کهربا


img/daneshnameh_up/e/e0/_ggttqq_Ambre.jpg
(کهربا - زرد صیقلی حاوی یک حشره (عرض تصویر 30 میلیمتر است
کهربا (Ambre)
C12H20O
سیستم تبلور
مواد آلی
چرب
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
قلوه سنگی - استالاگتیتی - آغشتگی
اشکال ظاهری
به طور محلی فراوان ; سواحل و کرانه های دریای بالتیک ، رومانی ، ایتالیا ، انگلستان ، بیرمانی و غیره
.به راحتی در شعله شمع ذوب می شود و بوی مخصوص میدهد
درالکل 20 تا 25% حل میشود - همچنین در اتر (9.8%) و بنزول محلول است
ترکیب شیمیائی ناپایدار - با انکلوزیون های فراوان H2S
ترکیب شیمیایی
زردعسلی - نارنجی - سفید - متمایل به زرد تا قرمز اسوخودوس
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
در رسوبات الیگوسن - آبرفتها
منشا تشکیل
بلور ندارد
شکل بلورها
سنگ ظریف در تزئینات(وسایل تزئینی) و غیره
لهستان
محل پیدایش
.دارای لومینسانس سفید متمایل به آبی و سبز است-درالکل 20 تا 25% حل میشود-همچنین در اتر (9.8%) و بنزول محلول است
سایر مشخصات
.از کلمه عربی عنبر به معنای کهربای خاکستری گرفته شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
22.511.1


منبعتعداد بازدید ها: 40606