گاهشمار رویداد های مهم در فیزیک هسته ای
گاهشمار رویدادهای مهم در فیزیک هسته ای


سال اختراعات (مخترع)

 • 1896 کشف رادیو اکتیویته (بکرل)
 • 1898 جداسازی رادیم ( ماری کوری و پیرکوری )
 • 1905 نظریه نسبیت خاص( اینشتین )
 • 1909 شناسایی ذره آلفا به عنوان هسته هلیم ( رادرفورد و رویدز )
 • 1911 اتم هسته ای ( رادرفورد )
 • 1912 ساخت اتاقک ابر ( ویلسون )
 • 1913 کشف ایزوتوپهای پایدار (تامسون )
 • 1913 مدل اتمی سیاره ای ( نیلس بور )
 • 1914 تعیین بار هسته با استفاده از پرتوهای ایکس (موزلی )
 • 1919 تراجهش مصنوعی به کمک واکنش هسته ای ( رادرفورد )
 • 1919 ساخت طیف سنج جرمی (استون )
 • 1925 پیشنهاد اسپین ذاتی ( گودشمیت و اولنبک )
 • 1926 ظهور مکانیک کوانتومی ( شرودینگر )
 • 1928 نظریه رادیو اکتیویته آلفازا ( گاموف، گورنی، کاندون )
 • 1930 فرضیه نوتوینو(پاؤلی )
 • 1931 ساخت نخستین شتابدهنده الکتروستاتیکی (وان دو گراف )
 • 1931 ساخت نخستین شتا بدهنده خطی (اسلون و لارنس )
 • 1932 ساخت نخستین سیکلوترون (لارنس ولیوینگستون )
 • 1932 کشف دوتریم ( اوری، برک ود، مورفی )
 • 1932 کشف پوزیترون( اندرسون )
 • 1932 کشف نوترون ( چادویک )
 • 1932 مدل هسته ای پروتون ـ نوترون ( هایزنبرگ )
 • 1932 تحقق نخستین واکنش هسته ای با استفاده از شتابدهنده ( کوککرافت و والتون )
 • 1934 کشف رادیواکتیویته مصنوعی ( ایرن کوری، ژولیو )
 • 1934 نظریه رادیواکتیویته بتازا ( فرمی )
 • 1935 فرضیه مزون ( یوکاوا )
 • 1935 عرضه تکنیک همفرودی ( بوته )
 • 1936 پیشنهاد نظریه هسته مرکب ( نیلس بور )
 • 1937 کشف لپتون در پرتوهای کیهانی( ندرمیر و اندرسون )
 • 1938 کشف شکافت هسته ای ( هان و اشتراسمن )
 • 1938 طرح همجوشی گرما هسته ای به مثا به چشمه انرژی در ستارگان ( بته )
 • 1939 مدل قطره ـ مایع برای شکافت ( نیلس بور و ویلر )
 • 1940 تولید نخستین عنصر فرااورانیم ( مک میلان و سی بورگ )
 • 1941 ساخت نخستین بتاترون شتا بدهنده الکترونه با القای مغناطیسی (کرست)
 • 1942 ساخت نخستین رآکتور شکافت کنترل شده ( فرمی )
 • 1944 حصول پایداری فاز برای سنکروترون ( مک میلان و وکسلر )
 • 1945 آزمایش نخستین بمب شکافتی
 • 1946 کیهان شناسی مهبانگ ( گاموف )
 • 1946 عرضه روش تشدید مغناطیسی هسته ( بلوخ و پورسل )
 • 1947 ظهور عمر سنجی رادیو کربنی ( لیتی )
 • 1947 ساخت نخستین سنکروسیکلوترون پروتونی MeV 350 ( برکلی )
 • 1947 کشف مزون ( پاول )
 • 1948 ساخت نخستین شتا بدهنده خطی پروتون MeV 32 ( آلوارز )
 • 1949 پیشنهاد مدل پوسته ای برای ساختار هسته ( مایر، جنس، هاکسل، سوئس )
 • 1949 ساخت شمار گر سوسوزن ( کالمن، کولتمان ، مارشال )
 • 1952 ساخت نخستین سیکلوترون پروتونی GeV 3و2 ( برکهاون )
 • 1952 آزمایش نخستین بمب گرماهسته ای
 • 1953 فرضیه شگفتی ( گلمن و نیشی جیما )
 • 1953 پیشنهاد مدل جمعی برای ساختار هسته ( آگه بور، موتلسون، رینواتر )
 • 1953 تولید ذرات شگفت برای نخستین بار ( بروکهاون )
 • 1955 کشف پادپروتون ( چمبر لین و سگره )
 • 1956 آشکار سازی تجربی نوترینو ( راینز و کوان )
 • 1956 نقض پاریته در بر هم کنشهای ضعیف ( لی، یانگ ، وو و همکاران )
 • 1958 گسیل بدون پس زنی پرتو های گاما ( موسباؤر)
 • 1959 ساخت سنکروترون GeV26 ( سرن )
 • 1964مشاهده نقض CP در واپاشی K ( کرونین و فیچ )
 • 1964پیشنهاد مدل کوارک برای هادرونها ( گلمن و زوایک )
 • 1967راه اندازی اولیه شتا بدهنده SLAC برای الکترنهای GeV 20 ( استانفورد )
 • 1967پیشنهاد مدل الکتروضعیف( واینبرگ و سلام )
 • 1970فرضیه افسون( گلاشو )
 • 1971ساخت برخورد دهنده پروتون ـ پروتون (سرن )
 • 1972ساخت سنکروترون پروتونی GeV 500 ( فرمی لب )
 • 1974کشف و تایید کوارک افسونگر (ریشتر و تینگ )
 • 1975کشف لپتون ( پرل )
 • 1977کشف ذره و طرح کوارک ته (لدرمن )
 • 1983راه اندازی برخورد دهنده پروتون ـ پاد پروتون GeV 300 (سرن )
 • 1983کشف بوزونهای ضعیف W و Z (روبیا )


تعداد بازدید ها: 11451