کوپروسکلودوفسکیت


img/daneshnameh_up/8/86/_ggttqq_Cuprosklodowskite.jpg
(کوپروسکلودوفسکیت - بصورت پودری (عرض تصویر 25 میلیمتر
کوپروسکلودوفسکیت (Cuprosklodowskite)
CuH2(UO2 SiO4)2.5H2O
سیستم تبلور
/کامل- مطابق با سطح /001
شیشه ای
شکستگی
نیمه شفاف
نوع سختی
بلوری - آگرگات سوزنی - شعاعی - رشته ای
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان غربی و شرقی ، چک و اسلواکی ، مراکش ، زئیر و امریکا
.محلول در اسیدها
CuO = 9.04% UO3 = 65.02%
ترکیب شیمیایی
سبزروشن تا سبزتیره
رنگ کانی
زرد - سبز
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
زون های اکسیدان ثانویه
منشا تشکیل
خوشه جواهری
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.از ترکیب آن گرفته شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-43.8-


منبعتعداد بازدید ها: 6663