کورنروپین


img/daneshnameh_up/8/80/_ggttqq_Kornerupine.jpg
(کورنروپین - بلورهای منشوری که در گرانیت
رشد نموده اند (اندازه عرض تصویر 60میلیمتر
کورنروپین (Kornerupine)
Mg4Al6)(O,OH)2 BO4 (SiO4)4)
سیستم تبلور
/ناکامل - مطابق با /110
شکستگی
غیرشفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
بلوری - آگرگات علفی و گاهی شعاعی
اشکال ظاهری
.حل نمی شود HF در - به سختی ذوب می شود
ترکیب شیمیایی
سفید - قهوه ای زرد - سبز - قهوه ای
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
دگرگونی - آبرفتها
منشا تشکیل
منشورهای بلند و طویل
شکل بلورها
محل پیدایش
.کانی مشابه آن آندالوزیت است
سایر مشخصات
.گرفته شده است A.N.Korne -rup از نام زمین شناس دانمارکی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-73.3-


منبع


تعداد بازدید ها: 6371