کنترل شیمیایی علف های هرز


د) کنترل شیمیائی علف های هرز : در این روش با استفاده از مواد شیمیائی بطور «انتخابی» به از بین بردن انواع بخصوصی از علف های هرز اقدام می شود. مواد شیمیائی که همه گیاهان، اعم از گیاه زراعی و علف های هرز، را از بین می برند به علف کشهای غیر انتخابی موسومند. این مواد بر روی شاخ و برگ گیاه و یا سطح زمین پاشیده می شوند و در مزارع موقعی باید مورد استفاده قرار گیرند که هیچگونه گیای در آنها کشت نشده باشد. موفقیت علف کشهای شیمیائی در کنترل علف های هرز تا حد زیادی به زمان، نسبت و روش استفاده از آنها بستگی دارد. زیرا همین سموم شیمیائی (علف کشها) ممکن است بعنوان هورمون رشد، یا برگ فرسا و یا برای زودرسی میوه ها، و محصول در زمان و نسبت متفاوت مورد استفاده قرار گیرند.
هدف اصلی از مصرف علف کشهای شیمیائی بایستی کاهش هزینه تولید، محصول ، افزایش تاثیر کنترل، کاهش نیروی انسانی و استفاده از نیروی کار برای امور بحرانی تر مزرعه یا در بعضی موارد بهره برداری بهتر از زمین زراعی است. به این دلایل، استفاده از علف کشها ارزانتر، راحت تر و سریع تر از سایر روشهای کنترل علف های هرز است و کشاورزان گرایش بیشتری به مصرف آنها پیدا نموده اند. البته، نمی توان روشی را بر روشهای دیگر رجحان داد بلکه بایستی با توجه به وضع مزرعه، نوع زراعت و امکانات موجود از همه روشهای کنترل بصورت تلفیقی بهره جست.


تعداد بازدید ها: 10695