کمیت نرده‌ای
کمیتهایی که با یک عدد و یک یکا بطور کامل مشخص می‌شوند و فقط دارای بزرگی‌اند کمیتهای نرده‌ای نامیده می‌شوند.

دید کلی

اسکالرها همان عددهای آشنای گویا و گنگ هستند که در زندگی روزمره بکار می‌آیند. هنگامی که 5 کیلوگرم سیب زمینی می‌خریم. هنگامی که چک 25.63 دلاری را در بانک نقد می‌کنیم یا وقتی که در باک اتومبیل خود 40 لیتر بنزین می‌ریزیم. در هر مورد ، عددی که در واحد مناسب (کیلوگرم ، دلار ، لیتر) ضرب شده است، کمیت مورد نظر را بدون ابهام مشخص می‌کند. در فیزیک بسیاری از کمیتها از جمله جرم ، حجم ، انرژی ، دما و زمان را می‌توان با یک عدد بطور کامل مشخص کرد که این کمیتها اسکالر نامیده می‌شود.


در جدول زیر برخی کمیتهای نرده‌ای مهم آورده شده است:


کمیتنامنمادتعریف
طولمترm1650763.73 برابر طول موج در خلاء تابش متناظر با گذار میان ترازهای 2p5 و 5d10
جرمکیلوگرمkgاین نمونه اصلی (که استوانه معینی از پلاتین - ایریدیوم است) از این پس به عنوان یکای جرم در نظر گرفته می‌شود (1268_1889).
زمانثانیهs9192631770 برابر دوره تناوب تابش متناظر با گذار میان دو تراز فوق زیر حالت پایه اتم سزیم 133 (1346_1967).
دمای ترمودینامیکیکلوینk1/273.16 برابر دمای ترمودینامیک نقطه سه گانه آب (1346_1967).
انرژی ، کار ، مقدار گرماژولJ
بسامدهرتزHz
مقدار مادهمولmolمقدار ماده یک دستگاه که تعداد ذرات بنیادی آن برابر است با تعداد اتمهای موجود در 0.012 کیلوگرم 12C در (1360_1971).

مباحث مرتبط با عنوانتعداد بازدید ها: 79628