کاپیتول


کاپیتول
Capitule


نوعی گل آذین مخصوص است که در آن گلها بدون واسطه دمگل بر روی نهنج مشترکی قرار دارند مانند کاپتیول گل داودی و بومادران.


تعداد بازدید ها: 11802