کاربر:حسن خادم


کاربر: حسن خادم

تخصص:دانشجوی phd مخابرات ، پژوهشگر

نوع فعالیت در دانشنامه:

  • ارائه الگوها و ساختارها
  • تالیف
  • بخش انجمن

زمینه‌های فعالیت:

  • الکترونیک
  • مخابرات
  • کنترل
  • الکترومغناطیس
  • میکروالکترونیک
  • فیزیک امواج

تعداد بازدید ها: 7002