: 290   در :  یکشنبه 05 شهریور 1385 [11:40 ]
  حقیقت امر لایه ازن چیست؟
 

لایه ازون در قسمت شمالى زمین در سال 1980 بین 15تا20 درصد کاهش پیدا کرده است. براى رفع این مشکل جمعى ازبهترین متخصصان زمین شناسى هر سال براى تحقیق وجستجو دور یکدیگر جمع مى شوند .در سال 1992 پروکتیل مونترئال درباره` لایه اوزون مطالعه و تحقیقى داشت که فهمید بزرگ شدن سوراخ لایه اوزون بستگى به آلودگى هوا و تولید مواد سمّى دارد.در همان سال سازمان ملل متحد و حفاظت از محیط زیست برنامه اى را طرّاحى کرد که این برنامه جهت محافظت و حمایت از محیط زیست و مخصوصا لایه اوزون به نام برنامهUNEPطراحى کرد که این برنامه جهت جلوگیرى از تولید مواد سمّى و مواد شیمیایى آلوده کننده،است.مولکولهاى اکسیژن(O2) به اکسیژن اتمیک (O) تبدیل مى -شوند .اکسیژن اتمیک به سرعت با مو لکولهاى بیشترى ترکیب شده و به شکل اوزون مى شود .ان پوشش حرارتى که در سطح بالا رشد کرده و سلامتى لایه اوزون را به خطر انداخته است و این مورد باعث شده است که اگر استراتوسفر نباشد ما نتوانیم بدون آن زنده بمانیم . بالاى استراتوسفر مقدارى از آلودگى مضّر اشعه مادون بنفش را و همچنین تشعشعاتى از خورشید (امواج بین 320 تا 240) را که باعث مى شود لایه اوزون آسیب ببیند و همچنین جان گیاهان به خطر بیفتد را جذب میکند.اشعه مادون بنفش با تابیدن نور مولکولهاى اوزون را میشکافد ولى اوزون مى تواند تغییر شکل بدهد و عکس العمل زیر ازآن حاصل میشود: O + O2 è مادون قرمز + O3 O2 + O è O3 همچنین اوزون در اثر عکس العمل زیر نابود میشود : O3 + O è O2 + O2 عکس العمل دوم با افزایش پیدا کردن ارتفاع آهسته انجام مى شود امّا عکس العمل سوم سریعتر انجام مى شود. دربین همکارى عکس العمل ها تمرکز اوزون درحال تعا دل است. دربالاى اتمسفر اکسیژن اتمیک هنگا مى که اشعه مادون بنفش در سطح بالایى است، پیدا مى شود. در اثر حرکت استراتوسفر هواى متراکم ترى بدست مى آید وجذب اشعه ى مادون بنفش افزایش مى یابد و سطح اوزون به حد اکثر و تخمینا` km20مى رسد.همراه با تئورى کمپمن یک مشکل نیز وجود داشت که این مشکل در سال 1960 تشخیص داده شد وحقیقت این بود که اوزون به وسیله عکس العمل 4 آهسته حرکت مى کرد و دیده نمى شود. گرم شدن زمین ترمیم حفره اوزون را به تعویق مى اندازد دانشمندان هشدار داده اند :پدیده گرم شدن زمین مى تواند تلاشها براى ترمیم حفره اوزون را که قرار بود تا سال 2050 انجام گیرد،حدود30سال به تعویق اندازد .این مو ضوع به رقم پیشرفتهایى است که باى از رده خارج کردن مواد شیمیایى مخرّب اوزون انجام شده است. طبق گزارشى کاهش فراوانى در مصرف گازهاى ساخته دست انسان بنام (کلروفلورو کربن) پدید آمده است .اینها گازهایى هستندکه لایه محافظ زمین را مى خورند .دانشمندان گفتند:اگر کشورها مصمم به دنبال نمودن این روند باشند ،(حفره داخل لایه اوزون به آغاز به جمع شدن و کوچک شدن خواهد نمودتا اینکه ظرف 50 سال ترمیم خواهد شد . ) این جمع بندى و نتیجه گیرى توسط (مجمع بررسى فرایند هاى استراتوسفر و نقش آن در آب و هوا SPARC به عمل آمد .این مجمع از صد ها کارشناس اقلیمى که دسامبر سال 1999در آرژانتین گرد هم آمدندو در سایه توجهات سازمان هواشناسى جهانى تشکیل جلسه دادند،شکل گرفته است. این دانشمندان هشدار دادند: حتّى اگر کاهش مصرف گازهاىCFC برآورده شود،پدیده گرم شدن زمین_که نتیجه تولیید گازهاى گلخانه اى با وجود کربن به عنوان عنصر اصلى آن است و از سوختهاى سنگواره اى بدست مى آید _میتواند محلت ترمیم حفره اوزون را چند دهه به تعویق اندازد.به عنوان یک تناقض ، گرم شدن زمین ،جو را در نزدیکى سطح زمین حرارت میدهد اما لایه پایینى (استراتوسفر) یعنى جایى را که اوزون قرار دارد همچنان سرد نگه میدارد . این دماهاى پایین به ویژه درزمستان مسبب جمع شدن ابرهاى استراتوسفر در نواحى قطبى میشود . این پدیده آغازگر واکنشهاى نابود کننده اوزون توسط مولکولهاى کلرى استکه توسط کلروفلورو کربن ها آزاد میشوند. پیش بینى هاى دایر بر این که حفره اوزون که بالاى قطب جنوب قرار دارد، به زودى کوچک خواهد شد با آخرین اطلا عات مغایرت دارد که نشان میدهد که این حفره درحال گسترش است وبه طور بى سابقه اى در چند سال اخیر بزرگ شده است. تاریخچه سوراخ شدن لایه اوزون : ابتدا: جریان تاسف بار سوراخ شدن لایه اوزون در لایه زیر استرا توسفر در بالاى منطقه انتارکتیکا اولین بار در دهه هفتاد (1970 تا 1979)توسط یک گروه تحقیقاتى به نام BAS کشف شد .این گروه در مورد اتمسفر بالاى منطقه انتارکتیکا از یک ایستگاه تحقیقاتى که بسیار شبیه این عکس میباشد مشاهده مى گردند. *اطلاعات ایستگاه تحقیقاتى هالى * ایستگاه تحقیقاتى BAS فالکر اولین بار در حالى تحقیقات را انجام داد که اندازه گیرى اولیه در سال1985براى اولین بار سوراخ شدن لایه اوزون آنچنان نگران کننده بود که دانشمندان تصور میکردند که دستگاهاى اندازه گیرى خراب است .آنها دستگاه هاى دیگرى جانشین آن دستگاه ها کردند تا آنکه نتایج بدست آمده اندازه گیرى هاى اولیه را تایید کرد .چندماه بعد که سوراخ شدن لایه اوزون قابل مشاهده بود،(پس از مشاهده سوراخ شدن لایه اوزون تحقیقات قبلى تایید شد)از طرف دیگر اطلاعات ماهواره TOMS سوراخ شدن لایه اوزون را نشان نمى داد ،بدین دلیل که نرم افزارهایى که اطلاعاتى در مورد لایه اوزون میداد به صورتى برنامه ریزى شده بود که لا یه اوزون در منطقه کوچکى موردبررسى قرار مى گرفت .بررسى هاى بعدى ، اطلاعات بدست آمد هنگامى که نتایج گروه BASمنتشر نشد،مورد تایید قرار گرفت و بیانگر این مطلب بود که سوراخ شدن لایه اوزون به طور سریع ودر مقیاس بزرگى بر بالاى منطقه انتارکتیکا انجام مى شود. اوزون لایه اى را در استراتوسفر تشکیل میدهد که منطقه استوا باریکتر و در دو قطب پهن تر است .میزان اوزون در بالاى سطح کره زمین به وسیله مقیاسى به نام DU Dobson units اندازه گیرى میشود که این میزان در منطقه استوایى در حدود 260DUاست و به میزان بیشترى در جاهاى دیگر است . این در حالى است تغییرات فصلى بسیار وسیعى اتفاق میافتد واین در حالى شکل مى گیرد و اشعه ماوراى بنفش در لایه استراتوسفر نفوذ میکند یا آن را مى شکافد.

  امتیاز: 0.00