گیتهای منطقیimg/daneshnameh_up/9/9f/AND2.jpg
ورودی خروجی
A B A AND B
0 0 0
1 0 0
0 1 0
1 1 1
گیت AND


گیت AND یک مدار منطقی ساده است که حداقل دو ورودی مختلف و یک خروجی دارد. عملکرد گیت منطقی AND معادل یک اتصال سری در جبر کلیدی است و به صورت ضرب در جبر بولی نمایش داده می شود. (y=x1.x2)
این گیت می تواند بیش از دو ورودی داشته باشد.
در گیت AND فقط در صورتی خروجی ما یک می شود که دو ورودی ما یک باشد.img/daneshnameh_up/2/29/or2.jpg
ورودی خروجی
A B A OR B
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 1
گیت OR


گیت OR یک مدار منطقی ساده است که دو یا چند ورودی مختلف و یک خروجی دارد. عملکرد گیت منطقی OR معادل یک اتصال موازی در جبر کلیدی است و به صورت جمع در جبر بولی نمایش داده می شود. (y=x1+x2)
این گیت می تواند بیش از دو ورودی داشته باشد.
در گیت OR فقط در صورتی خروجی ما یک می شود که حداقل یک ورودی ما یک باشد.img/daneshnameh_up/9/90/not.JPG
ورودی خروجی
A NOT A
0 1
1 0


گیت NOT


گیت NOT یک مدار منطقی ساده است که فقط یک ورودی و یک خروجی دارد . این مدار را مدار معکوس کننده یا متمم کننده نیز می نامند.
به طور قراردادی مقدار معکوس یک متغیر همانند x را به صورت یا نمایش می دهد.img/daneshnameh_up/8/8a/nand.gif
ورودی خروجی
A B A OR B
0 0 1
1 0 1
0 1 1
1 1 0
گیت NAND


این گیت به عنوان یک المان منطقی ساده، عمل دو تابع AND و NOT را با هم ادغام کرده، و در یک گیت نشان می دهد. این مدار شامل دو یاچند ورودی و یک خروجی است.
در گیت NAND در صورتی خروجی ما یک می شود که هر دو ورودی ما یک نباشند.
تابع منطقی گیت NAND به این صورت است.img/daneshnameh_up/4/43/nor.jpg
ورودی خروجی
A B A OR B
0 0 1
1 0 0
0 1 0
1 1 0


گیت NOR


این گیت به عنوان یک المان منطقی ساده، عمل دو گیت OR و NOT را با هم ادغام کرده، در یک گیت نشان می دهد و شامل دو یا چند ورودی و یک خروجی می شود.
در گیت NOR در صورتی خروجی ما یک می شود که هر دو ورودی ما صفر باشند.
تابع منطقی گیت NOR به این صورت است.img/daneshnameh_up/2/2a/xor.jpg
ورودی خروجی
A B A OR B
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 0
گیت XOR


این گیت که یکی از پر اهمیت ترین گیت های منطقی است. این گیت را گیت جمع با پیمانه دو نیز می نامند.
این گیت شمال دو یا چند ورودی و یک خروجی است.
در گیت XOR در صورتی خروجی ما یک می شود که فقط یکی از ورودیهای ما یک باشد.
تابع منطقی گیت XOR به این صورت است.img/daneshnameh_up/e/ee/xnor.JPG
ورودی خروجی
A B A OR B
0 0 1
1 0 0
0 1 0
1 1 1


گیت XNOR


این گیت عمل دو گیت XOR و NOT را باهم ادغام کرده و در یک گیت نشان می دهد.
این گیت شامل دو یا چند ورودی و یک خروجی است
در گیت XNOR در صورتی خروجی یک می شود که یا هر دو ورودی صفر و یا هر دو ورودی یک باشد.
تابع منطقی گیت XNOR به این صورت است.


تعداد بازدید ها: 330077