ژاروسیت


img/daneshnameh_up/2/26/_ggttqq_Jarosite.jpg
ژاروسیت - اگرگات بلوری سفید زرد
ژاروسیت (Jarosite)
(KFe3)(OH)6 (SO4)2
سیستم تبلور
ناقص
شکستگی
نیمه شفاف
شکننده
نوع سختی
اشکال ظاهری
URSSفراوان ; آلمان غربی و شرقی ، اسپانیا ، یونان و شیلی
K2O=9.41% Fe2O3=47.83% SO3=31.97% H2O=10.79% با Na,Ag,Pb
ترکیب شیمیایی
زرد - قهوه ای - قهوه ای تیره
رنگ کانی
سفید نقره ای
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
.ورقه ای - پهن و کوتاه - رمبوئدر
شکل بلورها
محل پیدایش
.دارای شکست ناصاف است
سایر مشخصات
. است (jaroso) از نام مکانی در جنوب اسپانیا
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
343.13.3


منبع


تعداد بازدید ها: 12971