کتابهای ژنتیک


تصویر تصویرنام کتاب
نویسنده

مترجم
چکیده کتاب
ناشر
مبانی ژنتیکتالیف: دکتر محمد تقی آسادکتابی است جامع و در عین حال ساده. در این کتاب مطالبی را در مورد تاریخچه ژنتیک ، کروموزوم و ساختمان آن ، اصول مندلی ، ژنها و واکنش متقابل بین آنها ، تعیین جنسیت ، نوترکیبی در میکروارگانیسمها ، جهش و انواع آن ، تغییرات کروموزومی از نظر تعداد و ساختمان ، ساختمان DNA و همانند سازی آن ، کنترل ژنتیکی سنتز پروتئینها ، ژنتیک بیوشیمیایی انسان ، مطالعه دوقلوها و اثرات محیطی ، سیستمهای ایمنی گروههای خونی ، توراث پلی ژنیک و ژنتیک جمعیت می‌خوانیم.سال نشر: 1380 ، انتشارات: دنیا
ژنتیک به زبان سادهتالیف: مهندس محمد حسین فلاحیدر این کتاب با مطالبی در مورد اصطلاحات و مفاهیم ژنتیک ، وراثت و تقسیم سلول ، مندل و چرا مندل؟ ، اپیستازی و کاربرد ریاضیات در ژنتیک آشنا می‌شویم.سال نشر: 1357 ،‌ انتشارات: بازتاوا
ژنتیک انسانی و بیماریهای ژنتیکی انسانتالیف: دکتر مرتضی جبارپور بنیادی
دکتر محمد علی حسین‌پور فیضی
در این کتاب با مطالبی در مورد صفات ژنتیکی و کلاسبندی صفات ، ژنتیک سرطان ، ژنهای سرطان‌زا ، ناهنجاریهای کروموزومی و بیماریهای ژنتیکی انسان ، متابولیزم و ناهنجاریهای ارثی آشنا می‌شویم.انتشارات: عمیدی ، سال نشر: 1480
اصول و مبانی ژنتیکنوشته: دیوید پاترسن
ترجمه: فاطمه قاسم‌زاده
کتابی بسیار ساده است، در این کتاب مطالبی را در مورد تاریخچه ژنتیک ، مندل و ژنتیک ، عمل ژن و توارث سیتوپلاسمی ، ژنتیک گیاهی و اصلاح گیاهان ، ژنتیک جانوری و ژنتیک انسانی می‌خوانیم.تاریخ نشر: زمستان 1366 ،‌ انتشارات: هنر و فرهنگ
مبانی ژنتیکنویسنده: ار.ان.جونز- ای.کارپ
ترجمه: دکتر محمد فارسی
دکتر فرج ا... شهریاری
معرفی علم ژنتیک ، میتوز و میوز ، سیکل زندگی ، توارث مندلی ، ژنها و کروموزومها ، پیوستگی و بازترکیبی ، توارث وابسته به جنسیت ، آللهای چندگانه و گروههای خونی ، DNA و ژنها ، موتاسیون ژنی ، موتاسیون کروموزومی ، تنظیم عمل ژن ، ژنها در جمعیتها ، گزینش طبیعی و گونه‌زایی و مهندسی ژنتیک ، مطالب اصلی این کتاب هستند.سال نشر: 1375 ،‌ انتشارات: بنفشه
آشنایی با ژنتیک کمینوشته: د.س.فاکلونر
ترجمه: مصطفی ولی زاده و محمد مقدم
ساخت ژنتیکی یک جمعیت ، تغییرات فراوانی ژنی ، شباهت بین خویشاوندان ، وراثت پذیری ، گزینش و صفات کمی در شرایط گزینش طبیعی مطالب اصلی این کتاب هستند.سال نشر: 1377 ، انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی
نگرشی بر ژنتالیف: پاول برگ- ماکسین سینگر
ترجمه: علی اکبر محمدی
رضا پیله چیان لنگرودی
وحید چایچی
در این کتاب مطالبی را در مورد ظهور ژن ، مولکولهای ناقل اطلاعات ژنتیکی ، فرایند ترجمه ژنها ، بیاموزیم چگونه با ژنها رفتار کنیم، کلونینگ ژنها ، آناتومی ژنومها ، ویروسها و سرطان و دستکاری سیستمهای زیستی می‌خوانیم.
شناخت مهندسی ژنتیکترجمه: دکتر سیدعباسی شجاع‌الساداتی
دکتر مصطفی مطلبی
در این کتاب مطالبی را در مورد چرا مهندسی ژنتیک با اهمیت است و چگونه بوجود آمده است، ساختمان و تشکیلات سلولها ، ژنها و اساس مرکزی ، کلون کردن ژن در E.Coli ، کاربردهای تجاری مهندسی ژنتیک ، تکنولوژی آنتی بادی منوکلونال می‌خوانیم.سال نشر: 1372 ، انتشارات: فردابه


تعداد بازدید ها: 81950