Catabolite repressionاین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


catabolite repression


یک ویژگی جالب اپرون lac و سایر اپرون هایی که آنزیم های کاتابولیز کننده قندهای خاصی را کد می کنند (برای مثال آرابینوز وگالاکتوز ) این است که همه آن ها در حضور گلوکز متوقف می شوند. این بدان معنی است که کاتابولیز گلوکز بر سایر قندها رجحان دارد مکانیسم این فرایند کهcatabolite repression نام دارد با دخالتAMPحلقوی(CAMP)صورت می گیرد.
img/daneshnameh_up/2/2a/mbio0060a.gif
در ریوکاریوت هاCAMP به عنوان یک پیک ثانویه عمل می کند یک پیک داخلی که بواسطه هورومون خارجی خاصی تنظیم می شود. ژنتیک دان ها هنگامی که موفق به کشفCAMPدرE.coli شدند بسیار شگفت زده شدند CAMPدر تماس با یک پروتئین تنظیمی دیگر به نام (CAP)catabolic activator protein برای کنترل کردن رونویسی اپرون های خاصی عمل می کرد.
در غیاب گلوکزCAMP باCAP جفت شده و کمپلکس CAP_CAMP به یک قسمت دور پرومو اپرون که دارای جایگاه هایی برایCAP می باشد متصل می شود. ظاهراً این اتصال تمایلRNA پلی مراز را به پروموتور افزایش می دهد. زیرا در غیاب این کمپلکس سرعت رونویسی بسیار کم است جذب گلوکز بوسیله سلولهایE.coliموجب از دست رفتن ‍CAMP سلول می شود که احتمالاً به علت ممانعت از adenylcyclaseمی باشد و بنابراین منجر به پایین آمدن سطحCAP_CAMP می شود و در نتیجه سرعت رونویسی اپرون ها با جایگاه هایCAP کاهش خواهد یافت
img/daneshnameh_up/7/76/mbio0060b.gif
همین کاهش سرعت رونویسی در سویه های جهش یافتهE.coliهنگامی که بخش انتهای دور پروموتور حذف شد مورد توجه قرار گرفت. اتصالCAP_CAMP به جایگاه CAP منجر می شود کهDNA تا بیش از خم شود.
img/daneshnameh_up/3/38/mbio0060c.gif
این خمیدگی خود ممکن است با در دسترس قرار دادنDNA در برابرRNA پلی مراز منجر به افزایش رونویسی شود
ممانعیت کاتابولیتی یک مثال از تنظیم مثبت است. اتصال کمپلکسCAP_CAMP به جایگاه CAP سرعت رونویسی آن واحد رونویسی را افزایش می دهد پس اپرونlac هم به طور مثبت و هم به طور منفی تنظیم می شود بازدارند عمل تنظیم منفی را انجام می دهد و کمپلکس CAP_CAMP اختیار دارد کنترل رونویسی مثبت را در اختیار دارد.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0128.pdf
تعداد بازدید ها: 10454