یزید بن عبدالملک


یزید بن عبدالملک مروان، نهمین خلیفه اموی است. وی در دمشق به سال 71 هجری قمری به دنیا آمد و پس از مرگ عمر بن عبدالعزیز (سال 101 هجری قمری) در عهد برادرش سلیمان بن عبدالملک به حکومت رسید طی دوران حکومت او جنگهای سختی در گرفت.

یزید بن مهلب نیز در بصره بر ضد او قیام کرد و یزید بن عبدالملک برادرش مسلمه را برای سرکوبی او فرستاد. مسلمه در سال 105 هجری قمری ابن مهلب را شکست داده و به قتل رسانید.

منابع :
لغت نامه دهخدا، حبیب السیر، ج 2، تاریخ الخلفا


تعداد بازدید ها: 12584