منو
 کاربر Online
329 کاربر online
 : شیمی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فیروزه نجفی 3 ستاره ها ارسال ها: 775   در :  شنبه 02 اردیبهشت 1385 [06:49 ]
  سیمهای مولکولی جدید برای ساخت رایانه‌های بسیار سریع
 

یک نوع جدید سیم در ابعاد مولکولی که با نور ، فعال می‌شود ابداع شده است. این نوع سیم قادر است با برقرار ساختن اتصال الکتریکی میان ابزارهای نوری ، ساخت رایانه‌های بسیار سریع را ممکن کند.
اکنون پژوهشگران دانشگاه لویی پاستور در فرانسه می‌دانند که چطور تعدادی از خواص پلی استیلنها آنها را برای کاربرد به صورت سیمهای مولکولی رابط واحدهای ابر مولکولی مطلوب می‌سازد.
این واحدهای ابر مولکولی ، از آرایه های کوچک شده مولکولی ساخته می‌شوند و با نور یا در سطح یک الکترود فعال می‌شوند. این سیمها به قدر کافی صلبند و به قطعات جدا امکان می‌دهند تا در توالی از پیش تعیین شده و منطقی قرار گیرند. این موضوع برای مدارهای الکترونی بسیار ضروری است.
این سیمها بویژه زمانی که پایانه ها کمپلکسهای فلزی پلی پیریدین هستند، خوب کار می‌کنند و تبادل بسیار سریع الکترونها در امتداد محور سیستم برای بهبود کارایی حرکت الکترون در سیم هستند تا درجه ارتباط الکترونی را تقویت یا کاهش دهند.


  امتیاز: 0.00