منو
 کاربر Online
1226 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  دوشنبه 14 فروردین 1385 [04:34 ]
  بهترین مدل برای شرح کیهان
 

نظریه پردازان همگی موافقند که الگوهاییهانی به منظور ارائه دلیل مناسب برای تکامل کائنات، باید در برگیرنده ماده تاریک باشند، ولی تا کنون درباره شکل ماده تاریک برای شمول در این الگوها دچار تفرقه بوده اند. متاسفانه هم الگوهای ماده تاریک و سرد و هم الگوهای ماده تاریک داغ، توصیف ضعیفی از حقیقت کهان ارائه کرده اند.

در الگوهای ماده تاریک سرد، ابتدا ساختارهای وچکی نظیر کهکشانها کل گرفتند وسپس ساختارهای بزرگتری نظیر خوشه های کهکشانی با این حال، این مدلها خوشه های بیش از حد زیادی را تولید می کنند و برای حصول ساختارهای رشته ای بزرگی که واقعا در کیهان دیده شده اند، به قدر کافی تکامل سریعی را نشان نمی دهند. الگوهای ماده تاریک داغ، نخست ساختارهای بزرگ را بنا می کنند و سپس به ساختارهایوچک می پردازند. در این الگوها با سرعت کافی کهکشانها تولید نمی شوند.

نظریه پردازان به فکرادغام دو الگو افتاده اند ولی چشم انداز کار، امیدبخش به نظر نمی آید. زیرا مدلهای قبلی، قدیمی توانایی های محاسبالتی را کارگرفته بودند. اکنون رایانه های موازی جدید در مرکز ملی کاربردهای ابر رایانه ای در اوربانای ایلی نویز به گرگ/ برایان و مایکل/ نورمن از دانشگاه ایلی نویز وگروهی از نظریه پردازان امکان داده اند تا با بکارگیری تلفیقی از ماده تاریک سرد و داغ به مدلسازی کیهان بپردازند. شبیه سازی 16000 ساعتی آنها نخستین موردی است که به قدرکافی برای ایجاد امکان مقایسه مستقیم با مشاهدات، قابل درک است.

این مدل به ویژه به بازسازی رصدهای اشعه ایکس که به وسیله روسات (ROSAT) از گاز داغ داخل خوشه های کهکشانی به عمل آمده است، ی پردازد. این مدل حدودا دارای تعداد درستیاز خوشه هاست و ساختار رشته ای درستی را ایجاد می کند. تا کنون این الگو، پیش بینی نادری از مقدار تابش اشعه ایکس و از آن طریق نسبت "گاز به ماده تاریک" ارائه داده است. ممکن است تغییر اراده ای در الگو، موجب اصلاح مشکل شود. آنچه اهمیت بیشتری دارد آن است که این مدل به نظریه پردازان امکان می دهد تا به پیش بینی دیگر مشاهدات کیهان شناختی از جمله تعداد خوشه های اشعه ایکس دیده شده در فوصال دورتر، بپردازند. این امربه ستاره شناسان امکان آزمون پیشرفته تر "الگوی ماده سرد- داغ" را می دهد که اکنون به نظر می رسد بهترین مدل برای شرح کیهان باشد.

  امتیاز: 0.00