گوزن شمالی
img/daneshnameh_up/0/01/Gavazn_shomali.jpg


گوزن شمالی که بنام کاریبو نیز شناخته می شود تنها گونه گوزنی است که در آن هم نر و هم ماده شاخ دارند در فصل تابستان گله های گوزن شمالی عمدتا" متشکل از گوزن های ماده و بچه گوزن اند.در فصل پاییز گوزن های نر بالغ منزوی به آنان پیوسته و با هم بر سر گرد آوردن گروهی از گوزن های ماده برای جفت گیری مبارز میکنند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 20345