گونه


گونه
اجتماعی از افراد خویشاوندی است که دارای اختصاصات ریخت شناختی ارثی و صفات فیزیولوژیکی یعنی اختصاصات فیزیکی ، شیمیایی و اکولوژیکی مشابه هستند و زندگی یکسان دارند و برای ثبات این صفات و استقلال آن (در داخل گونه) این افراد (بدون در نظر گرفتن جهش) نباید اعقاب باروری جز همانند خود بوجود آورند. اعقاب حاصل از آمیزش افراد گونه ها همیشه بارورند جز در موارد نادر که مسائلی از قبیل تریپلوئیدی و غیره پیش می آید.

تعداد بازدید ها: 21534