کریزوتیل


img/daneshnameh_up/0/0c/_ggttqq_Chrysotile.jpg
(کریزوتیل - اگرگات الیافی روی
شکافهای سرپانتین (عرض تصویر 63 میلیمتر
کریزوتیل (Chrysotile)
Mg6(OH)8 Si4O10
سیستم تبلور
شکستگی
نیمه شفاف
نوع سختی
اگرگات - الیافی
اشکال ظاهری
بجا میگذارد SiO2 حل میشود و یک اسکلت رشته ای از HCl در اسید
HCl ، H2SO حل شونده در
ترکیب شیمیایی
.خاکستری - آبی خاکستری - زرد - زرد سبز
رنگ کانی
سفید - خاکستری
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
الیافی یا رشته ای
شکل بلورها
محل پیدایش
دارای لومینسانس کرم رنگ در امواج بلند است-
. بجا میگذارد SiO2 حل میشود و یک اسکلت رشته ای از HCدر اسید
سایر مشخصات
معنای طلا و Khrusos از کلمات یونانی
. به معنای الیاف و رشته گرفته شده است tilos به
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
342.52.6


منبعتعداد بازدید ها: 13408