Base Band

باند پایهBase Band

img/daneshnameh_up/1/17/compics00147.png

Baseband صفتی است که سیگنالها و سیستمهایی که ناحیه فرکانس‌ها شمرده شده از صفر تا یک پهنای باند بیشینه یا حد اکثر فرکانس سیگنال را توصیف می‌کند، این نام گاهی اوقات به عنوان یک نام برای یک باند فرکانسهای راه اندازی شده در صفر استفاده می‌شود. این اغلب می‌تواند به عنوان مترادف lowpass (پایین گذار) و متضاد passband مطرح شود.
یک پهنای باند baseband‌ برابر است با فرکانس بیشینه یک سیگنال یا سیستم، یا کران بالا روی فرکانسهای مشابه. بطور متضاد، یک پهنای باند non-baseband‌ (passband) تفاوت بین یک فرکانس حداکثر و یک فرکانس حداقل غیر صفر می‌باشد.
یک سیگنال baseband یا سیگنال lowpass‌ ، سیگنالی است که میتواند شامل فرکانسهایی برابر یا خیلی نزدیک صفر باشد، با مقایسه با فرکانس حداکثر خودش (برای مثال، یک صدای waveform می تواند به عنوان یک سیگنال baseband‌ در نظر گرفته شود، در حالیکه یک سیگنال رادیویی اینگونه نیست.)
یک کانال baseband‌ یا کانال (یا سیستم؛ یا شبکه) lowpass ،کانالی است که می‌ تواند فرکانسهایی که برابر یا خیلی نزدیک صفر هستند را جابجا کنند. مانند کابلهای سریال و LAN .


همچنین ببینید


پیوندهای خارجی

تعداد بازدید ها: 9935